• Missioon, visioon, põhiväärtused

  Meie eesmärk on osutada kõrgeima kategooria teenust kõigile pere liikmetele – nii lastele kui ka täiskasvanutele. Selleks on meil moodustunud kõrgete teadmiste ja oskustega ning erinevat kvalifikatsiooni omavate töötajate kollektiiv. Me ootame Teid kõiki !

  Missioon

  Meie oleme professionaalne teenusepakkuja ning tunnustatud kompetentsi- ja koolituskeskus.

  Visioon

  Areneme pidevalt, et pakkuda oma klientidele veelgi mitmekülgsemat ja parima kvaliteediga teenust.

  Põhiväärtuse

  Professionaalsus. (Meie meeskond järgib uusi trende ja osaleb arengukursustel).
  Kliendikesksus. (Keskendume kliendi vajadustele ja anname inimestele võimalus saavutada kõrgeim taastumise tase).
  Tulemuslikkus.( Oma töös kasutame eesmärgi saavutamiseks erinevaid võimalusi).
  Avatus. (Oleme valmis muutusteks ja oleme valmis tegema koostööd nii klientide kui ka partneritega).

 • Kliendi ja asutuse õigused ning kohustused

  Kliendil on õigus:
  – isikupuutumatusele ja eneseväärikusele
  – teisele arvamusele
  – privaatsusele, konfidentsiaalsusele ning konfidentsiaalsete andmete õigsusele
  – füüsilisele, vaimsele ja majanduslikule turvalisusele
  – väärikale, õiglasele ja viisakale kohtlemisele
  – esitada kaebusi ja ettepanekuid
  – olla kaasatud teenuste planeerimise ja ümberhindamise protsessi ning osaleda aktiivse meeskonnaliikmena rehabilitatsiooniprotsessis
  – järgida isiklikke eesmärke kooskõlas oma valikute, vajaduste ja võimetega.
  – saada spetsialistilt teavet oma tervisliku seisundi ja talle osutatud teenuste kohta, samuti teavet ligipääsust isiklikele andmetele
  – olla informeeritud keskuse üldisest töö korraldusest (veebilehel avalikustatud info ning kliendile koostatud infomaterjalide kaudu, vajadusel küsida selgitusi personalilt)
  – anda teadlik nõusolek temaga läbiviidavate tegevuste kohta, tema fotografeerimiseks või muul moel salvestamiseks (näiteks tööde illustratsioonid, infokandjate illustratsioonid vmt). Kõigil eelnimetatud juhtudel selgitatakse olukorra olemust ning küsitakse patsiendilt eraldi nõusolek.

  Kliendid on kohustatud:
  Täitma klientide sisekorra eeskirju ning keskuse töötajate korraldusi.
  Hoidma vaikust, puhtust ja korda kõikides keskuse ruumides.
  Heatahtlikult kasutama keskuse sisustust ja inventari. Inventari rikkumise eest kannavad süüdlased materiaalset vastutust rikutud eseme väärtuse ulatuses.
  Saabuda teenusele õigeaegselt  koos vajaliku dokumentatsiooniga, vahetusjalanõudega ja hügieeniliselt puhtana.
  Pidama kinni tevusplaani. Teraapiaruumi sisenetakse ainult kutsel. Teenusele hilinemise korral rohkem kui 15 minutit on spetsialistil õigus teenust mitte osutada.
  Teatada protseduurist loobumise korral keskusele sellest vähemalt eelmisel tööpäeval.
  Mitteteatamise korral jätab asutus endale õiguse protseduuri mitte asendada.
  Kliendiga keskuses viibiv hooldaja vastutab kliendi heaolu ning turvalisuse eest kogu Rehabilitatsiooni perioodi vältel. Vajadusel palub abi keskuse personalilt Nakkusohtlikus seisundis palume teenusele mitte tulla (teatamine kohustuslik)

  Klientidel on keelatud:
  Suitsetada mujal kui selleks ettenähtud kohas.
  Tarvitada keskuses alkohoolseid jooke või narkootilisi aineid.
  Kasutada ilma keskuse personali loata keskuse siseruumides abivahendeid/mänguasju .
  Pildistada filmida või muul viisil jäädvustada keskuses toimuvat.

  Klientidel on võimalus:
  Kasutada keskuses pakutavaid tasulisi teenused vastavalt kehtivatele hinnakirjadele.
  Kasutada tasuta Lahe Tervise juhtmevaba interneti leviala .

  Asutusel on õigus:
  Lõpetada leping kliendiga, kes on kliendilepingut oluliselt rikkunud.
  Keelduda teenuste osutamisest narkootilise, psühhotroopse, alkohoolse või muu uimastava toimega aine kasutamise tunnustega või jääknähtudega
  Teenusele mittetulemisest teatamata jätmise korral jätta asendamata või määramata uued protseduurid.
  Asutusel on õigus kliendilt nõuda asutusele tekitatud kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu kompenseerimist.
  Asutusel on õigus teenuse osutamisest keelduda kui teenuse saajal on ilmnenud esmased haigustunnused või on haigestunud.

  Asutus on kuhustatud:
  Osutama klientidele kompleksne rehabilitatsiooniteenust.
  Tagama kliendi õiguste loetelus kirjeldatud õigused.

 • Rehabilitatsioonimeeskond

  Ksenija Lahe (teenuste koordinaator)
  Kadi Pärn (eripedagoog, loovterapeut)
  Darja Lunjova (Eripedagoog)
  Piret Avik (Sotsiaaltöö; Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti baaskoolitus)
  Viktoria Sokolova (Sotsiaaltöötaja)
  Nataliia Zaitseva (Kliiniline psühholoog)
  Khristina Turbina (psühholoog-logopeed)
  Natalja Mizerova (psühholoog, toitumisterapeut)
  Žaneta Rubinštein (psühholoogia; sotsiaaltöö nõustaja)
  Georg Vader (kogemusnõustaja)
  Jevgeni Gorlevski (Tugiisik, kogemusnõustaja, isiklik abistaja)
  Kaire Gorlevski (Tugiisik, kogemusnõustaja, isiklik abistaja )
  Kristina Lahe-Vader ((Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti baaskoolitus; kogemusnõustaja)
  Justina Narbutaitienė (tegevusteraapeut)
  Leena Tauk (Füsioteraapia)
  Inga Talvik (Arstiteadus)
  Tiit Härma (Arstiteadus)

 • Rehabilitatsiooniteenustele registreerimine.Taotluste meenetlemise kord.

