• EDUKAKS TÖÖTURUL – KARJÄÄRINÕUSTAMINE .Osaliselt distansõppevorm

  € 2000

  Karjääriteenused on karjääriinfo vahendamine ja karjäärinõustamine. Karjääriteenuste peamine eesmärk on inimeste toetamine läbimõeldud valikute tegemisel hariduses ja tööelus

  Edukaks tööturul – karjäärinõustamine

  AEG: 21.04.2021- 12.06.2021

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe MTÜ
  Õppekava nimi: Edukaks tööturul – karjäärinõustamine
  Õppekavarühm: Nõustamine ja koolitus
  Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 80 akadeemilist tundi, millest 40 tundi auditoorset õpet ja 40 tundi iseseisvat tööd
  Õppekava koostamise alus: Õppekava koostamise aluseks on üldõpingute moodul
  „Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas“, tase 4
  Sihtgrupp Õppima võib asuda isik, kes soovib teadlikult suunata oma võimekus ja potentsiaal edukaks hakkamasaamiseks tööturul
  Õppe alustamise tingimused Puuduvad
  Õppe eesmärk Valmistada ette isik, kes kujundab oma tööalast karjääri
  ja arendab eneseteadlikkust tänapäevases keskkonnas,
  lähtudes elukestva õppe põhimõtetest
  Õpiväljundid Koolituse läbinu:
  • kavandab oma karjääri, arvestades isiklikke,
  sotsiaalseid ja tööalaseid võimalusi ning
  piiranguid
  • mõistab ühiskonna toimimist, tööandja ja
  organisatsiooni probleeme ja võimalusi
  • kavandab enda ja teiste jaoks väärtuste loomisel
  omapoolse panuse kultuurilises, sotsiaalses ja/või
  rahalises tähenduses
  • mõistab enda vastutust oma kutsealase karjääri
  kujundamisel ning on motiveeritud ennast
  arendama
  Õppe sisu • Muutunud töömaailm, ühiskond ja arusaamad
  karjäärist ning karjääri planeerimisest.
  • Milliseid muutusi eeldab majandus- ja
  ettevõtluskeskkond ning tööandja inimese
  suhtumises ja käitumises?
  • Kes ma olen ja kuhu ma tahan jõuda?
  • Kuidas oma läbilöögivõimet ja oskusi arendada
  ning tööturul paremaid tulemusi saavutada?
  • Kuidas koostada ja teostada oma karjääriplaani?
  • Kandideerimisdokumendid
  • Kandideerimisprotsess
  • Töövestlus
  Enesereflektsioon
  Õppemeetodid loeng, arutelud, demonstratsioon, test, praktilised
  harjutused, iseseisev töö.
  Iseseisev töö Kandideerimisdokumentide koostamine
  Nõuded õpingute lõpetamiseks,
  sh hindamismeetodid ja
  hindamiskriteeriumid
  Koolituse lõpetamise eelduseks on aruteludes osalemine,
  iseseisvate tööde sooritamine.
  Hindamismeetod:
  Etteantud juhendi alusel karjääriplaani esitlus koos
  eneseanalüüsiga.Hindamiskriteeriumid:
  ● analüüsib etteantud juhendi alusel püstitatud isiklike
  eesmärke ja piiranguid;
  ● koostab tervikliku karjääriplaani esitluse lähtudes
  etteantud juhendi infost
  Kursuse läbimisel väljastatav
  dokument (tunnistus või
  tõend).
  Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
  Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis
  osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud
  kontakttundide arvule.
  Koolitaja kompetentsust tagava
  kvalifikatsiooni või õpi- ja
  töökogemuse kirjeldus
  Kõrgharidus ja/või töökogemus õpetatavas valdkonnas.
  Õppemaksu tasumise kord ja
  tähtaeg
  http://www.lahetervis.ee/wpcontent/uploads/2020/01/Taiendus%C3%B5ppe-kord.pdf
  Õppemaksu tagastamise alused
  ja kord
  http://www.lahetervis.ee/wpcontent/uploads/2020/01/Taiendus%C3%B5ppe-kord.pdf
  Vaidluste lahendamise kord http://www.lahetervis.ee/wpcontent/uploads/2020/01/Taiendus%C3%B5ppe-kord.pdf
  Õppekeskkonna kirjeldus http://www.lahetervis.ee/wpcontent/uploads/2020/01/Taiendus%C3%B5ppe-kord.pdf
  Kvaliteedi tagamise tingimused
  ja kord
  http://www.lahetervis.ee/wpcontent/uploads/2020/01/Taiendus%C3%B5ppe-kord.pdf
  Õppekava kinnitamise aeg 07.03.202

