• ``Выберай обучение с умом!`` Материал для выбора обучения для всех учеников

  Ресурс

  Видео на эстонском языке:

  Рабочая тетрадь: перечень для контроля

  Авторы материала:
  Georgi Skorobogatov, EPALE Eesti keskus/Sihtasutus Kutsekoda
  Heli Oruaas, EPALE Eesti keskus/Sihtasutus Kutsekoda
  Karin Andre, Eesti Töötukassa
  Margit Paakspuu, Eesti Töötukassa
  Sigrid Aruväli, Innowise Koolitaja Kompetentsikeskus

 • 1000-часовой базовый курс массажа

  € 2500

  Дата проведения: 6.02.2023-4.02.2024

   1000-tunnine massaažialane baaskursus

  Täienduskoolitusasutuse nimetus Lahe MTÜ
  Õppekava nimi 1000-tunnine massaažialane baaskursus
  Õppekavarühm Teraapia ja taastusravi
  Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) Kursuse kogumaht on 1000 akadeemilist tundi, millest 260 akadeemilist tundi on iseseisev töö.

  Auditoorne õppetöö 740 akadeemilist tundi (s.h teoreetiline õpe, praktiline õpe 440 akadeemilist tundi, praktika 300 akadeemilist tundi.

  Õppekeel Eesti/vene
  Õppekava koostamise alus Massöör tase 5 kutsestandardi kompetentsid B.2.1 Kliendi teenindamine, teenuste ja toodete tutvustamine;

  B.2.2 Massaaž ja selle läbiviimist toetavad tegevused(osaliselt)

  Sihtgrupp Inimesed, kes on huvitatud omandama teadmisi ja oskusi massööri erialal.
  Õppe alustamise tingimused Keskharidus
  Õppe eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppijal on baasteadmised ja praktilised oskused töötamiseks massaaživaldkonnas

  ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

  Õppijal on valmidus töötada iseseisvalt ja olla konkurentsivõimeline tööturul.

  Õpiväljundid Koolituse läbinu:

  ·       mõistab massaaži põhialuseid, erinevaid massaažiliike ning massaaži läbiviimisega kaasnevaid ohte ja massaaži ergonoomika rakendamise põhimõtteid;

  ·       koostab massaaži kava ja valib massaaži liigi ning valmistab ette töökoha, arvestades kliendi tervislikku seisundit ja soove;

  ·       teostab erinevaid massaaže rakendades teadmisi anatoomiast, massaažiliikide spetsiifikast ja oskusi vastavalt massaažiliigi kavale;

  ·       järgib oma töös töötervishoiu ja ohutuse ja hügieeni nõudeid, arvestades kliendikeskse teeninduse põhimõtteid;

  ·       analüüsib massaaži tulemuslikkust ning soovitab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks.

   

  Õppe sisu 1. Massaaži põhialused (40 ak.t)

