• 1000-TUNNINE MASSAAŹIALANE BAASKURSUS

  € 2500

  Aeg: 16.09.2022-14.09.2023

  1000-tunnine massaažialane baaskursus

  Täienduskoolitusasutuse nimetus Lahe MTÜ
  Õppekava nimi 1000-tunnine massaažialane baaskursus
  Õppekavarühm Teraapia ja taastusravi
  Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) Kursuse kogumaht on 1000 akadeemilist tundi, millest 260 akadeemilist tundi on iseseisev töö.

  Auditoorne õppetöö 740 akadeemilist tundi (s.h teoreetiline õpe, praktiline õpe 440 akadeemilist tundi, praktika 300 akadeemilist tundi.

  Õppekeel Eesti/vene
  Õppekava koostamise alus Massöör tase 5 kutsestandardi kompetentsid B.2.1 Kliendi teenindamine, teenuste ja toodete tutvustamine;

  B.2.2 Massaaž ja selle läbiviimist toetavad tegevused(osaliselt)

  Sihtgrupp Inimesed, kes on huvitatud omandama teadmisi ja oskusi massööri erialal.
  Õppe alustamise tingimused Keskharidus
  Õppe eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppijal on baasteadmised ja praktilised oskused töötamiseks massaaživaldkonnas

  ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

  Õppijal on valmidus töötada iseseisvalt ja olla konkurentsivõimeline tööturul.

  Õpiväljundid Koolituse läbinu:
  ·       mõistab massaaži põhialuseid, erinevaid massaažiliike ning massaaži läbiviimisega kaasnevaid ohte ja massaaži ergonoomika rakendamise põhimõtteid;
  ·       koostab massaaži kava ja valib massaaži liigi ning valmistab ette töökoha, arvestades kliendi tervislikku seisundit ja soove;
  ·       teostab erinevaid massaaže rakendades teadmisi anatoomiast, massaažiliikide spetsiifikast ja oskusi vastavalt massaažiliigi kavale;
  ·       järgib oma töös töötervishoiu ja ohutuse ja hügieeni nõudeid, arvestades kliendikeskse teeninduse põhimõtteid;
  ·       analüüsib massaaži tulemuslikkust ning soovitab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks.
  Õppe sisu 1. Massaaži põhialused (40 ak.t)
  2. Massööri töö ergonoomika ja taastumine (10 ak.t)
  3. Suhtlemine ja klienditeeninduse alused (10 ak.t)
  4. Töötervishoid ja tööohutus ning hügieen (20 ak.t)
  5. Inimese anatoomia, füsioloogia ja haiguseõpetus (120 ak.t)
  6. Kliendi seisundi hindamine, anamneesi kogunemine (20ak.t)
  7. Suhtlemine massaažiseanssi ajal kliendiga eesti/vene keeles (10ak.t)
  8. Idamaade filosoofia ja idamaised massaažid (40ak.t)
  9. Klassikaline massaaž (60 ak.t)
  10. On-Site massaaž (20 ak.t)
  11. Tai Massaaž (40 ak.t)
  12. Jaapani massaaž (40 ak.t)
  13. Spordimassaaži (40ak.t)
  14. Segmentmassaaž (30 ak.t)
  15. Lümfimassaaži alused (40 ak.t)
  16. Laste massaaž (30ak.t)
  17. Aroomimassaaž (30 ak.t)
  18. Tsellüliidivastane massaaž (30 ak.t)
  19. Kupumassaaž ( 20 ak.t)
  20. Lihastestimine (30 ak.t)
  21. Praktika päeviku koostamine ja vormistamine (10 ak.t)
  22. Praktika (300 ak.t)
  – Klassikaline massaaž
  – Spordimassaaž
  – Segmentmassaaž
  – Lümfimassaaž
  – Jaapani massaaž
  – Tai massaaž
  – Aroomimassaaž
  – Kupumassaaž
  – Tsellüliidivastane massaaž23 Lõpueksam, konsultatsioon (10 ak.t)
  Õppemeetodid Õppemeetoditena kasutatakse rühmatööd, situatsioonülesandeid, demonstratsiooni, projektõpet, iseseisvat tööd, praktilist õpet reaalses töökeskkonnas, diskussiooni, juhtumi analüüsi, õpimappi, loengut.
  Iseseisev töö Praktiline töö, õpimapi koostamine, referaadi kirjutamine, harjutusvideo vaatamine. Anamneesi täitmine .
  Õppevahendid Massaažilauad, massaažitoolid, matid, jalarullid, pallid, õlid või kreemid, käterätikud, kätepaberid, desinfitseerimisvahendid, kupud, nukud, protseduuripaber, tahvel, ekraan, arvuti
  Õppematerjalide loend -Õpetaja poolt koostatud konspektid, töölehed, töövihikud,videod (õpilastele on lubatud ka teha tunnist video kodukasutamiseks)

  Soovituslik kirjandus:
  -Pramann Salu., Ettevõtluse alused. Argo, 2014
  -Suppi, K. Ettevõtlusõpik- käsiraamat. Atlex, 2013
  -Howard. CV koostamine. – Koolibri, 2001 -Inimese anatoomia Autor: Meeli Roosalu,Kirjastus: Koolibri, Ilmumisaasta: 2006 / 2010 / 2020
  -Söderström Osakeyhtiö W, Inimese füsioloogia ja anatoomia, Medicina 2001
  -Klassikalise massaaži õpik. M. Ilves, L. Rannamaa, M. Müür, A.- K. Kartau Tallinn 2006
  -Jalak, R., Annus.L., Rannamaa. L., Eller. A. „Spordimeditsiin treenerile“, 2004
  -Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/12883561)
  -http://www.keskkonnaamet.ee – Kutsestandardid: Massöör, tase 5 – Kutseregister
  – Самусев, Р. П. Атлас анатомии человека. Мир и Образование, 2014
  -Р. Вердербер, К. Вердербер. Психология общения. 2003. Москва. Олма-пресс.
  -Составитель Кузнецова, Н. Я безработный. Уроки жизни. Таллин, 2010
  «Психология». №6. Статья «Умеющие со-огорчаться» Марина Мелия. 2013
  -Васичкин В. И. Всё о массаже. Москва, 2006 – Complete Anatomy – advanced 3D anatomy platform (3d4medical.com)
  –  Raik-Hiio Mikelsaar, Haigusõpetus üldpatoloogia I, 2002

  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 75% audiotoorsetes tundides (osalemine praktikas

  100%) ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.

  Hindamismeetod:

  teoreetiline töö -test, kirjalik töö, rühmatöö, ettekanne, referaat, õpimapid;

  praktiline töö -praktiline ülesanne, situatsioonülesannete lahendamine, lihastestimine, juhtumi analüüs, õpilane demonstreerib massaaži võtted.

  Hindamiskriteerium:

  Õppija:
  – valmistab tööruumi ette vastavalt massaaži liigile; hoiab töökoha korras, lähtudes tööohutusest, ergonoomikast ja hügieeninõuetest; korrastab ruumi enne ja pärast massaažiseanssi;
  – võtab kliendi käest anamneesi massaažikava koostamiseks;
  -teeb massaaži, lähtudes koostatud plaanist, vajadusel korrigeerib massaaži kava; suhtleb kliendiga tagasiside saamiseks, rakendab ergonoomilisi tehnikaid, abistab klienti kehaasendi muutmisel, kasutab töövahendeid vastavalt vajadusele; tagab kliendi privaatsuse riietumisel ja massaaži ajal;
  – teavitab klienti massaažiseansi lõppemisest ja võimalikust ortostaatilisest reaktsioonist (kukkumisoht), vajadusel abistab klienti massaažilaualt/matilt tõusmisel; teavitab klienti võimalikest massaažijärgsetest füüsilistest ja psüühilistest muutustest organismis (nt lihasvalu, unisus, peavalu);annab soovitusi massaažijärgseteks tegevusteks ;
  -hindab massaaži tulemusi, kasutades sobivaid hindamismeetodeid (nt liiges- ja fastialiikuvuse, naha värvuse ja rühi hindamine ning tugiliikumiselundkonna testimine);
  -püstitab eesmärgid iseseisvaks tegutsemiseks praktikaettevõttes ja analüüsib enda arengut massöörina ning meeskonnaliikmena ning täidab praktikaga seotud dokumente, nõuetekohaselt ja analüüsib praktika tulemusi.

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend). Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.
  Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik), Ukraina Association of Applied Kinesiology (UAPK), International School of Massage Therapy and Bodywork, Hiroprakrika kursused Libre Universite du Samadeva ‘lt, MasterTal International School of Perceptual Osteopathy, Kinesioteipimine Centre of Health , Beuty and Success “The Vesina Group”. On läbinud erinevaid massaažialaseid täienduskoolitusi ning on täiskasvanuid inimesi koolitanud alates 2010.aastast (sh. M.I.Massaazikool Eesti Pimedate massaazikool)

   

  Georg Vader- M.I.Massaažikool, Ida Euroopa Osteopaatiakool, Ukraina Association of Applied Kinesiology (UAPK), International School of Massage Therapy and Bodywork, Hiroprakrika kursused Libre Universite du Samadeva ‘lt, MasterTal International School of Perceptual Osteopathy, Kinesioteipimine Centre of Health , Beuty and Success “The Vesina Group”.On läbinud erinevaid massaažialaseid täienduskoolitusi ning on täiskasvanuid inimesi koolitanud alates 2017.aastast (sh.Eesti Pimedate massaazikool). Töökogemus massöörina al.2014a.