  Rehabilitatsiooniteenustele registreerimine. TAOTLUSTE MENETLEMISE KORD
  Lahe Tervis Rehabilitatsioonikeskus pakub sotsiaalse – ja tööalase rehabilitatsiooniteenust.
  Keskuse sotsiaaltöötajad/administraatorid viivad 3 tööpäeva jooksul alates taotluse laekumisest Keskusesse läbi taotluse tehnilise kontrolli, kontrollitakse taotluses nõutud väljade täimist ning vajalike dokumentide olemasolu.
  Puuduste esinemisel taotlusdokumentatsioonis teavitatakse taotlejat. Puuduste kõrvaldamiseks antakse taotlejale ühekordselt aega 3 tööpäeva. Kui puudust ei ole kõrvaldatud tähtaegselt, võib keskus registreerimise taotluse jätta läbi vaatamata.
  Hiljemalt 14 tööpäeva jooksul peale taotluste esitamise lõpptähtaega võtavad Lahe Tervise Rehabilitatsioonikeskuse sotsiaaltöötajad/administraatorid ühendust kliendiga, et alustada rehabilitatsiooniplaani/tegevuskava koostamise protsessiga.

  info@lahetervis.ee

  Tel.56903049

 • KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

  KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

  Lahe Tervis OÜ töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidus ja siseriiklikes õigusaktides kehtestatud nõuetega.
  Kõik inimese ja tema olemisega seonduv on kirjeldatav andmetena. Inimese isikuandmete hulka kuuluvad näiteks tema nimi, aadress, kontaktandmed, aga samuti teave varandusliku seisukorra kohta jms. Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka oma loomult tundlikumad andmed ehk eriliigilised isikuandmed (varasemalt kui „delikaatsed isikuandmed“), milleks on muu hulgas inimese tervise andmed. Niisiis on isikuandmeteks kõik isiku tuvastamist võimaldavad andmed, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.
  Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming. Lahe Tervis töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid sotsiaalse- ja tööalaserehabilitatsiooni teenuse, erihoolekande ja erateenuse osutamiseks. Töötleme Teie isikuandmeid teenuse osutamist reguleerivates seadustes ja lepingutes ettenähtud ulatuses, see tähendab, et küsime andmeid, mida seaduse või teenuse osutamise lepingu alusel on meil kohustus koguda ja töödelda. S.h töötleme teie terviseseisundit puudutavaid andmeid.
  Kliendi isikuandmete töötlemise põhieesmärkideks on:
  Teenuste osutamine (sh Teenustega seotud info edastamine);
  Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma toodete edastamise ja teenuste osutamise osas;
  Kliendiga suhtlemine ning talle teenuste pakkumiste edastamine;
  Kliendi maksekohustuste täitmise tagamine;
  Kliendibaaside haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste ja toodete kättesaadavust ja kvaliteeti ning teha Kliendile personaalseid pakkumisi;
  Kliendirahulolu uuringute teostamine.
  Kui Klient on avaldanud soovi saada Lahe Tervis OÜ uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil igal ajal õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teate e-posti info@lahetervis.ee või vajutades iga uudiskirja juures olevale vastavale lingile.
  Reklaamiks ja pakkumiseks ei loeta neid teateid, mis on seotud Lepingu täitmisega (nt meeldetuletus Lepingust tuleneva kohustuse täitmiseks).

  Lahe Tervis OÜ ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:
  Seaduses ettenähtud juhtudel;
  Makselahendusi pakkuvatele ettevõtetele ulatuses, mis on vajalik Teenuste eest tasumiseks;
  Võlgade sissenõudmisteenuse osutajad ning maksehäireregistrid.
  Kliendi isikandmeid töödeldakse Teenuste osutamise otstarbel ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse nagu Lahe Tervis OÜ.
  Lahe Tervis OÜ veebilehtedel kasutatakse küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab.
  Kasutame järgmiseid küpsiseid:
  Püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Lahe Tervis OÜ veebilehtedel;
  Esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile asjakohast reklaami, pakkumisi ja parandada kliendi veebilehe kasutajakogemust;
  Kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.
  Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

  Lahe MTÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (nii tehnilised kui ka füüsilised meetmed) Kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
  Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende parandamist või kustutamist, v.a juhtudel, kui seadus sätestab teisiti. Selleks tuleb pöörduda Lahe Tervis OÜ andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil info@lahetervis.ee. Kliendi päringutele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul.
  Andmete mitte väljastamise puhul on teil õigus esitada meie otsuse peale vaie Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda halduskohtusse.

  Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas Lahe Tervis andmekaitsespetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).
  Lahe Tervis teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.

 • Ettepanekud ja kaebused

  ETTEPANEKUTE JA KAEBUSTE LAHENDAMISE KORD

  Ettepanekute ja kaebuste menetlemise eesmärgiks on Lahe Tervise Rehabilitatsioonikeskuse­le esitatavate ettepanekute ja kaebuste võimalikult kiire läbivaatamise ja la­hendamise ta­gamine.

  Menetlemise kord on kavandatud ja rakendatud nii, et tõsta klientide rahulolu ja kaa­sa­tust ning parendada teenuse osutamise kvaliteeti.

  Kõik asutuse töötajad, kes osalevad ettepanekute ja kaebuste menetlemise prot­­ses­sis peavad jälgima konfidentsiaalsuse tagamise nõudeid.

  Ettepanekute ja kaebuste arv ning temaatika kajastatakse asutuse aas­ta­aru­an­des ja ko­du­lehel.

  Ettepanekute ja kaebuste lahendamise kord kuulub üle vaatamisele koos töö­ta­jatega üks kord aastas.

  Ettepanekute ja kaebuste esitamise kord.

  Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada nii kirjalikult kui suuliselt.

  Kirjaliku kaebuse võib saata e-postiga Lahe Tervise Rehabilitatsioonikeskusesse või panna vastavasse postkasti, mis asub Lahe Tervise Rehabilitatsioonikeskuse infoletti või täita asutuse kodulehel vastav vorm.

  Suuliselt võib ettepaneku ja kaebuse esitada asutuse juhatajale eeldusel, et ei soovita kir­jalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja eda­sist käsitlemist.

  Suulisi kaebusi ja ettepanekuid ei registreerita juhul, kui neile ei soovita kir­ja­lik­ku vastust.

  Suuliselt kaebust või ettepanekut esitava isiku vastuvõtmisest võib keelduda, kui:

  isik on piiratud töövõimega ja kohus on talle määranud eestkostja ning vas­tuvõtul ei osale piiratud teovõimega isiku esindaja;
  isik ei väljenda oma soove ning neid ei õnnestu küsimuste esitamise abil väl­ja selgitada;
  isik oma agressiivse käitumisega võib ohustada iseennast või teisi isikuid.
  Kui asutuse juhataja isiku vastuvõtul leiab, et esitatud seisukoha, kaebuse või et­tepaneku arvestamine, sellele vastamine või soovitud teabe ja selgituse and­mi­ne ei ole asutuse pädevuses, teatab ta sellest isikule ning nimetab asutuse või or­gani, kelle pädevusse küsimus kuulub.

  Ettepanekute ja kaebuste menetlemine.

  Kirjalikult saabunud ettepanekuid ja kaebusi menetleb Lahe Tervise Rehabilitatsioonikeskuse ju­h­ataja või tema poolt volitatud isik.