  2. Massööri töö ergonoomika ja taastumine (10 ak.t)

  3. Suhtlemine ja klienditeeninduse alused (10 ak.t)

  4. Töötervishoid ja tööohutus ning hügieen (20 ak.t)

  5. Inimese anatoomia, füsioloogia ja haiguseõpetus (120 ak.t)

  6. Kliendi seisundi hindamine, anamneesi kogunemine (20ak.t)

  7. Suhtlemine massaažiseanssi ajal kliendiga eesti/vene keeles (10ak.t)

  8. Idamaade filosoofia ja idamaised massaažid (40ak.t)

  9. Klassikaline massaaž (60 ak.t)

  10. On-Site massaaž (20 ak.t)

  11. Tai Massaaž (40 ak.t)

  12. Jaapani massaaž (40 ak.t)

  13. Spordimassaaži (40ak.t)

  14. Segmentmassaaž (30 ak.t)

  15. Lümfimassaaži alused (40 ak.t)

  16. Laste massaaž (30ak.t)

  17. Aroomimassaaž (30 ak.t)

  18. Tsellüliidivastane massaaž (30 ak.t)

  19. Kupumassaaž ( 20 ak.t)

  20. Lihastestimine (30 ak.t)

  21. Praktika päeviku koostamine ja vormistamine (10 ak.t)

  22. Praktika (300 ak.t)

  – Klassikaline massaaž

  – Spordimassaaž

  – Segmentmassaaž

  – Lümfimassaaž

  – Jaapani massaaž

  – Tai massaaž

  – Aroomimassaaž

  – Kupumassaaž

  – Tsellüliidivastane massaaž

  23 Lõpueksam, konsultatsioon (10 ak.t)

   

  Õppemeetodid Õppemeetoditena kasutatakse rühmatööd, situatsioonülesandeid, demonstratsiooni, projektõpet, iseseisvat tööd, praktilist õpet reaalses töökeskkonnas, diskussiooni, juhtumi analüüsi, õpimappi, loengut.
  Iseseisev töö Praktiline töö, õpimapi koostamine, referaadi kirjutamine, harjutusvideo vaatamine. Anamneesi täitmine .
  Õppevahendid Massaažilauad, massaažitoolid, matid, jalarullid, pallid, õlid või kreemid, käterätikud, kätepaberid, desinfitseerimisvahendid, kupud, nukud, protseduuripaber, tahvel, ekraan, arvuti
  Õppematerjalide loend -Õpetaja poolt koostatud konspektid, töölehed, töövihikud,videod (õpilastele on lubatud ka teha tunnist video kodukasutamiseks)

  Soovituslik kirjandus:

  -Pramann Salu., Ettevõtluse alused. Argo, 2014

  -Suppi, K. Ettevõtlusõpik- käsiraamat. Atlex, 2013

  -Howard. CV koostamine. – Koolibri, 2001 -Inimese anatoomia Autor: Meeli Roosalu,Kirjastus: Koolibri, Ilmumisaasta: 2006 / 2010 / 2020

  -Söderström Osakeyhtiö W, Inimese füsioloogia ja anatoomia, Medicina 2001

  -Klassikalise massaaži õpik. M. Ilves, L. Rannamaa, M. Müür, A.- K. Kartau Tallinn 2006

  -Jalak, R., Annus.L., Rannamaa. L., Eller. A. „Spordimeditsiin treenerile“, 2004

  -Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/12883561)

  -http://www.keskkonnaamet.ee – Kutsestandardid: Massöör, tase 5 – Kutseregister

  – Самусев, Р. П. Атлас анатомии человека. Мир и Образование, 2014

  -Р. Вердербер, К. Вердербер. Психология общения. 2003. Москва. Олма-пресс.

  -Составитель Кузнецова, Н. Я безработный. Уроки жизни. Таллин, 2010

  «Психология». №6. Статья «Умеющие со-огорчаться» Марина Мелия. 2013

  -Васичкин В. И. Всё о массаже. Москва, 2006 – Complete Anatomy – advanced 3D anatomy platform (3d4medical.com)

  –  Raik-Hiio Mikelsaar, Haigusõpetus üldpatoloogia I, 2002

  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 75% audiotoorsetes tundides (osalemine praktikas

  100%) ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.

  Hindamismeetod:

  teoreetiline töö -test, kirjalik töö, rühmatöö, ettekanne, referaat, õpimapid;

  praktiline töö -praktiline ülesanne, situatsioonülesannete lahendamine, lihastestimine, juhtumi analüüs, õpilane demonstreerib massaaži võtted.