   

  Õppekeskkond Õpe toimub Lahe Tervise ruumides. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid. Praktikakoht on Lahe Tervise õppesalongis.
  Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg Microsoft Word – Täiendus õppe kord.docx (lahetervis.ee)

   

  Õppemaksu tagastamise alused ja  kord Microsoft Word – Täiendus õppe kord.docx (lahetervis.ee)
  Vaidluste lahendamise kord Microsoft Word – Täiendus õppe kord.docx (lahetervis.ee)
  Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord Microsoft Word – Täiendus õppe kord.docx (lahetervis.ee)
  Õppekava kinnitamise aeg 08.01.2022
 • Naiste vaagna. Osteopaatilised tehnikad.

  € 250

  Toimimisaeg:
  7.07-9.07.2022
  (10.00-17.00)

  Naiste vaagna. Osteopaatilised tehnikad.

  Täienduskoolitusasutuse nimetus Lahe MTÜ
  Õppekava nimi Naiste vaagna. Osteopaatilised tehnikad.
  Õppekavarühm Teraapia ja taastusravi
  Õppe kogumaht

  (akadeemilistes tundides)

  Kursuse kogumaht on 20 akadeemilist tundi (sh teoreetiline õpe 4 akadeemilist tundi, 16 akadeemilist tundi praktiline õpe).
  Õppekeel vene
  Õppekava koostamise alus direktori käskkiri
  Sihtgrupp Isikud, kes soovivad omandada baasoskusi ja -teadmisi naiste vaagna manipuleerimisel.
  Õppe alustamise tingimused Keskharidus. Töökogemus massöörina vähemalt 1 aasta.  Koolitus on mõeldud nii osteopaatidele, kiropraktikutele kui ka massööridele ja füsioterapeutidele või kellel on osteopaatilised algoskused.

   

  Õppe eesmärk Õppija omandab naiste vaagna piirkonnas

  manipulatsiooni teostamiseks baasoskused, planeerib ja sooritab seanssi lähtudes kliendi vajadustest, vastunäidustustest.

  Õpiväljundid Koolituse läbinu:

  •        Valmistab töökoha ette ja koostab seanssi läbiviimiseks kava, arvestades kliendi seisundit ja soove;

  •        teostab manipulatsioone naiste vaagna piirkonnas, rakendades teadmised naiste vaagna spetsiifikale.

  •        nõustab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks ning analüüsib oma tööd ja läbi viidud seanssi tulemusi.

   

  Õppe sisu Naiste vaagna anatoomine iseärasus

  Naiste vaagna düsfunktsioonid

  Diagnostilised meetodid

  Korrektsiooni võimalused

  Raseduseagne korrektsioon

  Raseduse järgne korrektsioon

  Praktilised ülesanded

   

  Õppemeetodid Õppemeetoditena kasutatakse rühmatööd,

  situatsioonülesandeid, demonstratsiooni,  praktilist õpet reaalses töökeskkonnas, diskussiooni, juhtumi analüüsi, loengut.

  Iseseisev töö Puudub
  Õppevahendid Massaažilauad, jalarullid, käterätikud, kätepaberid, desinfitseerimisvahendid, protseduuripaber, tahvel, ekraan, arvuti
  Õppematerjalide loend Õpetaja poolt koostatud konspektid, töövihikud, lubatud teha tunnist video kodukasutamiseks.

   

  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% audiotoorsetes tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.

  Hindamismeetod : teoreetiline ja praktiline töö- õppija demonstreerib seansi tegemist ja analüüsib oma töö tulemusi.

  Hindamiskriteeriumid:

  Õppija:

  –               valmistab ette töökoha tehnikate tegemiseks vastavalt juhendile;

  -võtab kliendi käest anamneesi seanssikava koostamiseks; -planeerib seanssi kestvuse ja kava vastavalt tehnikate spetsiifikale, kliendi näidustustele, vastunäidustustele ning soovile ;

  -tehtikate kasutamiseks , valib  vastava massaažilaua ning kasutab sobivaid võtteid ja vahendeid, rakendab seanssi tegemise põhireegleid ja ergonoomikat vastavalt vajadusele ;

  -seanssi läbiviimisel tagab kliendi heaolu;

  –               nõustab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks; -peale seanssi teostamisel korrastab töökoha vastavalt juhendile.

   

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend). Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

   

  Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus Olga Kronberg

  Osteopaatia doktor, Euroopa OsteopaatiaKooli (ESCO) diplom

  Maidstone, Suurbritannia

  ESCO ja Osteopaatia Arenduskeskuse esimese ühisprojekti juht Eestis osteopaatilise hariduse valdkonnas

  Praegu viib ta läbi mitmeid koolitusprojekte Eestis, Soomes ja Venemaal.

  Õppekeskkond Õpe toimub Lahe Tervise ruumides. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid. Praktikakoht on Lahe Tervise õppesalongis.
 • Perseptiivne osteopaatia. Baaskursus.

  € 375

  Toimimisaeg:
  7.07-9.07.2022
  (10.00-17.00)

  Perseptiivne osteopaatia. Baaskursus.

   

  Täienduskoolitusasutuse nimetus Lahe MTÜ
  Õppekava nimi Perseptiivne osteopaatia. Baaskursus.
  Õppekavarühm Teraapia ja taastusravi
  Õppe kogumaht

  (akadeemilistes tundides)

  Kursuse kogumaht on 26 akadeemilist tundi (sh teoreetiline õpe 6 akadeemilist tundi, 20 akadeemilist tundi praktiline õpe).
  Õppekeel vene
  Õppekava koostamise alus direktori käskkiri
  Sihtgrupp Isikud, kes soovivad omandada perseptiivse osteopaatia tehnikate baasoskusi ja -teadmisi
  Õppe alustamise tingimused Keskharidus. Töökogemus massöörina vähemalt 1 aasta.  Koolitus on mõeldud nii massööridele kui ka füsioterapeutidele.

   

  Õppe eesmärk Õppija omandab perseptiivse osteopaatiliste tehnikate teostamiseks baasoskused, planeerib ja sooritab seanssi lähtudes kliendi vajadustest, vastunäidustustest.

   

  Õpiväljundid Koolituse läbinu:

  •        Valmistab töökoha ette ja koostab seanssi läbiviimiseks kava, arvestades kliendi seisundit ja soove;

  •        teostab perseptiivse osteopaatilise senssi rakendades teadmisi perseptiivse osteopaatia spetsiifikast

  •        nõustab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks ning analüüsib oma tööd ja läbi viidud seanssi tulemusi.

   

  Õppe sisu Liikumine

  “Füüsiline” liikumine, “sisemine” liikumine, nende kombinatsioon.

  “Füüsiliste” ja “sisemiste” liikumiste kombinatsiooni rakendamine erinevates manuaalsetes meetodites. Praktilised harjutused “sisemise” liikumise rakendamiseks.

  Ergonoomika ja terapeudi ohutuse põhimõtted õrna lihasfassiaalse ravi ajal.

  Perseptsiooni mõiste ja arengumeetodid.

  Osteopaatilise piirangu mõiste.

  Liikumise “hõlbustamise” ja “takistamise” mõisted.

  “Ristkoordinaadid”, saadud vektor. Praktilised harjutused.

  Kaudne vabastamine.

  Terapeutilised nähtused ja nende nähtavuse viis.

  Praktilised harjutused.

  Kaudne vabastamine. Terapeutilised nähtused ja nende nähtavuse viis.

   

  Praktilised harjutused.

  Otsene vabastamine. Praktilised harjutused.

  Liigeste mõjutamise tehnika. Praktilised harjutused. Pehmete kudedega kokkupuutumise tehnika. Praktilised harjutused

  Osteopaatilised düsfunktsioonid, nende hierarhia Peamised düsfunktsioonid, diagnostilised meetodid.

   

  Õppemeetodid Õppemeetoditena kasutatakse rühmatööd,

  situatsioonülesandeid, demonstratsiooni,  praktilist õpet reaalses töökeskkonnas, diskussiooni, juhtumi analüüsi, loengut.

  Iseseisev töö Puudub
  Õppevahendid Massaažilauad, jalarullid, käterätikud, kätepaberid, desinfitseerimisvahendid, protseduuripaber, tahvel, ekraan, arvuti
  Õppematerjalide loend Õpetaja poolt koostatud konspektid, töövihikud, lubatud teha tunnist video kodukasutamiseks.

   

  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% audiotoorsetes tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.

  Hindamismeetod : teoreetiline ja praktiline töö- õppija demonstreerib seansi tegemist ja analüüsib oma töö tulemusi.

  Hindamiskriteeriumid:

  Õppija:

  –                  valmistab ette töökoha tehnikate tegemiseks vastavalt juhendile;

  -võtab kliendi käest anamneesi seanssikava koostamiseks; -planeerib seanssi kestvuse ja kava vastavalt tehnikate spetsiifikale, kliendi näidustustele, vastunäidustustele ning soovile ;

  -tehtikate kasutamiseks , valib  vastava massaažilaua ning kasutab sobivaid võtteid ja vahendeid, rakendab seanssi tegemise põhireegleid ja ergonoomikat vastavalt vajadusele ;

  -seanssi läbiviimisel tagab kliendi heaolu;

  –                  nõustab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks; -peale seanssi teostamisel korrastab töökoha vastavalt juhendile.