 • ON-SITE MASSAAŽI KURSUS

  € 180

  Õppe eesmärk:
  Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib ja sooritab massaažiseansi lähtudes kliendi vajadustest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.
  On-site massaaž põhineb klassikalisel massaažil, või idamaistel ravimassaažide võtetel, kus 10-30 minuti jooksul töötatakse tugevalt läbi selja, turja, õlgade, kaela ja pea piirkond, et lõõgastada lihaspingeid, parandada verevarustust ja taastada keskendumisvõimet. Massaaži teostatakse läbi riiete. On-site massaaži jaoks pole vaja eraldi ruumi. Teenust saab pakkuda tööruumides, kontoris või konverentsiruumis.
  Massöörid kasutavad massaaži teostamiseks spetsiaalset massaažitooli, spetsiaalset peatuge, mis asetatakse lauale või tavalist kontori tooli.

  Toimimisaeg:
  14.09.2021 (10.00-17.00)

  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Keel: eesti,vene

  Koolituse maht: 10 akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe.

  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Koolitus on mõeldud isukutele, kes soovivad omandada massaaži baasoskused ja -teadmised.Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

  Õppesisu:
  -Massaaži spetsiifika
  -Anamneesi kogumine
  -Massaaźi mõju organismile
  -Töövahendite kasutamine, kliendi asendid, massööri tööasendid,
  -Seansi ülesehitus
  -Massaaž kehaosade kaupa
  -Venitused
  -Kutse- eetika
  -Tööohutus

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d. Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid . Kui õpilane katkestab õppimise väljastatakse oselemise tõend.

  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik).

  Õppemaksu tasumine toimub esitatud arve alusel.

  Õppemaksu tasumise kord; õppemaksu tagastamise alused ja kord; vaidluste lahendamise kord võib vaadata dokumendis Täienduskoolituse õppekorralduse alused Lahe Tervise koolituskeskuses.

  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

  Registreerimine on kohustuslik!

  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või emailiteel: info@lahetervis.ee

 • KLASSIKALINE ROOTSI MASSAAZ. BAASKURSUS

  € 275

  Õppe eesmärk
  Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib ja sooritab massaažiseansi lähtudes kliendi vajadustest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

  Toimimisaeg:
  16.09.2021
  20.09.2021
  21.09.2021
  22.09.2021
  kell 10.00-17.00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Keel: eesti,vene

  Koolituse maht: 60ah millest 40 tundi on kontaktõpe ja 20 tundi iseseisev töö.

  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Koolitus on mõeldud isukutele, kes soovivad omandada massaaži baasoskused ja -teadmised.Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

  Õppesisu:
  -massaaži spetsiifika
  -näidustused ja vastunäidustused massaažiks
  -massaaži anatoomilis-füsioloogiline mõju inimese organismile
  -massaaži tehnikad
  -massaaži tegemine kehaosade kaupa vastavalt kliendi seisundile
  -massaažiseansi dokumenteerimine, anamneesi kogunemine
  -massaaźiergonoomika
  -töökoht ja töövahendid
  -kutse- eetika
  -tööohutus

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d. Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid . Kui õpilane katkestab õppimise väljastatakse oselemise tõend.

  Koolitaja:
  Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik).
  Georg Vader- assistent. M.I. Massaazikool,East-European School of Osteopathy, Hiroprakrika Libre Universite du Samadeva ‘lt,MasterTal International School of Perceptual Osteopathy, Ariel Pelevin International School of Massage Therapy and Bodywork, Ukraina Association of Applied Kinesiology (UAPK)

  Õppemaksu tasumine toimub esitatud arve alusel.

  Õppemaksu tasumise kord; õppemaksu tagastamise alused ja kord; vaidluste lahendamise kord võib vaadata dokumendis Täienduskoolituse õppekorralduse alused Lahe Tervise koolituskeskuses.

  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

  Registreerimine on kohustuslik!

  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või emailiteel: info@lahetervis.ee

 • Segmentmassaaž

  € 275

  Toimimisaeg:
  27.09-28.09.2021
  Kell: 10:00-17:00
  Kontakt: info@lahetervis.ee, tel.56903049
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader, Massöör, Osteopraktik, Venemaa ja Baltimaade massaazi õpetaja.

  Segmentmassaaž on intensiivne, kuivalt teostatav ravimassaaž lülisambale, et leevendada valusündroomi ja mõjutada siseorganite tööd. Mõjutatakse igat selgroolüli ja seal olevaid närvikimbukesi. Sobib närvipitsumisest tingitud käte või jalgade valulikkuse ja vereringehäirete korral.