  Hindamiskriteerium:

  Õppija:

  – valmistab tööruumi ette vastavalt massaaži liigile; hoiab töökoha korras, lähtudes tööohutusest, ergonoomikast ja hügieeninõuetest; korrastab ruumi enne ja pärast massaažiseanssi;

  – võtab kliendi käest anamneesi massaažikava koostamiseks;

  -teeb massaaži, lähtudes koostatud plaanist, vajadusel korrigeerib massaaži kava; suhtleb kliendiga tagasiside saamiseks, rakendab ergonoomilisi tehnikaid, abistab klienti kehaasendi muutmisel, kasutab töövahendeid vastavalt vajadusele; tagab kliendi privaatsuse riietumisel ja massaaži ajal;

  – teavitab klienti massaažiseansi lõppemisest ja võimalikust ortostaatilisest reaktsioonist (kukkumisoht), vajadusel abistab klienti massaažilaualt/matilt tõusmisel; teavitab klienti võimalikest massaažijärgsetest füüsilistest ja psüühilistest muutustest organismis (nt lihasvalu, unisus, peavalu);annab soovitusi massaažijärgseteks tegevusteks ;

  -hindab massaaži tulemusi, kasutades sobivaid hindamismeetodeid (nt liiges- ja fastialiikuvuse, naha värvuse ja rühi hindamine ning tugiliikumiselundkonna testimine);

  -püstitab eesmärgid iseseisvaks tegutsemiseks praktikaettevõttes ja analüüsib enda arengut massöörina ning meeskonnaliikmena ning täidab praktikaga seotud dokumente, nõuetekohaselt ja analüüsib praktika tulemusi.

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend). Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.
  Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik), Ukraina Association of Applied Kinesiology (UAPK), International School of Massage Therapy and Bodywork, Hiroprakrika kursused Libre Universite du Samadeva ‘lt, MasterTal International School of Perceptual Osteopathy, Kinesioteipimine Centre of Health , Beuty and Success “The Vesina Group”. On läbinud erinevaid massaažialaseid täienduskoolitusi ning on täiskasvanuid inimesi koolitanud alates 2010.aastast (sh. M.I.Massaazikool Eesti Pimedate massaazikool)

   

  Georg Vader- M.I.Massaažikool, Ida Euroopa Osteopaatiakool, Ukraina Association of Applied Kinesiology (UAPK), International School of Massage Therapy and Bodywork, Hiroprakrika kursused Libre Universite du Samadeva ‘lt, MasterTal International School of Perceptual Osteopathy, Kinesioteipimine Centre of Health , Beuty and Success “The Vesina Group”.On läbinud erinevaid massaažialaseid täienduskoolitusi ning on täiskasvanuid inimesi koolitanud alates 2017.aastast (sh.Eesti Pimedate massaazikool). Töökogemus massöörina al.2014a.

   

  Õppekeskkond Õpe toimub Lahe Tervise ruumides. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid. Praktikakoht on Lahe Tervise õppesalongis.
  Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg Microsoft Word – Täiendus õppe kord.docx (lahetervis.ee)

   

  Õppemaksu tagastamise alused ja  kord Microsoft Word – Täiendus õppe kord.docx (lahetervis.ee)
  Vaidluste lahendamise kord Microsoft Word – Täiendus õppe kord.docx (lahetervis.ee)
  Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord Microsoft Word – Täiendus õppe kord.docx (lahetervis.ee)
  Õppekava kinnitamise aeg 08.01.2022
 • БАЗОВЫЙ КУРС ДЕТСКОГО МАССАЖА

  € 275

  Дата проведения: 6.02.2023-7.02.2023
  Время: 10.00-18.00

  Lastemassaaž. Baaskursus.