   

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend). Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

   

  Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus Dmitri Tal.

  Taastusravi spetsialist, psühhodünaamika ja neuromuskulaarse teraapia spetsialist

  Õppekeskkond Õpe toimub Lahe Tervise ruumides. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid. Praktikakoht on Lahe Tervise õppesalongis.
 • Struktuurse-vistseraalsed seosed. Perseptiivne osteopaatia

  € 375

  Toimimisaeg:
  10.07-12.07.2022
  (10.00-17.00)

  Struktuurse-vistseraalsed seosed. Perseptiivne osteopaatia

  Täienduskoolitusasutuse nimetus Lahe MTÜ
  Õppekava nimi Struktuurse-vistseraalsed seosed. Perseptiivne osteopaatia.
  Õppekavarühm Teraapia ja taastusravi
  Õppe kogumaht(akadeemilistes tundides) Kursuse kogumaht on 26 akadeemilist tundi (sh teoreetiline õpe 6 akadeemilist tundi, 20 akadeemilist tundi praktiline õpe).
  Õppekeel vene
  Õppekava koostamise alus direktori käskkiri
  Sihtgrupp Isikud, kes soovivad omandada perseptiivse osteopaatia truktuurse-vistseraalse seose tehnikate oskusi ja teadmisi.
  Õppe alustamise tingimused Keskharidus. Töökogemus massöörina vähemalt 1 aasta.  Koolitus on mõeldud nii massööridele kui ka füsioterapeutidele.
  Õppe eesmärk Õppija omandab perseptiivse osteopaatia truktuursevistseraalse seose tehnikate teostamiseks oskused, planeerib ja sooritab seanssi lähtudes kliendi vajadustest, vastunäidustustest.
  Õpiväljundid Koolituse läbinu:
  •        Valmistab töökoha ette ja koostab seanssi läbiviimiseks kava, arvestades kliendi seisundit ja soove;
  •        teostab perseptiivse osteopaatia senssi rakendades teadmisi perseptiivse osteopaatia struktuursevistseraalse sesose spetsiifikast
  •        nõustab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks ning analüüsib oma tööd ja läbi viidud seanssi tulemusi.
  Õppe sisu Inimese anatoomia.
  Siseorganite anatoomia.
  Struktuurse-vistseraalsed suhted, st luu- ja lihaskonna ning siseorganite vastastikune mõju.
  Tugiliikumisaapparaadi düsfunktsioonid.
  Düsfunktsiooni mõju ltehnikate abil leevendamine.
  Õppemeetodid Õppemeetoditena kasutatakse rühmatööd,situatsioonülesandeid, demonstratsiooni,  praktilist õpet reaalses töökeskkonnas, diskussiooni, juhtumi analüüsi, loengut.
  Iseseisev töö Puudub
  Õppevahendid Massaažilauad, jalarullid, käterätikud, kätepaberid, desinfitseerimisvahendid, protseduuripaber, tahvel, ekraan, arvuti
  Õppematerjalide loend Õpetaja poolt koostatud konspektid, töövihikud, lubatud teha tunnist video kodukasutamiseks.
  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% audiotoorsetes tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.
  Hindamismeetod : teoreetiline ja praktiline töö- õppija demonstreerib seansi tegemist ja analüüsib oma töö tulemusi.
  Hindamiskriteeriumid:
  Õppija:
  – valmistab ette töökoha tehnikate tegemiseks vastavalt juhendile;
  -võtab kliendi käest anamneesi seanssikava koostamiseks; -planeerib seanssi kestvuse ja kava vastavalt tehnikate spetsiifikale, kliendi näidustustele, vastunäidustustele ning soovile ;
  -tehtikate kasutamiseks , valib  vastava massaažilaua ning kasutab sobivaid võtteid ja vahendeid, rakendab seanssi tegemise põhireegleid ja ergonoomikat vastavalt vajadusele ;
  -seanssi läbiviimisel tagab kliendi heaolu;
  – nõustab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks; -peale seanssi teostamisel korrastab töökoha vastavalt juhendile.
  Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend). Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.
  Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus Dmitri Tal.
  Taastusravi spetsialist, psühhodünaamika ja neuromuskulaarse teraapia spetsialist
  Õppekeskkond Õpe toimub Lahe Tervise ruumides. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid. Praktikakoht on Lahe Tervise õppesalongis.
 • TSELLULIIDIVASTANE MASSAZ

  € 275

  Toimimisaeg:
  7-8.06.2022
  16.06.2022
  (10.00-17.00)
  Tsellüliidivastane massaaź

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe MTÜ
  Õppekava nimi: Tsellüliidivastane massaaź
  Õppekavarühm Teraapia ja taastusravi
  Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): Kursuse kogumaht on 26 akadeemilist tundi (sh teoreetiline õpe 4 akadeemilist tundi, 22 akadeemilist tundi praktiline õpe)
  Õppekeel Eesti/vene
  Õppekava koostamise alus direktori käskkiri
  Sihtgrupp Isikud, kes soovivad omandada tsellüliidivastase massaaži baasoskused ja -teadmised.
  Õppe alustamise tingimused Keskharidus. Töökogemus massöörina vähemalt 1 aasta või tunnistus klassikalise massaaži koolituse läbimise kohta
  Õppe eesmärk Õppija omandab tsellüliidivastase massaaži tegemiseks baasoskused, planeerib ja sooritab tsellüliidivastase massaaži lähtudes kliendi vajadustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast
  Õpiväljundid
  Koolituse läbinu:
  • Valmistab töökoha ette ja koostab tsellüliidivastase massaaži läbiviimiseks kava, arvestades kliendi seisundit ja soove;
  • teostab tsellüliidivastase massaaži rakendades teadmisi tsellüliidivastase massaaži spetsiifikast ning töötervishoiu ja ohutuse ning hügieeni nõuetest;
  • nõustab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks ning analüüsib oma tööd ja läbi viidud tsellüliidivastase massaaži tulemusi.

  Õppe sisu
  -Tsellüliidivastase massaaži spetsiifika ja eesmärk
  -Massaaži mõju inimese organismile,
  -Protseduuriks vajalikud vahendid(sh tööohutus ja hügieen, kutse-eetika)
  -Töökoha ettevalmistamine, massööri tööasendid, kliendi asendid (ergonoomika)
  – tsellüliidivastase massaaži tehnikad ja enam kasutatavad võtted;
  – Massaaži vajavad kehapiirkonnad vastavalt kliendi probleemidele
  Praktiline harjutamine
  Anamneesi kogumine (sh näidustused ja vastunäidustused);
  Tsellüliidivastase massaaži seansi ülesehitus;
  Massaažilaua ettevalmistus;
  Massaaživõtted (seljal, tuharatel, jalgadel, kätel,kõhul)
  Ergonoomiliste võtete rakendamine.
  Kliendi nõustamine/juhendamine

  Õppemeetodid Õppemeetoditena kasutatakse rühmatööd, situatsioonülesandeid, demonstratsiooni, praktilist õpet reaalses töökeskkonnas, diskussiooni, juhtumi analüüsi, loengut.
  Iseseisev töö puudub
  Õppevahendid Massaažilauad, jalarullid, õlid või kreemid, käterätikud, kätepaberid, desinfitseerimisvahendid, protseduuripaber,tahvel, ekraan, arvuti
  Õppematerjalide loend Õpetaja poolt koostatud konspektid, töövihikud, lubatud
  teha tunnist video kodukasutamiseks.
  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid
  Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% audiotoorsetes tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.
  Hindamismeetod : teoreetiline ja praktiline töö- õppija
  demonstreerib tsellüliidivastase massaaži seansi tegemist
  ja analüüsib oma töö tulemusi.
  Hindamiskriteeriumid:
  Õppija:
  – valmistab ette töökoha tsellüliidivastase massaaži tegemiseks vastavalt juhendile;
  -võtab kliendi käest anamneesi massaažikava koostamiseks;
  -planeerib tsellüliidivastase massaaži kestvuse ja kava vastavalt massaažiliigi spetsiifikale, kliendi näidustustele, vastunäidustustele ning soovile ;
  – tsellüliidivastase massaaži tehes, valib töövahendina vastava massaažilaua ning kasutab sobivaid võtteid ja vahendeid, rakendab tsellüliidivastase massaaži tegemise
  põhireegleid ja ergonoomikat vastavalt massaažiliigile ;
  – tsellüliidivastase massaaži tegemisel tagab kliendi heaolu ja suhtleb kliendiga arvestades kliendikeskse teeninduse põhimõtteid ja kutse-eetika nõudeid ;
  – nõustab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks;
  -peale tsellüliidivastase massaaži teostamist korrastab töökoha vastavalt juhendile.
  Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend).
  Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud
  kontakttundide arvule
  Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus
  Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik), Ukraina Association of Applied Kinesiology (UAPK), International School of Massage Therapy and Bodywork, Hiroprakrika kursused Libre Universite du Samadeva ‘lt, MasterTal
  International School of Perceptual Osteopathy, Kinesioteipimine Centre of Health , Beuty and Success “The Vesina Group”. On läbinud erinevaid massaažialaseid täienduskoolitusi ning on täiskasvanuid inimesi koolitanud alates 2010.aastast (sh. M.I.Massaazikool Eesti Pimedate massaazikool)
  Georg Vader- M.I.Massaažikool, Ida Euroopa Osteopaatiakool, Ukraina Association of Applied Kinesiology (UAPK), International School of Massage Therapy and Bodywork, Hiroprakrika kursused Libre Universite du Samadeva ‘lt, MasterTal International School of Perceptual Osteopathy, Kinesioteipimine Centre of Health , Beuty and Success “The Vesina Group”.On läbinud erinevaid massaažialaseid täienduskoolitusi ning on täiskasvanuid inimesi koolitanud alates 2017.aastast (sh.Eesti Pimedate massaazikool). Töökogemus massöörina al.2014a.
  Õppekeskkond Õpe toimub Lahe Tervise ruumides. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid. Praktikakoht on Lahe Tervise õppesalongis.