  Õppe kogumaht: 20 akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe,iseseisev töö

  Õppesisu:
  -segmentmassaaži spetsiifika,
  -näidustused ja vastunäidustused massaažiks
  -Massaaži anatoomilis-füsioloogiline mõju inimese organismile
  -Segmentmassaaži tehnikad
  -Taastava iseloomuga massaaživormid
  -Massaaźiergonoomika
  -töökoht ja töövahendid
  -kutse- eetika
  -tööohutus

  Registreerimine on kohustuslik!

  Segmentmassaaz

 • Shiatsu e. Jaapani massaaž

  € 275

  Toimimisaeg:
  11.10-13.10.2021

  Kell: 10:00-17:00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Shiatsu e. jaapani punktmassaaz (tõlkes sõrmede surve)
  Antud massaaži abil saab muuta energiavoogu energiakanalites, meridiaanides, kas kehaosadele survet avaldades, neid venitades, või muul moel mõjutades.
  Shiatsu teraapiaga stimuleeritakse keha iseeneslikku paranemisvõimet, mille tulemusena paraneb organismi enda elujõud.
  Shiatsu abil on võimalik ravida kehalisi vaevusi, luua keha ja meele harmoonia.

  Õppe kogumaht: 40 akadeemilist tundi (ah), millest 30 tundi on kontaktõpe ja 10 tundi iseseisev töö

  Õppesisu:
  -shiatsu massaaži spetsiifika
  -näidustused ja vastunäidustused massaažiks
  – ettevalmistamine massaažiks
  -massaaži anatoomilis-füsioloogiline mõju inimese organismile
  – shiatsu massaaži kava ja tehnikad
  – massaaži tegemine kehaosade kaupa vastavalt kliendi seisundile
  -massaaźiergonoomika
  -töökoht ja töövahendid
  -kutse- eetika
  -tööohutus

  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader, Massöör, Osteopraktik, Venemaa ja Baltimaade massaazi õpetaja.

  Registreerimine on kohustuslik!

 • Spordimassaaži baaskursus

  € 275

  Toimimisaeg:
  26.10-28.10
  01.11.2021
  (10.00-17.00)

  SPORDIMASSAAŹI BAASKURSUS
  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe MTÜ
  Õppekava nimetus: SPORDIMASSAAŹI BAASKURSUS
  Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
  Õppe kogumaht: 40 akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe.

  Õppekava koostamise alus: direktori käskkiri

  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

  Isikud, kes soovivad omandada massaaži baasoskused ja -teadmised.

  Nõuded õpingute alustamiseks: klassikaline massaaž.

  Õppe eesmärk:

  Õppija omandab spordimassaaži tegemiseks baasoskused, planeerib ja sooritab spordimassaaži seansi lähtudes kliendi vajadustest, vastunäidustustest, massööri kutse-eetikast, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

  Õpiväljundid:

  Kursuse lõpuks:

  Oskab ette valmistada töökoha massaažiseansi läbiviimiseks;

  Mõistab massaaži spetsiifika ning massaaži läbiviimisega kaasnevaid ohte;

  Oskab eristada näidustusi ja vastunäidustusi ning tunneb massaaži toimed;

  Analüüsib oma valmisolekut massaaži läbiviimiseks juhindudes töötervishoiu, ohutuse ja hügieeni nõuetest.

  Teab ja rakendab ergonoomilisi võtteid ning koostab spordimassaaži läbiviimiseks kava;

  Teeb spordimassaaži rakendades teadmisi massaažiliigi põhialustest, lähtudes kliendi seisundist;

  Nõustab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks;

  Mõistab klienditeeninduse ja suhtluse olemust massööri töös.

   Õppesisu:

  -Spordimassaaži spetsiifika ja eesmärk

  Massaaži mõju inimese organismile,

  -Protseduuriks vajalikud vahendid

  -Töökoha ettevalmistamine, massööri tööasendid, kliendi asendid (ergonoomika)

  -Põhilised  spordimassaaži  vormid

  Spordimassaaži tehnikad ja enam kasutatavad  võtted;

  – Massaaži vajavad kehapiirkonnad vastavalt spordialadele

  – Praktiline harjutamine

  Anamneesi kogumine;

  Spordimassaaži seansi ülesehitus;

  Massaažilaua ettevalmistus;

  Massaaživõtted (seljal, kaelal, tuharatel, jalgadel, kätel…)

  Egonoomiliste võtete rakendamine.