  Täienduskoolitusasutuse nimetus Lahe MTÜ
  Õppekava nimi Lastemassaaž. Baaskursus.
  Õppekavarühm Teraapia ja taastusravi
  Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) 20 akadeemilist tundi (ah), (sh 4 ah teooria ja 16 ah praktiline õpe)
  Õppekeel Eesti/vene
  Õppekava koostamise alus direktori käskkiri
  Sihtgrupp Isikud, kes soovivad omandada lastemassaaži baasoskused ja -teadmised.
  Õppe alustamise tingimused Töökogemus massöörina vähemalt 1 aasta või tunnistus klassikalise massaaži koolituse läbimise kohta
  Õppe eesmärk Õppija omandab lastemassaaži tegemiseks baasoskused, planeerib ja sooritab lastemassaaži lähtudes kliendi vajadustest astunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast
  Õpiväljundid Koolituse läbinu:
  • Valmistab töökoha ette ja koostab lastemassaaži läbiviimiseks kava, arvestades kliendi seisundit ;
  • teostab lastemassaaži rakendades teadmisi lastemassaaži spetsiifikast ning töötervishoiu ja ohutuse ning hügieeni nõuetest;
  • nõustab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks ning analüüsib oma tööd ja läbi viidud lastemassaaži tulemusi.
  Õppe sisu
  -Lastemassaaži spetsiifika ja eesmärk
  -Massaaži mõju inimese organismile,
  -Protseduuriks vajalikud vahendid(sh tööohutus ja hügieen, kutse-eetika)
  -Töökoha ettevalmistamine, massööri tööasendid, kliendi asendid (ergonoomika)
  -Põhilised lastemassaaži vormid
  -Lastemassaaži tehnikad ja enam kasutatavad võtted;
  -Lapse organismi anatoomiline ja füsioloogiline eripära,
  -Lapse ealine iseärasus ja arenguetapid 0-7 eluaastal(kaasa sündinud refleksid, normaalsete liikumismustrite areng)
  -Enamlevinud ortopeedilised- ja neuroloogilised ja muud haigusseisundid, anamneesi kogumine
  -Lapse organismi massaažijärgsed vastureaktsioonid (uni, rahutus, nutt jne) ja soovitused peale massaaži, toimed võtete lõikes
  – Massaaži vajavad kehapiirkonnad vastavalt vajadusele
  Praktiline harjutamine
  Anamneesi kogumine (sh näidustused ja vastunäidustused);
  Lastemassaaži seansi ülesehitus;
  Massaažilaua ettevalmistus;
  Massaaživõtted (seljal, kaelal, tuharatel, jalgadel, kätel jm)
  Ergonoomiliste võtete rakendamine.
  Kliendi nõustamine/juhendamine
  Õppemeetodid Õppemeetoditena kasutatakse rühmatööd, situatsioonülesandeid, demonstratsiooni, praktilist õpet reaalses töökeskkonnas, diskussiooni, juhtumi analüüsi, loengut.
  Iseseisev töö puudub
  Õppevahendid Massaažilauad, jalarullid, õlid või kreemid, käterätikud, kätepaberid, desinfitseerimisvahendid, protseduuripaber, tahvel, ekraan, arvuti, nukud.
  Õppematerjalide loend Õpetaja poolt koostatud konspektid, töövihikud, lubatud teha tunnist video kodukasutamiseks.
  Soovituslikud kirjandusallikad:
  Varaease lapse anatoomia, füsioloogia, dieetika ja hügieeni õpik : lasteasutiste õdedele / R. O. Lunts, J. F. Žorno.
  Обреимова Н.И., Петрухин А.С. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и подростков
  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid
  Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% audiotoorsetes tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.
  Hindamismeetod : teoreetiline ja praktiline töö- õppija demonstreerib lastemassaaži seansi tegemist ja analüüsib oma töö tulemusi.
  Hindamiskriteeriumid:
  Õppija:
  – valmistab ette töökoha lastemassaaži tegemiseks vastavalt juhendile;
  -võtab kliendi (lapse ema) käest anamneesi massaažikava koostamiseks;
  -planeerib lastemassaaži kestvuse ja kava vastavalt massaažiliigi spetsiifikale, kliendi näidustustele, vastunäidustustele ning soovile ;
  -lastemassaaži tehes, valib töövahendina vastava massaažilaua ning kasutab sobivaid võtteid ja vahendeid, rakendab lastemassaaži tegemise põhireegleid ja ergonoomikat vastavalt massaažiliigile ;
  -lastemasssaaži tegemisel tagab kliendi heaolu ja suhtleb kliendiga arvestades kliendikeskse teeninduse põhimõtteid ja kutse-eetika nõudeid ;
  – nõustab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks;
  -peale lastemassaaži teostamist korrastab töökoha vastavalt juhendile.
  Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend).
  Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus
  M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik), Ukraina Association of Applied Kinesiology (UAPK), International School of Massage Therapy and Bodywork, Hiroprakrika kursused Libre Universite du Samadeva ‘lt, MasterTal International School of Perceptual Osteopathy,
  Kinesioteipimine Centre of Health , Beuty and Success “The Vesina Group”. On läbinud erinevaid massaažialaseid täienduskoolitusi ning on täiskasvanuid inimesi koolitanud alates 2010.aastast (sh. M.I.Massaazikool Eesti Pimedate massaazikool)
  Georg Vader– M.I.Massaažikool, Ida Euroopa Osteopaatiakool, Ukraina Association of Applied Kinesiology (UAPK), International School of Massage Therapy and Bodywork, Hiroprakrika kursused Libre Universite du Samadeva ‘lt, MasterTal International School of Perceptual Osteopathy, Kinesioteipimine Centre of Health , Beuty and Success “The Vesina Group”.On läbinud erinevaid massaažialaseid täienduskoolitusi ning on täiskasvanuid inimesi koolitanud alates 2017.aastast (sh.Eesti Pimedate massaazikool). Töökogemus massöörina al.2014a.
  Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus
  Õpe toimub Lahe Tervise ruumides. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid. Praktikakoht on Lahe Tervise õppesalongis.
  Õppekeskkond Täiendus õµppe kord
  Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg Täiendus õµppe kord
  Õppemaksu tagastamise alused ja kord Täiendus õµppe kord
  Vaidluste lahendamise kord Täiendus õµppe kord
  Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord Täiendus õµppe kord
  Õppekava kinnitamise aeg 8.01.2022