  Kui ettepanekule vastata või soovitud teavet või selgitust anda ei ole asutuse ju­hataja pädevuses, edastab ta kaebuse või ettepaneku pädevale asutusele või or­ganile vastamiseks viivitamata, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul et­te­paneku või kaebuse registreerimisest ning teavitab sellest ettepaneku või kae­bu­se esitajat.

  Kirjalike ettepanekute ja kaebuste postkasti tühjendatakse iga nädala viimasel töö­­päe­val. Kodulehe kaudu esitatud ettepanekud vaadatakse läbi samuti iga nä­dala viimasel töö­päeval. Vastavaid päevi loetakse ka ettepaneku või kaebuse saa­mise päevaks.

  Kõik kirjalikud ettepanekud ja kaebused ning nende vastused registreeritakse kae­buse või ettepaneku saamisele või vastuse esitamisele järgneval tööpäeval do­kumendiregistris ning säi­li­tatakse ettepanekute ja kaebuste lahendamise kor­ra kaustas, mis asub asutuse ju­ha­ta­ja kabinetis.

  Ettepanekutele ja kaebustele vastamine.

  Ettepanekute ja kaebuste lahendamise ja vastamise aluseks on EV seadus „Mär­­gu­kir­ja­le ja selgitustaotlusele vastamise seadus“, mis sätestab, et et­te­pa­ne­kule/kaebusele vas­tatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 ka­len­d­ri­päe­va jooksul selle re­gis­t­ree­ri­misest. Erilise vajaduse korral lähtuvalt vastamise kee­rukusest võib vastamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni, millest tea­vi­ta­takse ettepaneku/kaebuse esitajat.

  Ettepanekutele ja kaebustele ei vastata juhul kui:

  esitanud isikut ei ole võimalik kindlaks teha;
  puuduvad esitanud isiku sideandmed;
  esitanud isik on piiratud teovõimega ja talle on kohtu poolt määratud eest­kostja ning ettepanek või kaebus on esitatud esindaja eelneva nõus­ole­ku­ta;
  esitanud isik on selgelt väljendanud seisukohta, et ta ei soovi kirjale vas­tust;
  ettepaneku või kaebuse sisu ei ole loetav või arusaadav;
  vastamine nõuab teabe suure mahu tõttu asutuse töökorralduse muu­t­mist, takistab talle pandud avalike ülesannete täitmist või nõuab põh­jen­da­matult suuri kulutusi.

  Dokumentide säilitamine.

  Ettepanekute ja kaebuste menetlemisel kogutud dokumente säilitatakse läh­tu­valt kehtivatest seadustest ning nende säilitamise kor­ra­dab Lahe Tervise Rehabilitatsioonikeskuse juhataja.

  TAGASISIDE:
  Eesti keeles

 • Eetika

  Rehabilitatsioonispetsialisti eetilised väärtused:

  Rehabilitatsioonispetsialist on tolerantne, väärtustab  oma kliente ja partnereid.

  Кehabilitatsioonispetsialist käitub kliendi suhtes eetiliselt, vastutustundlikult  ja konfidentsiaalselt.

  Kliendi tegevusvõimele hinnangute andmisel on rehabilitatsioonispetsialist objektiivne ja erapooletu.

  Rehabilitatsiooni protsessis on rehabilitatsioonispetsialistil õigus otsustada ja vastutada rehabilitatsiooniprotsessi juhtimise ja tulemuslikkuse eest ning vastavalt sellele seada eesmärke ja valida vahendeid nende eesmärkide saavutamiseks.

   

  Rehabilitatsioonispetsialisti isiklik vastutus.

  Rehabilitatsioonispetsialist peab võimaldama oma kliendile parimat võimalikku abi oma pädevuse piires.

  Vajaduse korral tuleb klient suunata teise spetsialisti juurde

  Igal rehabilitatsioonispetsialistil peab olema vastav erialane kvalifikatsioon.

  Rehabilitatsioonispetsialist peab pidevalt täiendama oma erialateadmisi ja pakkuma kliendile parimat kättesaadavat teenust.

  Kasutama oma käsutuses olevat asutuse vara sihipäraselt ja õiglaselt.

  Täitma oma kohustusi vastutustundlikult ning nõuda ka teistelt nende kohustuste vastutustundlikku täitmist.

  Jagada kolleegidega ja koostööpartneritega oma kogemusi.

  Järgima seadusi,  asutuses kehtestatud kordasid, teadma ja toetada asutuse tegutsemise eesmärke, tehes vajadusel ettepanekuid nende muutmiseks.

   

  Rehabilitatsioonispetsialisti vastutus klientide ees.

  Rehabilitatsioonispetsialisti esmaseks vastutuseks on klientidele parima võimaliku teenuse tagamine.

  Rehabilitatsioonispetsialist ei tohi laskuda oma klientidega lähisuhetesse.

  Üliõpilased ja praktikandid võivad teenust läbi viia supervisiooni alusel ning kliendi nõusolekul

  Peab olema erapooletu, suhtudes kõikidesse inimestesse võrdselt, sõltumata nende east, soost, kultuurist, rassist, poliitilisest kuuluvusest jne

  Julgustama, suunata  ja toetada kliente otsustusprotsessis. Julgustada ja toetada kliente ise enda eest hoolitsemisel ja iseseisvumisel.

  Lahendada klientide probleeme lähtudes nende huvidest.

  arvestades, et laste huvid kaaluvad üles nende vanemate huvid. Rehabilitatsioonispetsialist ei ületa tegutsedes oma pädevuse piire.

  Kaitsta inimõigusi. Austada iga inimese individuaalseid õigusi ja gruppide õigusi.

  Suhtuda vastutustundlikult klientide ja asutuse varasse ning nõuda ka teistelt vastutustundlikku suhtumist. Kasutada oma käsutuses olevat asutuse vara sihipäraselt ja õiglaselt.

  Järgida seadusi, asutuses kehtestatud kordasid, teada ja toetada asutuse tegutsemise eesmärke, tehes vajadusel ettepanekuid nende muutmiseks.


 • Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses (ISTE)

  Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

  Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet osaleb koostöös Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“. Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.
  Uues teenusmudelis on erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks ning neist on võimalik kombineerida abivajavale inimesele ja tema perele sobiv terviklik teenuspakett. Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad.

  Hinnakiri
  Sotsiaalkindlustusamet

 • Erihoolekandeteenused

  Erihoolekandeteenuseid osutame Tallinnas ja Tartus Sotsiaalkindlustusameti suunamise alusel
  Eesti erihoolekandeteenuste kvaliteedijuhis

  IGAPÄEVAELU TOETAMISE TEENUS
  Teenus on mõeldud kodus elavale psüühikahäirega täisealisele, kes vajab toetust ja abi igapäevaeluga seotud tegevustes.

  Teenuse eesmärk on inimese parima võimalikult iseseisva toimetuleku ja arengu tagamine ning ühiskonnaelus osalemise toetamine.