 • SPORDIMASSAAŹI BAASKURSUS

  € 275

  Toimimisaeg:
  20.-21.06.2022
  28.06.2022
  30.06.2022

  (10.00-17.00)

  SPORDIMASSAAŹI BAASKURSUS

  Täienduskoolitusasutuse nimetus Lahe MTÜ
  Õppekava nimi SPORDIMASSAAŹI BAASKURSUS
  Õppekavarühm Teraapia ja taastusravi
  Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) Kursuse kogumaht on 45 akadeemilist tundi (sh teoreetiline õpe 4 akadeemilist tundi, 36 akadeemilist tundi praktiline õpe ja 5 akadeemilist tundi iseseisev töö).
  Õppekeel Eesti/vene
  Õppekava koostamise alus direktori käskkiri
  Sihtgrupp Isikud, kes soovivad omandada spordimassaaži baasoskused ja -teadmised.
  Õppe alustamise tingimused Keskharidus. Töökogemus massöörina vähemalt 1 aasta või tunnistus klassikalise massaaži koolituse läbimise kohta
  Õppe eesmärk Õppija omandab spordimassaaži tegemiseks baasoskused, planeerib ja sooritab spordimassaaži lähtudes kliendi vajadustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast
  Õpiväljundid Koolituse läbinu:

  ·       Valmistab töökoha ette ja koostab spordimassaaži läbiviimiseks kava, arvestades kliendi seisundit ja soove;

  ·       teostab spordimassaaži rakendades teadmisi spordimassaaži spetsiifikast ning töötervishoiu ja ohutuse ning hügieeni nõuetest;

  ·       nõustab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks ning analüüsib oma tööd ja läbi viidud spordimassaaži tulemusi.

  Õppe sisu -Spordimassaaži spetsiifika ja eesmärk

  -Massaaži mõju inimese organismile,

  -Protseduuriks vajalikud vahendid(sh tööohutus ja hügieen, kutse-eetika)

  -Töökoha ettevalmistamine, massööri tööasendid, kliendi asendid (ergonoomika)

  -Põhilised spordimassaaži vormid

  -Spordimassaaži tehnikad ja enam kasutatavad võtted;

  – Massaaži vajavad kehapiirkonnad vastavalt spordialadele

  Praktiline harjutamine

  Anamneesi kogumine (sh näidustused ja vastunäidustused);

  Spordimassaaži seansi ülesehitus;

  Massaažilaua ettevalmistus;

  Massaaživõtted (seljal, kaelal, tuharatel, jalgadel, kätel jm)

  Ergonoomiliste võtete rakendamine.

  Kliendi nõustamine/juhendamine

   

  Õppemeetodid Õppemeetoditena kasutatakse rühmatööd, situatsioonülesandeid, demonstratsiooni, iseseisvat tööd, praktilist õpet reaalses töökeskkonnas, diskussiooni, juhtumi analüüsi, loengut.
  Iseseisev töö Õppija teostab iseseisvalt spordimassaaži seansi, analüüsides tehtud spordimassaaži ning dokumenteerib seansi etteantud juhendi alusel.
  Õppevahendid Massaažilauad, jalarullid, õlid või kreemid, käterätikud, kätepaberid, desinfitseerimisvahendid, protseduuripaber, tahvel, ekraan, arvuti
  Õppematerjalide loend Õpetaja poolt koostatud konspektid, töövihikud, lubatud teha tunnist video kodukasutamiseks.

  Soovituslikud kirjandusallikad:

  J. Benjamin „Understanding Sports Massage“, 2005

  Jalak, R., Annus.L., Rannamaa. L., Eller. A. „Spordimeditsiin treenerile“, 2004

  Ilves, M., Rannamaa, L., Müür, M., Kartau, A-K. Klassikalise massaaži õpik. – M.I. Massaažikool, 2014

   

  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% audiotoorsetes tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.

  Hindamismeetod : teoreetiline ja praktiline töö- õppija demonstreerib spordimassaaži seansi tegemist ja analüüsib oma töö tulemusi.

  Hindamiskriteeriumid:

  Õppija:

  – valmistab ette töökoha spordimassaaži tegemiseks vastavalt juhendile;

  -võtab kliendi käest anamneesi massaažikava koostamiseks;

  -planeerib spordimassaaži kestvuse ja kava vastavalt massaažiliigi spetsiifikale, kliendi näidustustele, vastunäidustustele ning soovile ;

  -spordimassaaži tehes, valib töövahendina vastava massaažilaua ning kasutab sobivaid võtteid ja vahendeid, rakendab spordimassaaži tegemise põhireegleid ja ergonoomikat vastavalt massaažiliigile ;

  -spordimasssaaži tegemisel tagab kliendi heaolu ja suhtleb kliendiga arvestades kliendikeskse teeninduse põhimõtteid ja kutse-eetika nõudeid ;

  – nõustab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks;

  -peale spordimassaaži teostamist korrastab töökoha vastavalt juhendile.

   

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend). Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik), Ukraina Association of Applied Kinesiology (UAPK), International School of Massage Therapy and Bodywork, Hiroprakrika kursused Libre Universite du Samadeva ‘lt, MasterTal International School of Perceptual Osteopathy, Kinesioteipimine Centre of Health , Beuty and Success “The Vesina Group”. On läbinud erinevaid massaažialaseid täienduskoolitusi ning on täiskasvanuid inimesi koolitanud alates 2010.aastast (sh. M.I.Massaazikool Eesti Pimedate massaazikool)

   

  Georg Vader- M.I.Massaažikool, Ida Euroopa Osteopaatiakool, Ukraina Association of Applied Kinesiology (UAPK), International School of Massage Therapy and Bodywork, Hiroprakrika kursused Libre Universite du Samadeva ‘lt, MasterTal International School of Perceptual Osteopathy, Kinesioteipimine Centre of Health , Beuty and Success “The Vesina Group”.On läbinud erinevaid massaažialaseid täienduskoolitusi ning on täiskasvanuid inimesi koolitanud alates 2017.aastast (sh.Eesti Pimedate massaazikool). Töökogemus massöörina al.2014a.

   

  Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus Õpe toimub Lahe Tervise ruumides. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid. Praktikakoht on Lahe Tervise õppesalongis.
  Õppekeskkond Microsoft Word – Täiendus õppe kord.docx (lahetervis.ee)

   

  Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg Microsoft Word – Täiendus õppe kord.docx (lahetervis.ee)
  Õppemaksu tagastamise alused ja  kord Microsoft Word – Täiendus õppe kord.docx (lahetervis.ee)
  Vaidluste lahendamise kord Microsoft Word – Täiendus õppe kord.docx (lahetervis.ee)
  Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord Microsoft Word – Täiendus õppe kord.docx (lahetervis.ee)
  Õppekava kinnitamise aeg 8.01.2022
 • B1-taseme eksamiks ettevalmistava kursuse õppekava

  € 2500

  Toimimisaeg:
  11.07.2022 – 03.10.2022
  Koolitus toimub 2-3 korda nädalas (E,T,K).kell 8.00-12.05

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe MTÜ
  Õppekava nimetus: B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus
  B1-taseme eksamiks ettevalmistava kursuse õppekava