 • Основной курс Спортивного массажа

  € 350

  Дата:
  20.02.2023
  21.02.2023
  6.03.2023
  13.03.2023
  (10.00-17.00)

  SPORDIMASSAAŹI BAASKURSUS

  Täienduskoolitusasutuse nimetus Lahe MTÜ
  Õppekava nimi SPORDIMASSAAŹI BAASKURSUS
  Õppekavarühm Teraapia ja taastusravi
  Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) Kursuse kogumaht on 45 akadeemilist tundi (sh teoreetiline õpe 4 akadeemilist tundi, 36 akadeemilist tundi praktiline õpe ja 5 akadeemilist tundi iseseisev töö).
  Õppekeel Eesti/vene
  Õppekava koostamise alus direktori käskkiri
  Sihtgrupp Isikud, kes soovivad omandada spordimassaaži baasoskused ja -teadmised.
  Õppe alustamise tingimused Keskharidus. Töökogemus massöörina vähemalt 1 aasta või tunnistus klassikalise massaaži koolituse läbimise kohta
  Õppe eesmärk Õppija omandab spordimassaaži tegemiseks baasoskused, planeerib ja sooritab spordimassaaži lähtudes kliendi vajadustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast
  Õpiväljundid Koolituse läbinu:

  ·       Valmistab töökoha ette ja koostab spordimassaaži läbiviimiseks kava, arvestades kliendi seisundit ja soove;

  ·       teostab spordimassaaži rakendades teadmisi spordimassaaži spetsiifikast ning töötervishoiu ja ohutuse ning hügieeni nõuetest;

  ·       nõustab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks ning analüüsib oma tööd ja läbi viidud spordimassaaži tulemusi.

  Õppe sisu -Spordimassaaži spetsiifika ja eesmärk

  -Massaaži mõju inimese organismile,

  -Protseduuriks vajalikud vahendid(sh tööohutus ja hügieen, kutse-eetika)

  -Töökoha ettevalmistamine, massööri tööasendid, kliendi asendid (ergonoomika)

  -Põhilised spordimassaaži vormid

  -Spordimassaaži tehnikad ja enam kasutatavad võtted;

  – Massaaži vajavad kehapiirkonnad vastavalt spordialadele

  Praktiline harjutamine

  Anamneesi kogumine (sh näidustused ja vastunäidustused);

  Spordimassaaži seansi ülesehitus;

  Massaažilaua ettevalmistus;

  Massaaživõtted (seljal, kaelal, tuharatel, jalgadel, kätel jm)

  Ergonoomiliste võtete rakendamine.