  Teenuse eesmärk
  Inimest juhendatakse sotsiaalsete suhete loomisel või säilitamisel, oma aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel, viiakse läbi tugigruppide tegevust ja toetatakse nendes osalemisel ning avalike teenuste kasutamisel ja hariduse omandamisel. Kujundatakse ja arendatakse inimese igapäevaelu- ja tööoskusi ning võimaldatakse töö tegemise harjutamist. Nõustatakse tema lähedasi ja inimest ennast tema tervise ning käitumisega seotud eripäradest.

  Millal teenust osutatakse?
  Teenust osutatakse vastavalt vajadusele inimesele sobivas kohas kokkuleppel teenuse osutajaga. Selleks võib olla päevakeskus, inimese kodu või muud koht teenuse tegevusest lähtuvalt. Teenuse osutaja poolt viiakse teenuse tegevusi läbi vastavalt inimese vajadusele.

  TOETATUD ELAMISE TEENUS
  Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele inimesele, kes suudab enda eest hoolitseda ja juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega, kuid vajab toetust iseseisvalt elades.

  Teenuse eesmärk on pakkuda inimesele tuge võimalikult parima toimetuleku tagamiseks iseseisvalt elades.

  Teenuse eesmärk
  Inimest juhendatakse tema majapidamise korraldamisel, sh eelarve koostamisel, eluruumi kasutamise ja selle hooldamisega seotud teenuste korraldamisel ning kasutamisel. Kui inimene elab teenuse osutaja eluruumides, toetatakse inimest talle iseseisva elamispinna leidmisel ja iseseisvaks elamiseks ettevalmistamisel. Teenusel abistatakse inimest elukorraldusega seotud reeglites kokku leppimisel ning nende täitmisel.

  Millal teenust osutatakse?
  Teenuse osutamine toimub vastavalt vajadusele inimesele sobivas kohas kokkuleppel teenuse osutajaga. Selleks võib olla inimese kodu, päevakeskus või muu koht teenuse tegevustest lähtuvalt. Teenuse osutaja viib teenuse tegevusi läbi vastavalt inimese vajadusele.

  TOETATUD ELAMISE TEENUS
  Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele inimesele, kes suudab enda eest hoolitseda ja juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega, kuid vajab toetust iseseisvalt elades.

  Teenuse eesmärk on pakkuda inimesele tuge võimalikult parima toimetuleku tagamiseks iseseisvalt elades.

  Teenuse eesmärk
  Inimest juhendatakse tema majapidamise korraldamisel, sh eelarve koostamisel, eluruumi kasutamise ja selle hooldamisega seotud teenuste korraldamisel ning kasutamisel. Kui inimene elab teenuse osutaja eluruumides, toetatakse inimest talle iseseisva elamispinna leidmisel ja iseseisvaks elamiseks ettevalmistamisel. Teenusel abistatakse inimest elukorraldusega seotud reeglites kokku leppimisel ning nende täitmisel.

  Millal teenust osutatakse?
  Teenuse osutamine toimub vastavalt vajadusele inimesele sobivas kohas kokkuleppel teenuse osutajaga. Selleks võib olla inimese kodu, päevakeskus või muu koht teenuse tegevustest lähtuvalt. Teenuse osutaja viib teenuse tegevusi läbi vastavalt inimese vajadusele

  Erihoolekanne | Sotsiaalkindlustusamet

 • Sotsiaalne rehabilitatsioon

  ÜLDPÕHIMÕTTED TEENUSE OSUTAMISEL

  Sotsiaalne rehabilitatsiooni teenus

  Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on mõeldud kõigile puudega ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kes vajavad igapäevases elus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks.

  Rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet.

  Milliseid teenuseid sotsiaalse rehabilitatsiooni raames osutatakse?

  Sotsiaalse rehabilitatsiooni raames osutab LAHE TERVIS järgnevaid teenuseid:

  Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine;
  rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö;
  rehabilitatsioonitulemuste hindamine;
  füsioterapeudi teenused;
  tegevusterapeudi teenused;
  loovterapeudi teenused;
  sotsiaaltöötaja teenused;
  eripedagoogi teenused;
  psühholoogi teenused;
  logopeedi teenused;
  arsti- ja õe teenused.
  Hinnad https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1131/2201/8001/SOM_06122018_m55_lisa.pdf#

  Enne teenuse osutamist vajaduse korral isiku seisundi hindamine on osa teenusest.

  Teenus sisaldab abivahendite vajaduse hindamist, sobiva abivahendi soovitamist ja kasutama õpetamist (võimaluse korral isiku tegevuskeskkonnas), vajaduse korral (kui puuduvad spetsiifilised teadmised või õigus abivahendit määrata) vajaliku abivahendi määramiseks teise spetsialisti poole pöördumise soovitamist.

  Spetsialist on kohustatud soovitama isikul pöörduda teise spetsialisti poole, kui ta näeb selleks vajadust, põhjendades soovitusespöördumise vajadust.

  Teenus sisaldab eeltööd, otsest klienditööd ja järeltööd, sealhulgas dokumenteerimist.

  Kõik teenusega kaasnevad kulud sisalduvad teenuse hinnas.
  Iga teenuse hinna sisse on arvestatud:

  1) rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö, sealhulgas võrgustikuliikmete nõustamine, et aidata isikul saavutada rehabilitatsiooni eesmärke ja luua toetav keskkond. Võrgustikutöö ei eelda võrgustikuliikmega kohtumist, seda võib teha ka telefoni, kirja jm teel. Võrgustiku all mõeldakse nii lähivõrgustikku (pereliikmed, sõbrad, naabrid jt) kui formaalset võrgustikku (omavalitsuse sotsiaaltöötaja, teiste teenuste osutajad, perearst, tööandja jt). Rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö on:

  – isiku ja tema võrgustiku nõustamine ja juhendamine ning isiku seostamine teenustega rehabilitatsiooniprotsessis (sh rehabilitatsiooniplaani elluviimisel) juhtumikorralduse põhimõttel,

  – põhjendatud vajaduse korral ja kokkuleppel isikuga kahe või enama rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti osalemine kliendijuhtumiga seonduval võrgustikupartneri nõupidamisel,

  – isiku motiveerimine, jõustamine ja toetamine,

  – isikuga teenuse mõjususe analüüsimine;

  2) rehabilitatsioonitulemuste hindamine, milleks on:

  – rehabilitatsiooni eesmärkide ja tegevuskava muutmine või täiendamine meeskonnatöö tulemusena,

  – rehabilitatsiooniprotsessi seire ja meeskonnatöö tulemusena mitme spetsialisti tehtavad vahehindamised (sh pikemaaegse programmipõhise sekkumise korral),

  – teenuse tulemuslikkuse ja mõjususe hindamine rehabilitatsiooniprotsessi lõpus, vajaduse korral seostamine teiste teenuste osutajatega.
  TEENUSE LIIK