  Õppekavarühm: Keeleõpe
  Õppe kogumaht: Õppe kogumaht on 220 akadeemilist tundi, millest 180 akadeemilist tundi on kontaktõpe ja 40 akadeemilist tundi on iseseisev töö.
  Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument
  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
  Õppijad, kelle keeleoskuse tase vastab A2-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õpingute alustamiseks vajalik keeletase selgitatakse välja testi teel.
  Õppe eesmärk:
  Koolituse eemärgiks on tõsta õppija keeletaset ja arendada kõiki osaoskusi, arvestades õppija varem saavutatud keeletaset, õppevajadusi ja eesti keele valdamisega seonduvaid isikilikke eesmärke. Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada eesti keeles lihtsamaid lauseid ja tekste, saab hakkama suhtlemisega igapäevaelu situatsioonides, omab algteadmisi eesti grammatika valdkonnas.
  Õpiväljundid:
  Koolituse lõpuks õppija:
  • saab aru olulisest infost tuttaval teemal ning igapäevaeluga seotud olulisematest üksikasjadest;• saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides endale tuttavatel teemadel;
  • oskab alustada vestlust tuttavatel teemadel (küsimine ja info edastamine, ettepanekute tegemine, arvamuse väljendamine);
  • saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades ning lihtsama sõnastusega tekstides;
  • koostab lihtsat seostatud teksti (sh ettekannet) tuttaval või endale huvipakkuval teemal;
  • kirjutab isiklikke kirju ja teateid ning edasi andma uudiseid.
  Õppesisu:
  Suhtluskeel:
  • Pere ja isikuandmed (kontaktandmed, sünniaeg ja –koht, perekond, sugulased, kodused tööd)
  • Kodu, elukeskkond (kodu või korteri kirjeldamine, kodune majapidamine, kodu ja selle ümbrus, loodus, loomad, linnud, ilm)
  • Igapäevaelu (sisseostude tegemine, olmeteenused ja kaubandus, riigija omavalitsused, muud asutused ja ettevõtted, organisatsioonid, ametiasutustega suhtlemine)
  • Vaba aeg (harrastused, vaba aja veetmine, kultuuriüritused, puhkus, puhkamisvõimalused Eestis, tähtpäevad, külaliste kutsumine ja võõrustamine)
  • Reisimine, transport (vaatamisväärsused ja kaunimad paigad Eestis, reis väljaspool Eestit, väljasõidu/reisi organiseerimine, ühistransport, linnatransport, majutusasutused, reisibürood, majutus, loodussõbralik käitumine)
  • Inimsuhted (suhted teiste inimestega, iseloomujooned, sõprus, emotsioonid)
  • Tervis ja tervishoid (arstiabi, terviseseisund)
  • Haridus, erialad, töö ja töösuhted (hariduskäik, õppevahendid, kaasõpilased, elukutse valik, erialad ja ametid, töökuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl)
  • Toitumine (toitlustusasutused, söök, jook, menüü, tellimine, toiduainete ostmine, tervislik toitumine)
  • Igapäevaelu (sisseostude tegemine, olme)• Teenindus (suhtlemine kliendiga: teenuste/toodete tutvustamine, aktiivne kuulamine, selgitamine, veenmine, probleemide lahendamine, ametialased telefonikõned ja kirjavahetus).
  Lähtuvalt õppegrupi kvalifikatsioonist ja soovist on võimalik valida valdkond (kaubandus/hotell/turismindus jne) ning grupi ootustest lähtuvalt tutvustada põhjalikumalt antud valdkonna ametikohal toimetulekuks vajalikku sõnavara.
  Grammatilised teemad:
  • Nimisõna käänded ainsuses ja mitmuses
  • Sihitise käänded
  • Tegusõna oleviku, liht- ja täismineviku vormid
  • Ma- ja da-tegevusnimi
  • Rektsioon
  • Käskiv ja tingiv kõneviis
  • Põhi- ja järgarvsõna käändelised vormid
  • Omadussõna võrdlusastmed
  Praktilise tegevuse lühikirjeldus:
  • Rühma- ning paaristööd, rollimängud, diskussioon, vaidlused, tüüpsituatsioonide läbimängimine, probleemülesannete lahendamine
  • Olme-, ametlike-, ajakirjanduslike-, adapteeritud ja adapteerimata tekstide lugemine; selektiivse ja põhjaliku lugemistehnika harjutamine; tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine;
  tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, refereerimine, kokkuvõtete tegemine
  Kirjalikud ülesanded:
  Õigekirja harjutused, ankeedi täitmine, CV koostamine, märkmete tegemine, teate-, postkaartide-, kirjade kirjutamine;
  avalduste, kuulutuste, kutsete, kutsetele vastuste, kaebuste, tellimuste kirjutamine; narratiivse ja arutleva kirjandi, ettekande, kõne kirjutamine, memo koostamine.Õppemeetodid:
  Loeng, seminar, juhitud diskussioon, rollimäng, intervjuu, kirjalikud grammatika ülesanded, rühmatöö, paaristöö, praktiline töö, iseseisev töö
  Iseseisvad tööd on mõeldud nii õpitu kinnistamiseks kui ka teema sõnavara laiendamiseks. Iseseisev töö hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist; kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele
  Õppekeskkond:
  Koolitustegevus toimub Tallinn, LIIMI 1
  Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse.
  Igale kursusele on ette valmistatud õppe-metoodiline materjal eesti ja vene keeles.
  Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse sisust ja eesmärgist.
  Õppetöö võib toimuda individuaalõppena, minirühmades (2-4 inimest) või rühmatööna (4 või rohkem inimest).
  Õppematerjalide loend:
  Põhiõpikud:
  • Kitsnik, M. 2012. Eesti keele õpik. B1, B2. FIE Mare Kitsnik.
  • Kitsnik, M., Kingisepp, L. 2002. Naljaga pooleks. Kirjastus Iduleht ja FIE Kitsnik
  Lisamaterjalid:
  • Alp, P. 2011. Eesti keele B1-taseme eksam. Argo
  • Mangus, I. 2015. Tere taas!: Eesti keele õpik A2-B1. Kirjatark
  • TEA taskusõnastik 2008. Vene- eesti, eesti-vene . Tallinn: TEA
  • Keeleklikk. Eesti keele e-kursus algajatele inglise keele baasil (0-A2).
  https://www.keeleklikk.ee/et/welcome
  • Efant. http://www.efant.ee/std/?lang=et
  • Eesti keele tasemetestid TESTEST. http://web.meis.ee/testest/repository.php?cmd=frameset&ref_id=1
  Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 75% auditoorsetes tundides ja sooritama kõik vajalikud ülesanded ning testid.
  Õpilaste keeleoskuse arengu hindamisel koolituse käigus lähtutakse protsessihindamise põhimõtetest – võimalikult positiivsetest ilmingutest lähtuv hinnang edasiliikumisele, õpperühma töös osalemisele, initsiatiivile suhtlemissituatsioonide leidmisel keelekeskkonnas, koostöövalmidusele jne.
  Protsessihindamine toimub õppimise ja harjutamise ning iseseisvate tööde kaudu pidevalt sõnaliste hinnangutena, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust õppe aluseks olevas ainekavas toodud oodatavate õpitulemustele ja tema õppele püstitatud eesmärkidele. Õpitulemusi hinnatakse kokkuvõtvalt kursuse lõpul keeletasemetesti abil kasutades hindamisel punktiarvestust.
  Kursuse läbimiseks on vaja saavutada õppekavas nõutud õpitulemused (teadmised ja oskused).
  Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja sooritanud kõik vajalikud ülesanded ning testid.
  Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 75% õppetundidest, koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõend väljastatakse vastavalt tundide arvule, kus osaleja osales.
  Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
  Filoloogiline kõrgharidus; kõrgharidus muu eriala taustaga, aga kus on omandatud täiendkoolituse kaudu eesti keele võõrkeelena õpetamiseks vajalikud teadmised ja oskused kolme viimase aasta jooksul; eesti keele võõrkeelena õpetamise kogemus vähemalt kolm aastat

 • B2-taseme eksamiks ettevalmistava kursus

  € 2500

  Toimimisaeg:
  11.07.2022 – 18.11.2022
  Koolitus toimub 2-3 korda nädalas (E,T,K).kell 8.00-12.05

  Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

  Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

  Täienduskoolituse õppekava:  Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus
  Õppekavarühm: Keeleõpe
  Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument
  Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus: Õppe kogumaht on 400 tundi, millest 240 akad. tundi on kontaktõpe ja 160 akad. tundi iseseisev töö.
  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

  • inimesed, kes on juba sooritanud B1 eesti keele tasemeeksami;
  • inimesed, kes valdavad eesti keele grammatikat, suudavad suhelda ja end väljendada enamuses tavasituatsioonides, saavad aru eestikeelsest kõnest ning soovivad omandada eesti keelt  edasijõudnud keelekasutaja tasemel;
  • inimesed, kes tahavad saada teadmisi ja oskusi eesti keele B2-taseme eksami sooritamiseks.

  Õppe alustamise tingimused: Keeleoskuse tuvastamise testi sooritamine tulemusele vähemalt 60 % või tõendatud eesti keele oskus vähemalt B1-tasemel.
  Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija motiveeritud ja omandanud vajalikku keeleoskust eesti keele B2-taseme eksami sooritamiseks.
  Õpiväljundid:
  Koolituse lõpuks õppija:

  • Mõistab kuuldut enamikul igapäevaelu, õppimise ja tööga seotud teemadel.
  • Oskab lugeda ja mõista eri eesmärkidel koostatud tekste, kasutades vajadusel abimaterjale.
  • Oskab esitada selgeid, üksikasjalikke kirjeldusi ja ettekandeid mitmesugustel oma huvivaldkonna teemadel.
  • Oskab kommentaaride ja asjakohaste näidete toel mõttekäike laiendada ja põhjendada
  • Oskab kirjutada selgeid ja üksikasjalikke tekste endale huvi pakkuvatel teemadel.