  Kliendi nõustamine/juhendamine

   

  Õppemeetodid Õppemeetoditena kasutatakse rühmatööd, situatsioonülesandeid, demonstratsiooni, iseseisvat tööd, praktilist õpet reaalses töökeskkonnas, diskussiooni, juhtumi analüüsi, loengut.
  Iseseisev töö Õppija teostab iseseisvalt spordimassaaži seansi, analüüsides tehtud spordimassaaži ning dokumenteerib seansi etteantud juhendi alusel.
  Õppevahendid Massaažilauad, jalarullid, õlid või kreemid, käterätikud, kätepaberid, desinfitseerimisvahendid, protseduuripaber, tahvel, ekraan, arvuti
  Õppematerjalide loend Õpetaja poolt koostatud konspektid, töövihikud, lubatud teha tunnist video kodukasutamiseks.

  Soovituslikud kirjandusallikad:

  J. Benjamin „Understanding Sports Massage“, 2005

  Jalak, R., Annus.L., Rannamaa. L., Eller. A. „Spordimeditsiin treenerile“, 2004

  Ilves, M., Rannamaa, L., Müür, M., Kartau, A-K. Klassikalise massaaži õpik. – M.I. Massaažikool, 2014

   

  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% audiotoorsetes tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.

  Hindamismeetod : teoreetiline ja praktiline töö- õppija demonstreerib spordimassaaži seansi tegemist ja analüüsib oma töö tulemusi.

  Hindamiskriteeriumid:

  Õppija:

  – valmistab ette töökoha spordimassaaži tegemiseks vastavalt juhendile;

  -võtab kliendi käest anamneesi massaažikava koostamiseks;

  -planeerib spordimassaaži kestvuse ja kava vastavalt massaažiliigi spetsiifikale, kliendi näidustustele, vastunäidustustele ning soovile ;

  -spordimassaaži tehes, valib töövahendina vastava massaažilaua ning kasutab sobivaid võtteid ja vahendeid, rakendab spordimassaaži tegemise põhireegleid ja ergonoomikat vastavalt massaažiliigile ;

  -spordimasssaaži tegemisel tagab kliendi heaolu ja suhtleb kliendiga arvestades kliendikeskse teeninduse põhimõtteid ja kutse-eetika nõudeid ;

  – nõustab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks;

  -peale spordimassaaži teostamist korrastab töökoha vastavalt juhendile.

   

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend). Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik), Ukraina Association of Applied Kinesiology (UAPK), International School of Massage Therapy and Bodywork, Hiroprakrika kursused Libre Universite du Samadeva ‘lt, MasterTal International School of Perceptual Osteopathy, Kinesioteipimine Centre of Health , Beuty and Success “The Vesina Group”. On läbinud erinevaid massaažialaseid täienduskoolitusi ning on täiskasvanuid inimesi koolitanud alates 2010.aastast (sh. M.I.Massaazikool Eesti Pimedate massaazikool)

   

  Georg Vader- M.I.Massaažikool, Ida Euroopa Osteopaatiakool, Ukraina Association of Applied Kinesiology (UAPK), International School of Massage Therapy and Bodywork, Hiroprakrika kursused Libre Universite du Samadeva ‘lt, MasterTal International School of Perceptual Osteopathy, Kinesioteipimine Centre of Health , Beuty and Success “The Vesina Group”.On läbinud erinevaid massaažialaseid täienduskoolitusi ning on täiskasvanuid inimesi koolitanud alates 2017.aastast (sh.Eesti Pimedate massaazikool). Töökogemus massöörina al.2014a.