  Individuaalteenus – teenus rehabilitatsiooniteenust saama õigustatud isikule.
  Grupiteenus – sarnase tegevusvõime või kogemusega isikute nõustamine grupis.
  Grupis on minimaalselt 3 ja maksimaalselt 12 isikut. Grupi võib moodustada ühe või mitme teenust saama õigustatud isiku võrgustikuliikmetest.
  Teenust saama õigustatud isiku kohalolek ei ole kohustuslik.
  TEENUSE KIRJELDUS

  Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine.
  Tegevusvõime, osalusvõime,kõrvalabi ja abivahendite vajaduse ning sotsiaalse ja füüsilise keskkonna ressursside hindamine, hinnangu koostamine koostöös isiku ja/või isiku esindajaga, vajaduse korral motiveerimine rehabilitatsiooniprotsessis osalemiseks. Vajaduse korral hindamine isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum). Hindamise ja hindamistulemuste ja/või planeeritavate tegevuste fikseerimine rehabilitatsiooniplaani või – programmi tegevuskavas.

  Füsioterapeudi teenus.
  Isiku motoorse sooritusvõime ja tegevuskeskkonna (lasteaed, kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum) hindamine ning tegevuskeskkonna kohanduste soovitamine (võimaluse korral elluviimine). Individuaalsete liigutuslikku sooritusvõimet ja iseseisvat toimetulekut arendavate, taastavate, soodustavate ja/või säilitavate füsioterapeutiliste programmide koostamine ja rakendamine (ei sisalda passiivseid tegevusi) ning tegevuse tulemuslikkuse hindamine koostöös isikuga. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, võimaluse korral isiku tegevuskeskkonnas. Isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine, sealhulgas ergonoomilise abistamise võtete õpetamine lähivõrgustiku liikmetele isiku abistamiseks tema tegevuskeskkonnas.

  Tegevusterapeudi teenus.
  Igapäevaelus vajalike oskuste õpetamine, täiendamine ja säilitamine, sealhulgas vajaduse korral isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum). Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, võimaluse korral isiku tegevuskeskkonnas. Isiku ja tema võrgustikuliikmete nõustamine keskkonnakohanduste tegemisel.

  Sotsiaaltöötaja teenus.
  Nõustamine (informeerimine, juhendamine, jõustamine, motiveerimine) ja teenuste koordineerimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks, et toetada/soodustada isiku edaspidist funktsioneerimist, tegevusja osalusvõimet. Isiku lähivõrgustiku aktiveerimine, kogukonna ressursside vahendamine, avalike teenuste osutajate ja teiste formaalse võrgustiku liikmete (tööandjad, haridustöötajad, Töötukassa juhtumikorraldajad) konsulteerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.

  Eripedagoogi teenus.
  Kognitiivsete, kommunikatsiooni-, sotsiaalsete, õpi- ja muude oskuste arendamine eripedagoogiliste võtetega. Võrgustikuliikmete eripedagoogiline nõustamine, sealhulgas isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, avalik ruum). Orienteerumis- ja liikumisõpetus, punktkirja õpetamine, meelepuudega isikutele igapäevatoimingute õpetamine, kommunikatsioonioskuste õpetamine ja arendamine ning abivahendite vajaduse hindamine ja kasutamise õpetamine, vajaduse korral võrgustikuliikmete osavõtul. Abivahendite vajaduse tuvastamisel, kui puudub õigus abivahendit määrata, vajaliku spetsialisti soovitamine.

  Logopeedi teenus.
  Kõne-eelse kommunikatsiooni arendamine. Verbaalse (suulise, kirjaliku) ja/või alternatiivsekommunikatsiooni arendamine või taastamine. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Isiku ja/või tema võrgustikuliikmete nõustamine kommunikatsioonioskuste arengut või taastamist toetava keskkonna kujundamisel. Nõustamine neelamishäirega kaasnevate probleemide korral.

  Loovterapeudi teenus.
  Loovus- ja kunstipõhiste meetodite ja tehnikate rakendamine tegevusvõime arendamiseks isiku terviseseisundist lähtuvalt psühhoteraapilisel, funktsionaalsel ja rekreatiivsel tasandil. Isiku ja tema võrgustikuliikmete konsulteerimine loovtegevuste rakendamiseks isiku tegevuskeskkonnas.

  Psühholoogi teenus.
  Isiku nõustamine terviseolukorrast, isiksusest ja suhetest tingitud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Isiku psühholoogiliste probleemide, seisundi ja tegevusvõime hindamine. Isiku potentsiaali ja valmisoleku arendamine eakohasteks tegevusteks, töötamiseks, õppimiseks ja iseseisvaks elamiseks. Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.

  Kogemusnõustaja teenus.
  Nõustamine sarnase puude, terviseolukorra, kogemuse või erivajadusega inimese poolt, kes on saanud vastava ettevalmistuse.Teadmiste ja kogemuste vahetamine ning emotsionaalse, sotsiaalse ja/või praktilise toe pakkumine.

  Õe teenus
  Tervise ja enese eest hoolitsemisest teavitamine, nõustamine, haigusteadlikkuse hindamine, haiguse ja sümptomitega toimetuleku õpetamine, riskikäitumise juhtimine, isiku lähivõrgustiku nõustamine isiku või tema esindaja juuresolekul/loal terviseprobleemidega toimetulekuks ja toetamiseks. Rehabilitatsioonispetsialistid e nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste rakendamisel (sobivate ja mittesobivate kindlakstegemine, lähtudes terviseolukorrast). Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Teenus ei sisalda täiendavatele uuringutele saatmist, raviprotseduuride tegemist ega retsepti väljastamist.

  Arsti teenus
  Isiku terviseolukorra hindamine ja terviseolukorrast lähtuv nõustamine rehabilitatsiooniprotsessi vältel. Rehabilitatsioonispetsialistide nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste rakendamisel (sobivate ja mittesobivate sekkumiste kindlakstegemine, lähtudes terviseolukorrast). Võrgustikuliikmete (sh pere) nõustamine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel (arst informeerib isikut ja tema võrgustikuliikmeid isiku terviseolukorrast rehabilitatsiooniprotsessi vältel, sh tulenevalt rehabilitatsiooni tulemustest ja mõjust terviseolukorrale). Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutamaõpetamine. Teenus ei sisalda arstliku raviplaani koostamist, diagnoosi määramist, raviprotseduuride tegemist, retsepti väljastamist, eriarsti vastuvõtule ega täiendavatele uuringutele suunamist.

  Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus | Sotsiaalkindlustusamet

 • Tööalane rehabilitatsioon

  Tööalane rehabilitatsioon

  Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud tööealistele vähenenud töövõimega inimestele ehk inimestele, kellel on puue või uue korra järgi tuvastatud osaline töövõime või senise korra järgi on nad tunnistatud töövõimetuks. Tööalase rehabilitatsiooni teenused on mõeldud 16-aastastele kuni vanaduspensioni ealistele inimestele ning neid teenuseid vahendab Eesti Töötukassa. Teenuste kasutamiseks peab olema töövaldkonnas aktiivne – töötama, tööd otsima või õppima.Tööalane rehabilitatsiooniteenus on põhjendatud eelkõige, kui kliendi tegevusvõime on puude või terviseseisundi tõttu piiratud mitmes valdkonnas ning ta vajab korraga mitme spetsialisti ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

  Kuidas tööalase rehabilitatsiooni teenus toimub?

  töötukassa juhtumikorraldaja hindab teie teenusevajadust;
  lepite juhtumikorraldajaga kokku rehabilitatsiooni eesmärgi;
  valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse;
  lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks;
  töötukassa kinnitab tegevuskava;
  alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist.
  Võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga. Töötukassa esinduste kontaktid leiate siit: https://www.tootukassa.ee/kontaktid

  Osutatavad teenused:

  füsioterapeudi teenus;
  loovteraapia teenus;
  logopeedi teenus;
  eripedagoogi teenus;
  psühholoogiline nõustamine;
  õendusalane nõustamine;
  sotsiaalnõustamine (sh kliendi lähivõrgustiku nõustamine);
  arsti nõustamine.
  Tervishoiuteenuste, taastus- ja sanatoorse ravi saamiseks pöörduge oma pere- või eriarsti poole.

  Töövõime hindamine | Töötukassa (tootukassa.ee)

 • Hinnakiri. Tööalane rehabilitatsioon

  HINNAKIRI

  Tööalase rehabilitatsiooni hinnakiri (tasub Eesti Töötukassa)

  Hinnad sisaldavad käibemaksu.

  TÖÖALASE REHABILITATSIOONI TEENUSED HIND EUR
  ARSTI TEENUSED
  Arsti rehabilitatsioonialane konsultatsioon / terviseseisundi hindamine €70
  Õe teenus (individuaalne) €50
  Õe grupiseanss (3-10 osalejat) €25
  FÜSIOTERAPEUDI TEENUSED
  Individuaalne €50
  Grupiseanss (3-10 osalejat) €25
  TEGEVUSTERAPEUDI TEENUSED
  Individuaalne €50
  Grupiseanss (3-10 osalejat) €25
  LOGOPEEDI TEENUSED
  Individuaalne €50
  Grupiseanss (3-10 osalejat) €25
  LOOVTERAPEUDI TEENUSED
  Individuaalne €50
  Grupiseanss (3-10 osalejat) €25
  ERIPEDAGOOGI TEENUSED
  Individuaalne €50
  Grupiseanss (3-10 osalejat) €25
  SOTSIAALTÖÖTAJA TEENUSED
  Individuaalne €50
  Grupiseanss (3-10 osalejat) €25
  PSÜHHOLOOGI TEENUSED
  Individuaalne €60
  Grupiseanss (3-10 osalejat) €25
  KOGEMUSNÕUSTAMINE
  Individuaalne €50
  Grupiseanss (3-10 osalejat) €25

 • Rehabilitatsiooniprogrammid

  Töölesaamist toetav rehabilitatsiooniprogramm osalise töövõimega inimestele

  Töölesaamist toetav rehabilitatsiooniprogramm kinnitatud 2020

  Uus grupp algab 12.05.2023

  Aadress: LIIMI 1, Tallinn – Rehabilitatsioonikeskus Lahe Tervis OÜ
  Võtta palun ühendust info@lahetervis.ee või tel 56903049

  Üldeesmärk: Vähenenud töövõimega inimene on leidnud sobiva koormusega võimetekohase töö avatud tööturul.

  Sihtrgrupp: vähenenud töövõimega tööealised kliendid (tuvastatud osaline töövõime või töövõime kaotuse protsent), kes on Eesti Töötukassas registreeritud töötuna ning kes vajavad multidistsiplinaarse rehabilitatsioonimeeskonna tuge töökoha leidmisel ja tööga kohamisel.

  Rehabilitatsiooniprogrammi sihtgrupp ei ole puudespetsiifiliselt määratletud, kuna programmis läbivad teemad ja peamiselt kasutatav toetatud töölerakendamise metoodika on olemuselt universaalne ja sobib erinevate sihtrühmade puhul. Lähtudes rehabilitatsiooniprogrammi suunatud klientide erivajadusest ja rehabilitatsiooniteenuse osutaja senisest tööspetsiifikast võib teenuseosutaja komplekteerida erinevaid gruppe – nt psüühikahäiretega inimesed, ajukahjustusega inimesed, krooniliste haigustega inimesed. Erineva erivajadusega inimesed saavad osaleda ka ühes grupis (nö segagrupp). Lisaks täpsustab teenuse osutaja keelenõude lähtuvalt sellest, kas tegevused viiakse läbi eesti või vene keeles. Ühes grupis osaleb 4-6 klienti, grupi komplekteerimisel lähtutakse eelkõige järgmistest kriteeriumitest:

  Programm sobib kliendile, kes:
  1. on registreeritud töötu, kellel on tuvastatud osaline töövõime/töövõime kaotuse protsent;
  2. on valmis tööle asuma, kuid vajab tuge ja nõustamist sobiva töö leidmisel ja töökohal kohanemisel;
  3. on valmis tööpraktika käigus omandama uusi oskuseid ja seejärel tööle asuma;
  4. suudab iseseisvalt (sh abivahendiga) orienteeruda ruumis ja ajas;
  5. suudab kinni pidada isiklikest ja töökohal nõutavatest hügieeninõuetest;
  6. suudab mõista talle antud suulisi/kirjalikke ülesandeid ja juhiseid;
  7. suudab järgida üldiselt tunnustatud hea käitumise tavasid;
  8. on motiveeritud järjepidevalt tööotsimisse panustama ja iseennast arendama vastavalt oma võimetele;
  9. tervislik seisund on piisavalt stabiilne, et osaleda rehabilitatsiooniteenusel, tööpraktikal ning võimaldab hiljem tööle asuda;
  10. on võimeline avatud tööturul töötama vähemalt 20 tundi nädalas;
  11. ei ole teistes valdkondades selliseid probleeme, mis otseselt takistavad töö otsimist ja tööle asumist (transport, tervis, igapäevaelu, sotsiaalsed suhted);
  12. ei ole sõltuvuses alkoholist ega teistest sõltuvust tekitavatest ainetest (va tubakas).
  Programm ei sobi kliendile, kes (vastunäidustused programmis osalemiseks):
  1. on sedavõrd madala pingetaluvusega, et see ei võimalda tööelus osaleda;
  2. vajab tööl püsimiseks järjepidevat ja pikaajalist tuge ( sh. suur juhendamise vajadus) n. kaitstud töö teenust;
  3. kes ei ole peamistes igapäevaelu toimingutes iseseisev;
  4. kes ei ole valmis avaldama piisavat informatsiooni oma tervisliku seisundi kohta, mis aitab tagada programmi meeskonnal ja tööandjal piisava turvalisuse töökohal.
  Vähenenud töövõimega inimesed ei ole tihti teadlikud, millised on ende oskused ja võimed ning millised on tööturu võimalused. Tavapärases konkurentsis tööturul võivad nad jääda võrreldes teistega ebasoodsamasse olukorda, kuna puuduvad oskused tööle kandideerimiseks ja tööandjatega läbirääkimiseks. Töö leidmisel vajavad vähenenud töövõimega inimesed tihti töökeskkonna- ja ülesannete kohandamist ning piisavalt juhendamist, et mitte tööturult välja langeda. Kõik eeltoodud probleemid on käesoleva programmi fookuses ning klienti toetatakse kogu protsessi vältel, alates sobivate ametikohtade väljaselgitamisest ja töö otsimisest kuni juhendamiseni töökohal. Programmi keskmeks on koostöö tööandjatega. Programmi tegevused viiakse läbi nii individuaalselt kui ka grupis, sekkumiste kogumaht kliendile on 102 tundi. Igal kliendil on programmi raames oma koordinaator, kes toetab klienti praktika- ja töökoha otsimisel, tööga kohanemisel ja tööandjaga suhtlemisel. Koordinaatoriks on kokkuleppeline rehabilitatsioonimeeskonna liige (vastavalt SHS § 68) va. arst, kellel on teadmised TTR metoodikast ning valmisolek ja oskus teha koostööd tööandjatega. Koordinaator teeb koostööd töötukassa juhtumikorraldajaga, oskab klienti juhendada ja toetada tööotsingutes ja tööle kandideerimisel.