  Õppe sisu:
  Suhtluskeel:

  • Mina, sõbrad (välimus ja iseloom, inimsuhted, minu eripära ja võimed, töökaaslased ja muud lähikondlased ning nendevaheline läbikäimine)
  • Perekond ja kodu (perekond, peresuhted, laste ja vanemate omavaheline mõistmine ning üksteisest hoolimine, viisakusreeglid, käitumisnormid, väärtushinnangute kujundamine, salliv eluhoiak)
  • Tervis, heaolu ja enesetunne (arstiabi, vahejuhtumid, õnnetused, haigused, eluviis ja eluviisimuutused, raviteenused ja raviprotseduurid, enesetunde kirjeldamine, ravikindlustus)
  • Haridussüsteem ja koolivõrk (Eesti haridussüsteem ja koolivõrk, üld- ja kutseharidusasutused, koolieelsed lasteasutused, kõrgkoolid, täiskasvanuõpe, iseõppimine, suhtlemine õpilaste ja lapsevanematega, õpilase areng ja edasijõudmine)
  • Riigid ja nende kultuur (valitsemiskord, kultuur, rahvusvahelised suhted, geograafia, ajalugu, pealinnad, elustiil, rahvuslikud stereotüübid. Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriik: ELi liikmesriigid, ELi töökorraldus; Eesti koht maailmas: rahvusvaheline koostöö)
  • Keskkond, kodukoht, Eesti (meie pealinn, maa- ja linnaelu, urbaniseerumine, kodukoht, liiklus, globaalprobleemid, sotsiaalsete hüvede olemasolu ja nende kättesaadavus, turvalisus. Loodus ja looduskaitse, loodusrikkused, kliima, keskkonnaprobleemid, urbaniseerumine. Eesti valitsemiskord, majandus, kultuuritavad, rahvusvahelised suhted. Seadusandlus ja parlament, kuritegu ja karistus, usuline vabadus. Lähinaabrid.)
  • Igapäevased tegevused (harrastused, spordialad, reisimine, vaba aja veetmise võimalused, tervislik eluviis ja toitumine, sisseostud, toit, tarbimisharjumused, teenindus ja suhtlemine. Olmeteenused ja kaubandus, riigi- ja omavalitsused, muud asutused ja ettevõtted, organisatsioonid, ametiasutustega suhtlemine)
  • Töö (haridus, elukestev õpe; teadlik eneseteostus; elukutsevaliku võimalusi ja karjääri planeerimine; tööotsimine: eluloo (CV) koostamine, tööleping, töövestlus; töö kui toimetulekuallikas; raha teenimine (nt sissetulekud ja väljaminekud, hinnad); tööpuudus; vastutustundlik suhtumine oma töösse; hoolivus enese ja teiste suhtes; töötaja ning tööandja õigused ja vastutus, ametiühingud, katseaeg, osalise või täisajaga töö, puhkus; suhted töökollektiivis; meeldiv ja sundimatu miljöö, motiveeritud töötaja; vajalikud eeldused oma tööga toimetulekuks)
  • Kultuur (kirjandus, helilooming, film, teater, kunst, arhitektuur, tarbekunst, käsitöö jne; žanrid ja inimesed filmis, teatris ja kunstis, maali kirjeldus, filmi või etenduse arvustus, muusika, kontserdid, muusikainstrumendid, heliloojad, ajalehed ja nende tüübid, artiklite tüübid, toimetamine, ajalehe keel, ilmateade, uudised, meedia, elektrooniline meedia, internet, arvutid, koduleheküljed, infoühiskond ja selle probleemid; rahvapärimused, muistendid, muinasjutud, vanasõnad, kõnekäänud; erinevate rahvaste kultuuritraditsioonid, tavad ja uskumused; kultuuritraditsioonid, kultuuriüritused; kodukoha lugu. Eesti ja teised riigid).

  Keeleteadmised:
  Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses
  Sünonüümid ja antonüümid
  Sõnade tuletamine
  Kujundlikud väljendid
  Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine
  Tegusõnadest tuletatud sõnad
  Sihilised tegusõnad
  Rektsioon
  Ma- ja da-infinitiivi vorm
  Umbisikuline tegumood
  Arvsõna: põhi- ja järgarvsõna käänamine
  Omadussõna: käänamine, võrdlusastmed
  Taga- ja eessõnad
  Sidesõnad
  Kohakaassõnade paljusus
  Ma-tegevusnime vormid
  Umbisikuline tegumood
  Kesksõnad
  Aeg (olevik-tulevik, liht-, täis- ja enneminevik) Kõneviisid (kindel, käskiv, kaudne).

  Kirjutamine: 
  Õigekirja harjutused, kirjade kirjutamine sh e-kirja kirjutamine, mitteametlike ja ametlike kirjade kirjutamine; ankeetide täitmine; CV koostamine; märkmete tegemine; tellimuste kirjutamine; narratiivse ja arutleva kirjandi, ettekande, kõne, essee kirjutamine; memo koostamine; koosoleku protokollimine; dikteerimise järgi kirjutamine; vestluse (ka telefonivestluse) põhjal märkmete tegemine.

  Praktilise tegevuse lühikirjeldus:

  • Rühma- ning paaristööd, rollimängud, diskussioon, vaidlused, tüüpsituatsioonide läbimängimine, probleemülesannete lahendamine
  • Olme-, ametlike-, ajakirjanduslike-, adapteeritud – ja adapteerimata tekstide lugemine; selektiivse ja põhjaliku lugemistehnika harjutamine; tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine; tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, refereerimine, kokkuvõtete tegemine
  • Kirjalikud ülesanded: õigekirja harjutused, ankeedi täitmine, CV koostamine, märkmete tegemine, teadete, kirjade kirjutamine; avalduste, kuulutuste, kutsete, kutsetele vastuste, kaebuste, tellimuste kirjutamine; narratiivse ja arutleva kirjandi, ettekande, kõne kirjutamine, memo koostamine, ülevaate kirjutamine, tutvustuse koostamine, protokollimine
  • Õppijad diskuteerivad päevakajalistel teemadel ning avaldavad ja põhjendavad oma arvamust

  Õppemeetodid: Loeng, seminar, juhitud diskussioon, rollimäng, intervjuu, kirjalikud grammatika ülesanded, rühmatöö, paaristöö, praktiline töö, iseseisev töö.
  Õppekeskkond: Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil Tallinn, LIIMI 1 või on-line MS TEAMS programmis.

  Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega(mugavad õppelauad ja toolid, kriiditahvlid, dataprojektorid, grafoprojektorid, sülearvutid, video ja audiotehnika jm). Igale kursusele on ette valmistatud õppe-metoodiline materjal eesti ja vene keeles. Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse sisust ja eesmärgist. Õppetöö võib toimuda individuaalõppena, minirühmades (2-4 inimest) või rühmatööna (4 või rohkem inimest). Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele.  Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.
  Iseseisev töö hõlmab: materjali loenguvälise osa omandamist; kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele; kontaktõppeks valmistumine.

  Õppematerjalid:
  Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid paberkandjal kohapeal.(Keeleoskus tasemele vastavad materjalid – tekstid, grammatika, dialoogi ja mud selgitavad materjalid).
  Õppematerjalid sisaldavad ka praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku.

  Õppematerjal / kasutud kirjandus:
  Põhiõpikud:

   • Mare Kitsnik. (2012). Eesti keele õpik B1, B2. Tln: Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed
   • Mare Kitsnik. (2012). Eesti keele töövihik B1, B2. Tln: Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed • Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp. (2004). Avatud uksed. Õpperaamat (Eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele). Tln: Tea
   • Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp. (2005). Avatud uksed. Töövihik (Eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele). Tln: Tea

  Lisaõppematerjal:

   • Aino Siirak, Annelii Juhkama. (2014). Kõnele ja kirjuta õigesti! Tln: Koolibri
   • Aino Siirak, Annelii Juhkama. (2013). Süvenda ja täienda eesti keele oskust. Tln: Koolibri
   • Helge Kubo, Hoide Sikk. (1998). Eesti keele käänded. Õppevahend kesk- ja kõrgtaseme eesti keele õppijatele. Tallinna Riigikeelekeskus
   • Õpetaja poolt koostatud õppematerjal
   • Eesti keele harjutustestid, B2-tase

  Tunniks ettevalmistuse materjal:

  • Anu-Reet Hausenberg, Marju Ilves jt. (2008). Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus. Tartu: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
  • Mare Kitsnik. (2012). Eesti keele õpetajaraamat B1, B2. Tln: Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed
  • Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp. (2002). Avatud uksed. Õpetajaraamat (Eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele). Tln: Tea
  • Eesti keele tasemetestid. Aadressil http://web.meis.ee/testest/
  • Eesti keele tasemeeksami nõuded. Aadressil http://www.innove.ee/et/eestikeeletasemeeksamid

  Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
  Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 75% auditoorsetes tundides ja sooritama kõik vajalikud ülesanded ning testid.
  Õpilaste keeleoskuse arengu hindamisel koolituse käigus lähtutakse protsessihindamise põhimõtetest – võimalikult positiivsetest ilmingutest lähtuv hinnang edasiliikumisele, õpperühma töös osalemisele, initsiatiivile suhtlemissituatsioonide leidmisel keelekeskkonnas, koostöövalmidusele jne.
  Protsessihindamine toimub õppimise ja harjutamise ning iseseisvate tööde kaudu pidevalt sõnaliste hinnangutena, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust õppe aluseks olevas ainekavas toodud oodatavate õpitulemustele ja tema õppele püstitatud eesmärkidele.
  Õpitulemusi hinnatakse kokkuvõtvalt kursuse lõpul keeletasemetesti abil kasutades hindamisel punktiarvestust.
  Kursuse läbimiseks on vaja saavutada õppekavas nõutud õpitulemused (teadmised ja oskused).
  Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja sooritanud kõik vajalikud ülesanded ning testid.
  Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 75% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

  Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
  Filoloogiline kõrgharidus; kõrgharidus muu eriala taustaga, aga kus on omandatud täiendkoolituse kaudu eesti keele võõrkeelena õpetamiseks vajalikud teadmised ja oskused kolme viimase aasta jooksul; eesti keele võõrkeelena õpetamise kogemus vähemalt kolm aastat.