   

  Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus Õpe toimub Lahe Tervise ruumides. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid. Praktikakoht on Lahe Tervise õppesalongis.
  Õppekeskkond Microsoft Word – Täiendus õppe kord.docx (lahetervis.ee)

   

  Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg Microsoft Word – Täiendus õppe kord.docx (lahetervis.ee)
  Õppemaksu tagastamise alused ja  kord Microsoft Word – Täiendus õppe kord.docx (lahetervis.ee)
  Vaidluste lahendamise kord Microsoft Word – Täiendus õppe kord.docx (lahetervis.ee)
  Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord Microsoft Word – Täiendus õppe kord.docx (lahetervis.ee)
  Õppekava kinnitamise aeg 8.01.2022
 • Антицеллюлитный массаж

  € 275

   Дата:
  10.04.2023-11.04.2023
  (10.00-17.00)

  Антицеллюлитный массаж

  Время: 10.00-17.00
  Место проведения: Tondi 5
  Регистрациия обязательна !
  Регистрация : info@lahetervis.ee, tel 56903049

  Антицеллюлитный массаж — это комплексное воздействие на кожу и подкожно-жировую клетчатку специальными массажными техниками.
  Эффективность воздействия при антицеллюлитном массаже обеспечивается постепенным переходом от поверхностных приемов массажа к более глубоким. Массаж ориентирован преимущественно на слой подкожно-жировой клетчатки

  Преподаватель: Кристина Лахе-Вадер
  массажист, остеопрактик, преподаватель стран Балтии и России.
  (Сертифицированный специалист по Эстонии с правом на преподавания данной методике )

  Регистрациия обязательна !
  Регистрация : info@lahetervis.ee, tel 56903049

 • Тайский массаж. Базовый курс.

  € 300

  Дата:
  8.05.2023
  9.05.2023
  22.05.2023
  Время: (10.00-16.00)
  Место проведения: Таллинн, Тонди 5
  Язык: эстонский, русский
  Целевая группа и стартовые условия:
  Лица, желающие приобрести базовые навыки и знания по массажу. Нет никаких требований для начала обучения

  Цель обучения:
  Направлено на планирование и проведение сеанса массажа в зависимости от потребностей клиента, профессиональной этики массажиста, гигиены, безопасности труда и надлежащей практики обслуживания клиентов.

  Содержание обучения:
  – специфика тайского массажа
  – показания и противопоказания к массажу
  – подготовка к массажу
  – анатомо-физиологическое воздействие массажа на организм человека
  – план и техника тайского массажа
  – выполнение массаж по частям тела в соответствии с состоянием клиента
  – эргономика массажа
  – рабочее место и рабочее оборудование
  – профессиональная этика
  – безопасность на работе

  Сертификат, выданный после прохождения курса:
  Сертификат выдаётся если учащийся прошел оценку и достиг результатов обучения. Справка- если учащийся не достиг результатов обучения. Если студент перестает учиться, выдается справка об участии.

  Преподаватель: Кристина Лахе-Вадер – Профессиональное образование М.И.Массажная школа, профессиональный массажист, детский массажист; Таллиннский университет (профессиональное образование); Восточно-европейская школа остеопатии (остеопрактика).

  Стоимость обучения оплачивается на основании счета.

  Порядок оплаты стоимости обучения; основы и порядок возврата платы за обучение; процедуру разрешения споров можно найти в документе Основы организации дополнительного обучения для взрослых в учебном центре Lahe Tervis

  Учреждение оставляет за собой право вносить изменения в учебную программу, план урока и расписание учебных занятий.

  Регистрациия обязательна !

  На дополнительные вопросы можно получить ответит по телефону: 56903049 и / или по электронной почте: info@lahetervis.ee

НАШЛИ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС УСЛУГИ?

Если вы нашли интересующие вас услуги, тогда нажмите на кнопку и забронируйте себе время!

Зарезервируйте время!