  Programm kestab kliendi jaoks kuni 12 kuud ning koosneb kolmest etapist:

  etapp – tööeluks ettevalmistamine rehabilitatsiooniasutuses (kuni 4 kuud, 2-3 päeva nädalas).
  Eesmärk: Klient on koostöös rehabilitatsioonispetsialistidega selgitanud välja oma oskustele, võimetele ning soovidele vastavad ametikohad ning on leidnud koostöös koordinaatori sobiva praktikakoha tööpraktika läbiviimiseks.
  Toimuvad koordinaatori, psühholoogi, tegevusterapeudi või füsioterapeudi grupitööd ning koordinaatori ja psühholoogi individuaalsed nõustamised.

  etapp – tööpraktika ettevõttes (kuni 2-4 kuud).
  Eesmärk: Klient on läbinud tööpraktika, omandanud vajalikud tööoskused, kohanenud töökeskkonnaga ning on valmis asuma palgalisele tööle avatud tööturul. Tööandja, praktikajuhendaja ja kolleegid on nõustatud, tööülesanded ja töökeskkond kohandatud.
  Praktika maht lepitakse kokku vastavalt kliendi vajadustele ja tööandja soovidele, kuid praktika maht nädalas ei ületa 40 tundi. Klienti toetab praktika ajal koordinaator, kes viibib praktika alguses kliendiga koos praktikabaasis. Koordinaatori ülesandeks on klienti toetada töökeskkonnaga kohanemisel, tööülesannete õppimisel ja suhtlemisel tööandjaga. Samuti nõustatakse ja juhendatakse tööandjat. Praktikakoha mittesobivusel on võimalik II etapis praktikakohta vahetada.
  Praktika ajal toimuvad programmi klientidega kogemuskohtumised rehabilitatsiooniasutuses.

  etapp –tööle asumine ja programmi lõpetamine (4 kuud).
  Eesmärk: Klient on asunud tööle tema oskustele ja võimetele vastavale töökohale ning kliendiga on sõlmitud tööleping.

  Klienti ja tööandjat toetatakse töölepingu sõlmimisel, jätkub jätkutoe pakkumine kliendile ja tööandjale rehabilitatsioonispetsialistide poolt ning valmistatakse klienti ette programmi lõppemiseks. Programmi lõpus toimub meeskonnatöö, kus võetakse kokku programmi tegevused ja lepitakse kokku, kuidas toimub kliendi toetamine peale programmi lõppu, kui see peaks vajalik olema.

  Programmi vormis kirjeldatud individuaal- ja grupinõustamiste järjekorda ühe etapi sees võib asutus muuta vastavalt kliendi ja grupi vajadustele.

  Koostöö: Kliendi nõusolekul kaasatakse rehabilitatsiooniprotsessi tema lähivõrgustik. Programmi raames tehakse tihedat koostööd töötukassa juhtumikorraldajaga, et tagada piisav infovahetus, toetus kliendile ja klienti toetavate tööturuteenuste osutamine. Vatstavalt vajadusele kaasatakse programmi tegevustesse teisi spetsialiste (KOV sotsiaaltöötaja, erihoolekandeteenuse tegevusjuhendaja jne.).

  Vastavalt kliendi vajadusele on võimalik kiirem liikumine etappide vahel. Kui töö iseloomust või tööandja soovist tulenevalt ei ole võimalik II etapis rakendada tööpraktikat, võib klient töölepingu alusel tööle asuda ja klienti toetatakse vastavalt II etapis kirjeldatud sekkumistega. Kui klient leiab programmi raames iseseisvalt töö, pakutakse kliendile võimalust programmis jätkata ja teda toetatakse töökohal kohanemisel, tööülesannete õppimisel ning suhtlemisel tööandjaga. Kui klient ei soovi rehabilitatsioonimeeskonna poolset tuge, viiakse läbi meeskonna töö kuhu on kaasatud klient, töötukassa juhtumikorraldaja ja vajadusel teised kliendi tugivõrgustiku liikmed. Meeskonnatöö raames võetakse kokku programmi tegevused ja lepitakse kokku, kuidas klienti toetatakse, kui selleks peaks uuesti vajadus ilmnema. Programmi ajal iseseisvalt tööle siirdunud kliendid loetakse programmi mõistes lõpetajateks ning arvestatakse programmi raames tööle saanute hulka.

  Programmi läbiviimise keskkond: rehabilitatsiooniasutus, tööandja keskkond, kliendi keskkond.

  Tööalase rehabilitatsiooniprogramm HEV (hariduslike erivajadusega) õppijate kutseharidusest tööle siirdumise toetamiseks

  Uus grupp algab 12.05.2023

  Aadress: LIIMI 1, Tallinn – Rehabilitatsioonikeskus Lahe Tervis OÜ
  Võtta palun ühendust info@lahetervis.ee või tel 56903049

  Programmi lühikokkuvõte

  Rehabilitatsiooniprogrammi valdkond: tööalane rehabilitatsioon (töötamise valdkond)

  Rehabilitatsiooniprogrammi osutamise piirkond: üle Eesti

  Programmi tegevused viiakse ellu rehabilitatsiooniasutuses ning kliendi õppe- ja töökeskkonnas.