 • A1-taseme Eesti keele koolitus

  € 1420

  Toimimisaeg:
  11.07.2022 – 12.09.2022
  Koolitus toimub 2-3 korda nädalas (E,T,K).kell 8.00-12.05

  Eesti keele A1-taseme koolitus

  Eesti keele A1-taseme koolitus
  Täienduskoolituse õppekava: Eesti keele A1-taseme koolitus
  Õppekavarühm: Keeleõpe, eesti keel võõrkeelena
  Õppekava koostamise alus : Euroopa keeleõppe raamdokument
  Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus:  120 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorset õpet ja 40 tundi iseseisvat tööd.
  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

  • Täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega.
  • Õppija ei valda eesti keelt üldse või valdab vähesel määral, kuid see ei ole piisav A2-taseme õpperühmas alustamiseks.
  • Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluse alusel.

  Eesmärk: Omandada eesti keele oskus A1 tasemel, mis võimaldab toime tulla igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Eesti keele oskuste omandamine vastavalt A1 taseme keeleoskusnõuetele.

  Õpiväljundid:
  Koolituse lõpuks õppija:

  • mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada;
  • oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele;
  • suudab suhelda lihtsas keeles, räägib aeglaselt ja selgelt .
  • oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet .

  Õppe sisu:
  Suhtluskeel:

  • Endast ja teistest rääkimine: isikuandmed ( nimi, aadress, telefon, sünnikoht ja -aeg, rahvus, vanus) ja faktiteave; enda tutvustamine ja teiste esitlemine; välimus ja iseloom; perekond, kodu ja töö; haridus, elukutse, hobid ja huvid.
  • Teenindus: teenindusasutused, lahtiolekuajad, teenused ja hinnad; põhiteenused; toimingud pangas, postkontoris, juuksuris jm; teenuste eest tasumine; teenusetutvustused, juhendid ja sildid.
  • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht: kodukoht ja selle ümbrus; pereelu; majapidamine ja kodusisustus; külaliste kutsumine; minu päev; minu lähedased.
  • Enesetunne, tervis ja heaolu: halb enesetunne ja arsti vastuvõtuajad; minu ja minu lähedaste
  • Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus: huvid, hobid ja vaba aja veetmine;
  • Söök ja jook: igapäevased toitumisharjumused;
  • Inimeste suhted ühiskonnas: sõnumite ja teadete jätmine.
  • Keskkond, kohad, loodus, ilm: kodukoha asukoht; tee küsimine ja juhatamine; ilmateated ja ilma kirjeldamine; loomad, linnud ja taimed. •Kodukoht Eesti (Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad; linn ja maa, Eesti loodus, ilm
  • Reisimine, transport, vaatamisväärsused: ühistranspordi sõiduplaanid ja reisid; sõidupileti ostmine ja sõidu sihtpunkt; tee küsimine ja juhatamine; ühistranspordi kasutamine; vaatamisväärsused; hotellis toa broneerimine; puhkusereisilt postkaardi kirjutamine; reisiteenuste eest tasumine.

  Keeleteadmised:
  Eesti tähestik(trüki- ja kirjatähed) ; hääldamine ja ortograafia. Lauseehitus. Asesõnad, küsisõnad, arvsõnad, kaassõnad; sidesõnad ja määrsõnad. Ainsus ja mitmus. Jaatus ja eitus. Ma- ja da-tegevusnimi. Käändsõna käänamine. Tegusõna pööramine olevikus ja lihtminevikus. Käskiv ja tingiv kõneviis.

  Õppemeetodid:
  Loengud, grupitöö (dialoogid), testid, kirjalikud ja suulised ülesanded. Õppimise käigus omandatakse algtaseme keelekasutaja hea esmane keeleoskus. Kursuse läbimisel pööratakse tähelepanu nii lugemis-, kirjutamis-, rääkimis- kui ka kuulamisoskuse arendamisele. Põhirõhk on suhtluskeele arendamisel, vajaliku informatsiooni hankimise ja edastamise võimalustel. Grammatika õppimine toimub vastavalt olukorrale, teemade kontekstis. Kursus sisaldab suulisi ja kirjalikke ülesandeid (nii iseseisvalt tööd kui ka kogu grupi vestlusi ja arutlusi). Sisaldab ka põhimõistete tutvustusi. Samuti on tähtis koht lugemis- ja kuulamisoskuste arendamisel.

  Õppekeskkond: Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil Tallinn, LIIMI 1

  Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, kriiditahvlid, dataprojektorid, grafoprojektorid, sülearvutid, video ja audiotehnika jm).

  Igale kursusele on ette valmistatud õppe-metoodiline materjal eesti ja vene keeles.

  Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse sisust ja eesmärgist.

  Õppetöö võib toimuda individuaalõppena, minirühmades (2-4 inimest) või rühmatööna (4 või rohkem inimest).

  Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele.

  Õppematerjal / kasutud kirjandus:
  Põhiõpik:

   • Inga Mangus, Merge Simmul. (2012). Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2. Tln: PuškiniInstituut
   • Mall Pesti, Helve Ahi. (2016). E nagu Eesti (Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1). Tln: Kiri-Mari Kirjastus

  Lisaõppematerjal:

  • Tooni Kasesalu. (2001). Kas sa oskad eesti keelt? Tln: Valgus
  • Aino Siirak. (1994). Eesti keele Grammatika tabelites. Tln: Pangloss I ja II osa
  • Silva Tomingas. (2013). Saame tuttavaks! (Eesti keele õppekomplekt algajatele). Tln: Tea
  • Õpetaja käsutuses on näitlikud posterid, pildimaterjalid, grammatikatabelid, situatsioonikaardid jm.

  Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
  Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 75% auditoorsetes tundides ja sooritama kõik vajalikud ülesanded ning testid.
  Õpilaste keeleoskuse arengu hindamisel koolituse käigus lähtutakse protsessihindamise põhimõtetest – võimalikult positiivsetest ilmingutest lähtuv hinnang edasiliikumisele, õpperühma töös osalemisele, initsiatiivile suhtlemissituatsioonide leidmisel keelekeskkonnas, koostöövalmidusele jne.
  Protsessihindamine toimub õppimise ja harjutamise ning iseseisvate tööde kaudu pidevalt sõnaliste hinnangutena, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust õppe aluseks olevas ainekavas toodud oodatavate õpitulemustele ja tema õppele püstitatud eesmärkidele.
  Õpitulemusi hinnatakse kokkuvõtvalt kursuse lõpul keeletasemetesti abil kasutades hindamisel punktiarvestust.
  Kursuse läbimiseks on vaja saavutada õppekavas nõutud õpitulemused (teadmised ja oskused).
  Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja sooritanud kõik vajalikud ülesanded ning testid.
  Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 75% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

  Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

  Filoloogiline kõrgharidus; kõrgharidus muu eriala taustaga, aga kus on omandatud täiendkoolituse kaudu eesti keele võõrkeelena õpetamiseks vajalikud teadmised ja oskused kolme viimase aasta jooksul; eesti keele võõrkeelena õpetamise kogemus vähemalt kolm aastat.

 • A2-taseme Eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

  € 2500

  Toimimisaeg:
  11.07.202 – 03.10.2022
  Koolitus toimub 2-3 korda nädalas (E,T,K).kell 8.00-12.05

  Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

  Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

  Täienduskoolituse õppekava: Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus
  Õppekavarühm: Keeleõpe
  Õppekava koostamise alus : Euroopa keeleõppe raamdokument
  Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus:  Õppe kogumaht on 220 tundi, millest 180 akad. tundi on kontaktõpe ja 40 akad. tundi iseseisev töö.
  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

  • inimesed, kes vähesel määral valdavad eesti keele grammatikat, selged on vähemalt mõned sõnad ja laused ning kes soovivad omandada algtaseme keelekasutaja hea esmase keeleoskuse;
  • inimesed, kes tahavad omandada eesti keelt igapäevases elus hakkamasaamiseks ja eesti keele A2-taseme eksami sooritamiseks.

  Õppe alustamise tingimused : Õppijate keeleoskustase selgitatakse välja kirjaliku ja suulise testiga enne koolitust. Test hõlmab nelja osaoskuse mõõtmist.
  Eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija motiveeritud ja omandanud vajalikku keeleoskust eesti keele A2-taseme eksami sooritamiseks.
  Õpiväljundid:
  Koolituse lõpuks õppija:

  • Mõistab igapäevasituatsiooni peamõtet tuttaval teemal.
  • Oskab lugeda lühikesi lihtsaid tekste.
  • Mõistab faktipõhiseid tekste tuttaval teemal.
  • Tuleb lihtsat keelt kasutades toime igapäevasuhtluses tuttaval teemal.
  • Oskab kirjutada lühikesi lihtsaid sõnumeid, mis puudutavad igapäevaelu.