  Rehabitatsiooniprogrammi sihtgrupp: Kutseõppeasutuses viimasel kursusel õppivad puudega ja/või hariduslike erivajaduste noored (alates 16. eluaastast), kellel on tuvastatud vähenenud töövõime ja kellel võib ilmneda raskusi töökoha leidmisel. Programmis osaleb 4-6 klienti.

  Programm sobib kliendile Programm ei sobi kliendile
  Puudega, osalise töövõimega noor alates 16.
  eluaastast, kes õpib kutsekoolis Mõõduka, raske ja sügava intellektipuudega (F71-F73)
  Normintellekti või kerge intellektipiiranguga Keskmisest suurema kõrvalabi vajadusega (ei ole iseseisev igapäevaelutegevustes – söömine, joomine, hügieenitoimingud, iseseisvalt ohutu liiklemine)
  Jooksval aastal planeeritud kutsekooli lõpetamine ja tööturule siirdumine On enda ja teiste suhtes agressiivne; esineb enda ja teiste suhtes kahjustavat käitumist.
  Vajab täiendavat toetust tööalase rakendumise leidmiseks/tööturule sisenemiseks Uimastite ja teiste sõltuvust tekitavate ainete tarvitamine (va suitsetamine).
  Omab huvi/ motivatsiooni tööle asuda
  Rehabilitatsiooniprogrammi eesmärk: programmi lõpuks töötab klient temale sobivas töövormis ja koormusega avatud tööturul või kaitstud töö teenusel.

  Programmis läbiviidavate tegevuste käigus selgitatakse välja, millised on kliendi ametialased võimed ja sobivus ning millist tuge vajab klient tööle suundumisel. Programmis arendatakse kliendi, tema perekonna ja lähivõrgustiku teadlikkust, sotsiaalseid oskuseid ning võimekust muutustega kohanemisel, pakkudes vajalikke rehabiliteerivaid teenuseid nii individuaalselt, grupis kui ka pereteenusena. Toimub koostöö rehabilitatsioonimeeskonna, kutseõppeasutuse ja Töötukassa juhtumikorraldaja (vajadusel konsultandi) ning kliendi ja tema perekonna/ lähivõrgustikuga. Sobiva töökoha leidmisel tehakse koostööd tööandjaga.

  Rehabilitatsioonimeeskonnast on programmi kaasatud sotsiaaltöötaja, eripedagoog ja psühholoog. Vastavalt kliendi vajadustele võib kaasata ka teisi spetsialiste (füsioterapeut, tegevusterapeut, logopeed).

  Rehabilitatsiooniprogramm koosneb 3. etapist. Üleminek teisest etapist kolmandasse etappi toimub vastavalt kliendi valmisolekule liikuda tööturule.

  Kogu programmi jooksul on kliendil võimalik saada:

  kuni 20 h grupiteenust (10 kohtumist)
  kuni 40,5 h individuaalteenust (sh hindamised)
  kuni 6 h individuaal või grupiteenust pere/ võrgustiku nõustamiseks
  Etapp Aeg Tegevus Teenuste maht
  1.etappettevalmistav etapp
  1.-3.

  nädal

  Läbi on viidud hindamine, koostöös kliendiga on püstitatud eesmärgid ning koostatud tegevuskava
  I etapis

  5 h individuaalteenuseid

  2.etapp – aktiivse sekkumise etapp alates 4. nädalast
  Kliendi, tema pere ja lähivõrg toetamine vastavalt eesmärkidele.

  Grupitööd.

  ustiku seatud
  II etapis

  kuni 13 h

  individuaalteenuseid

  kuni 20 h

  grupiteenuseid (kliendigrupile)

  kuni 3 h individuaal- või grupiteenuseid pere ja/või võrgustikuga

  3.etapp – tööle

  rakendumise etapp

  16. nädalast kuni program mi lõpuni
  Kliendi toetamine töökohal.

  Grupitööd.

  III etapis

  Individuaalteenuseid kuni

  21 h ja vajadusel individuaal- või grupiteenuseid pere ja/või võrgustikuga kuni 3 h Lõpphindamine 1,5 h

  Kogu programmi jooksul on kliendigrupil kuni 10 kohtumist, lisaks võrgustiku- ja meeskonna kohtumised. Perele suunatud nõustamist ja individuaalteenuseid on võimalik omavahel

  Rehabilitatsiooniprogrammi kestus on 7,5 kuud (30 nädalat) ja programmi algusaeg on kaks kuud enne kutseasutuse lõpetamist (näiteks aprill – november või oktoober – mai).

  Käesolevas rehabilitatsiooniprogrammis kasutatakse kliendi hetkeolukorra ja saavutatud tulemuste hindamiseks Rahvusvahelise Funktsioneerimisvõime Klassifikatsioonile (RFK) tuginevaid hindamisvahendeid. Samuti rakendatakse toetatud töölerakendamise (TTR) metoodikat ja tuginetakse juhtumikorralduslikele põhimõtetele. Grupitöös ja individuaaltegevuste raames kasutatakse MI (motiveeriva intervjueerimise) nõustamismeetodit.

  Rehabilitatsiooniprogrammi lõpuks on oodatavad tulemused kliendi jaoks järgmised:

  Klient on teadlik oma võimetest ning omab selgeid karjääriootusi.
  Klient on leidnud endale võimetekohase töö avatud tööturul või kaitstud töö teenusel.
  Klient tuleb toime oma igapäevaelu korraldamisega.
  Klient on kohusetundlik ning valmis koostööks erinevate partneritega.
  Klient analüüsib tööeluga seotud olukordi ning suudab leida sobivad lahendused.
  Klient oskab tulla toime stressi ja muude psüühiliste koormustega.
  Pere/ lähivõrgustik on jõustatud ning toetab klienti tööotsingutel ja töötamisel.
  Tööandja on teadlik kliendi individuaalsetest erivajadustest ja arvestab sellega tööprotsessis.

 • Sõltuvusnõustamine

  € 50

  Tasub Eesti Töötukassa

  Sõltuvusnõustamine pakub tuge neile, kes soovivad sõltuvusest vabaneda või sõltuvust kontrolli alla saada. Nõustaja aitab teil leida lahendusi tekkinud pingetele ja probleemidele, et saaksite parandada oma toimetulekut ja suudaksite rohkem keskenduda töö leidmisele ja hoidmisele.

  Nõustajad:

  Natalja Mizerova
  Lea Lehtmaa
  Tamar Malishava

 • Kogemusnõustaja teenus

  40 €

  Tasub Eesti Töötukassa

  Nõustamine sarnase puude, terviseolukorra, kogemuse või erivajadusega inimese poolt, kes on saanud vastava ettevalmistuse.Teadmiste ja kogemuste vahetamine ning emotsionaalse, sotsiaalse ja/või praktilise toe pakkumine.

  Kehtivus: 45 min

Rahuloluküsitlus

Täitmiseks

Küsitluse tulemused

TULEMUSED