  Õppe sisu:
  Suhtluskeel:

  • Endast ja teistest rääkimine: isikuandmed ( nimi, aadress, telefon, sünnikoht ja -aeg, rahvus, vanus) ja faktiteave; enda tutvustamine ja teiste esitlemine; välimus ja iseloom; perekond, kodu ja töö; haridus, elukutse, hobid ja huvid.
  • Haridus: haridus ja koolielu; kooliaeg või õppimine; koolieelistused; edasiõppimine; õpitulemused.
  • Elukutse, amet ja töö: amet ja töökoht; elukutse ja töökoht; tööpäev; tööülesanded.
  • Teenindus: teenindusasutused, lahtiolekuajad, teenused ja hinnad; põhiteenused; toimingud pangas, postkontoris, juuksuris jm; teenuste eest tasumine; teenusetutvustused, juhendid ja sildid.
  • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht: kodukoht ja selle ümbrus; pereelu; majapidamine ja kodusisustus; olmetingimused Eestis ja väljaspool Eestit; külaliste kutsumine; minu päev; minu lähedased.
  • Enesetunne, tervis ja heaolu: halb enesetunne ja arsti vastuvõtuajad; minu ja minu lähedaste terviseseisund; apteegist ostmine, käsimüügiravimid ja ravimi infolehe faktiteave.
  • Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus: huvid, hobid ja vaba aja veetmine; liikumisharrastused, muusika maitsed ja lugemisharjumused; minu huvialad; faktiinfo (kultuuri- või meelelahutusasutuse lahtiolekuajad, piletihind jmt); meelelahutusüritused ja sünnipäeva tähistamine; meelelahutus- või kultuuriüritusele kutsumine. Sisseostud, hinnad: poodide asukoht ja lahtiolekuajad; kaupade kogus, mõõdud, suurusnumbrid ja hinnad; tarbekaup; ostud ja kvaliteet; müüjalt või klienditeenindajalt abipakkumine; ostu eest tasumine. • Söök ja jook: igapäevased toitumisharjumused; söögi- ja joogikohtade asukoht, lahtiolekuajad ja hinnaklass; restoranis laua broneerimine; menüü põhjal söögi ja joogi tellimine; toitlusasutuses tasumine; päevapakkumised; söögilauas söögi ja joogi pakkumine ja palumine; retseptide ümberkirjutamine.
  • Inimeste suhted ühiskonnas: sõnumite ja teadete jätmine ja edastamine; inimeste kirjeldamine nii välimuselt kui muudelt omadustelt.
  • Keskkond, kohad, loodus, ilm: kodukoha asukoht; tee küsimine ja juhatamine; ilmateated ja ilma kirjeldamine; loomad, linnud ja taimed.
  • Kultuur ja keeled, keelte õppimine: kultuurisündmuste toimumise koht, aeg, piletihind ja esinejad; kultuurisündmused; minu keeleoskused ja praktiseerimisvõimalused.
  • Reisimine, transport, vaatamisväärsused: ühistranspordi sõiduplaanid ja reisid; sõidupileti ostmine ja sõidu sihtpunkt; tee küsimine ja juhatamine; ühistranspordi kasutamine; vaatamisväärsused; hotellis toa broneerimine; puhkusereisilt postkaardi kirjutamine; reisiteenuste eest tasumine.

  Keeleteadmised:
  Eesti tähestik. Lühikesed, pikad ja ülipikad häälikud. Heliliste, helitute häälikute ning häälikuühendite hääldamine. Hääldamise erinevused eesti ja vene keeles. – Tegusõna pööramine olevikus ja lihtminevikus (jaatav ja eitav vorm), täismineviku kasutamine; tegusõna kõneviisid: kindel, tingiv, käskiv; tegusõna põhivormid ja neist tuletatavad vormid; ma-, da- infinitiivi kasutamine. – Eesti keele käänded: põhikäänded ja käänete moodustamise süsteemi loomine. Kohakäänded, nende küsimused ja kasutamine: seostamine tegusõnadega “tulema, minema, käima” ja kaassõnadega. Nimisõna käänete moodustamine ainsuses (nimetav, omastav, osastav, lühike sisseütlev) ja mitmuse nimetavas. Teiste ainsuse käänete moodustamine ja kasutamine. – Isikuliste ja küsivate asesõnade käänamine. – Omadussõna võrdlusastmed. – Arvsõnad. Põhiarvsõnade ja järgarvsõnade kasutamine nimetavas, omastavas, sees- ja alalütlevas käändes. Osastava kasutamine koos sihilise tegusõnaga. Aastaarvu ja kuupäeva kasutamine, vastused küsimustele millal? mitu? mitmes? mitmendal? mitmendas? – Õpitavate verbide rektsioon: käima kus?, mängima mida?, küsima kellelt?, aitama keda? jm. – Küsilausete moodustamine küsisõnadega: Kas? Kes? Mis? Kus? Millal? Kes mida teeb/mida tegi? Kes/mis on missugune? – Lauseõpetus: sõnade järjekord lauses (lihtlause). – Õigekiri: vene pärisnimede, riikide ja linnade nimetuste kirjutamine eesti keeles. – Õnnitlustekstide kirjutamine, lühiteadete ja kirjade kirjutamine.

  Õppemeetodid:
  Loengud, grupitöö (dialoogid), testid, kirjalikud ja suulised ülesanded. Õppimise käigus omandatakse algtaseme keelekasutaja hea esmane keeleoskus. Kursuse läbimisel pööratakse tähelepanu nii lugemis-, kirjutamis-, rääkimis- kui ka kuulamisoskuse arendamisele. Põhirõhk on suhtluskeele arendamisel, vajaliku informatsiooni hankimise ja edastamise võimalustel. Grammatika õppimine toimub vastavalt olukorrale, teemade kontekstis. Kursus sisaldab suulisi ja kirjalikke ülesandeid (nii iseseisvalt tööd kui ka kogu grupi vestlusi ja arutlusi). Sisaldab ka põhimõistete tutvustusi. Samuti on tähtis koht lugemis- ja kuulamisoskuste arendamisel.
  Õppekeskkond: Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil Tallinn, LIIMI 1

  Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, kriiditahvlid, dataprojektorid, grafoprojektorid, sülearvutid, video ja audiotehnika jm).
  Igale kursusele on ette valmistatud õppe-metoodiline materjal eesti ja vene keeles.
  Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse sisust ja eesmärgist.
  Õppetöö võib toimuda individuaalõppena, minirühmades (2-4 inimest) või rühmatööna (4 või rohkem inimest).
  Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele.
  Õppematerjal / kasutud kirjandus:
  Põhiõpik:

  • Inga Mangus, Merge Simmul. (2012). Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2. Tln: Puškini Instituut Lisaõppematerjal:
  • Tooni Kasesalu. (2001). Kas sa oskad eesti keelt? Tln: Valgus
  • Aino Siirak. (1994). Eesti keele Grammatika tabelites. Tln: Pangloss I ja II osa
  • Eesti keele harjutustestid, A2-tase
  • Marju Ilves. (2008). Algaja keelekasutaja. A2-taseme eesti keele oskus. Tln: HTM ja Eesti Keele Sihtasutus
  • Eesti keele tasemetestid. Aadressil http://web.meis.ee/testest/
  • Eesti keele tasemeeksami nõuded. Aadressil http://www.innove.ee/et/eestikeeletasemeeksamid

  Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 75% auditoorsetes tundides ja sooritama kõik vajalikud ülesanded ning testid.

  Õpilaste keeleoskuse arengu hindamisel koolituse käigus lähtutakse protsessihindamise põhimõtetest – võimalikult positiivsetest ilmingutest lähtuv hinnang edasiliikumisele, õpperühma töös osalemisele, initsiatiivile suhtlemissituatsioonide leidmisel keelekeskkonnas, koostöövalmidusele jne.

  Protsessihindamine toimub õppimise ja harjutamise ning iseseisvate tööde kaudu pidevalt sõnaliste hinnangutena, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust õppe aluseks olevas ainekavas toodud oodatavate õpitulemustele ja tema õppele püstitatud eesmärkidele.

  Õpitulemusi hinnatakse kokkuvõtvalt kursuse lõpul keeletasemetesti abil kasutades hindamisel punktiarvestust.

  Kursuse läbimiseks on vaja saavutada õppekavas nõutud õpitulemused (teadmised ja oskused).

  Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja sooritanud kõik vajalikud ülesanded ning testid.

  Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 75% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

  Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
  Filoloogiline kõrgharidus; kõrgharidus muu eriala taustaga, aga kus on omandatud täiendkoolituse kaudu eesti keele võõrkeelena õpetamiseks vajalikud teadmised ja oskused kolme viimase aasta jooksul; eesti keele võõrkeelena õpetamise kogemus vähemalt kolm aastat.

KAS OLETE LEIDNUD SOBILIKU TEENUSE ?

Kui olete leidnud, siis vajutage nuppu ja broneerige aeg!

RESERVEERI!