  Kliendi nõustamine/juhendamine

  Õppemeetod/id: Loeng, rühmatöö, vaatlus, praktiline õpe,arutelu.

  Iseseisev töö: puudub

  Õppematerjalid:

  Õpetaja poolt koostatud konspektid, töövihikud, lubatud teha tunnist video kodukasutamiseks.

  Soovituslikud kirjandusallikad:

  1. Benjamin „Understanding Sports Massage“, 2005

  Jalak, R., Annus.L., Rannamaa. L., Eller. A. „Spordimeditsiin treenerile“, 2004

  Ilves, M., Rannamaa, L., Müür, M., Kartau, A-K. Klassikalise massaaži õpik. – M.I. Massaažikool, 2014

  Õppevahendid:

  massaažilauad, jalarullid, õlid või kreemid, käterätikud, kätepaberid, protseduuripaber, desinfitseerimisvahendid.

  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

  Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 100% audiotoorsetes tundides ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.

  Hindamismeetod : teoreetiline ja praktiline töö- õppija demonstreerib spordimassaaži seansi tegemist ja analüüsib oma töö tulemusi.

  Hindamiskriteeriumid:

  Õppija:

  – valmistab ette töökoha massaaži tegemiseks vastavalt juhendile;

  -võtab kliendi käest anamneesi massaažikava koostamiseks;

  -planeerib massaaži kestvuse ja kava vastavalt massaažiliigi spetsiifikale, kliendi näidustustele, vastunäidustustele ning soovile ;

  -massaaži tehes, valib töövahendina vastava massaažilaua ning kasutab sobivaid võtteid ja vahendeid, rakendab massaaži tegemise põhireegleid ja ergonoomikat vastavalt massaažiliigile ;

  -masssaaži tegemisel tagab kliendi heaolu ja suhtleb kliendiga arvestades kliendikeskse teeninduse põhimõtteid ja kutse-eetika nõudeid ;

  – nõustab ja juhendab klienti edasisteks tegevusteks;

  -peale massaaži teostamist korrastab töökoha vastavalt juhendile.

  Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:

  Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik), Ukraina Association of Applied Kinesiology (UAPK), International School of Massage Therapy and Bodywork, Hiroprakrika kursused Libre Universite du Samadeva ‘lt, MasterTal International School of Perceptual Osteopathy, Kinesioteipimine Centre of Health , Beuty and Success “The Vesina Group”. On läbinud erinevaid massaažialaseid täienduskoolitusi ning on täiskasvanuid inimesi koolitanud alates 2010.aastast (sh. M.I.Massaazikool
  Eesti Pimedate massaazikool)

  Georg Vader- M.I.Massaažikool, Ida Euroopa Osteopaatiakool, Ukraina Association of Applied Kinesiology (UAPK), International School of Massage Therapy and Bodywork, Hiroprakrika kursused Libre Universite du Samadeva ‘lt, MasterTal International School of Perceptual Osteopathy, Kinesioteipimine Centre of Health , Beuty and Success “The Vesina Group”.On läbinud erinevaid massaažialaseid täienduskoolitusi ning on täiskasvanuid inimesi koolitanud alates 2017.aastast (sh.Eesti Pimedate massaazikool). Töökogemus massöörina al.2014a.

  Õppekeskkond: Õpe toimub Lahe Tervise ruumides. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid.

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

  Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundid.

  Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundeid . Kui õpilane katkestab õppimise väljastatakse oselemise tõend.

  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis.
  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või emailiteel:info@lahetervis.ee

  Õppemaksu tasumise kord; õppemaksu tagastamise alused ja kord; vaidluste lahendamise kord võib vaadata dokumendis Täienduskoolituse õppekorralduse alused Lahe Tervise koolituskeskuses.

  Kontaktisik: Kristina Lahe-Vader

 • Kupumassaaži kursus

  € 150

  Õppe eesmärk:
  Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib ja sooritab kupumassaažiseansi lähtudes kliendi vajadustest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

  Toimimisaeg:
  15.11.2021
  (10.00-17.00)

  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Keel: eesti,vene

  Koolituse maht: 10 akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe.

  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Koolitus on mõeldud isukutele, kes soovivad omandada massaaži baasoskused ja -teadmised.Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

  Õppesisu:
  -Massaaži spetsiifika
  -Vaakumteraapia eesmärk, liigipõhised võtted, kuppude kasutamine
  -Massaaźi mõju organismile
  -Töövahendite kasutamine, kliendi asendid, massööri tööasendid,
  -Seansi ülesehitus
  -Massaaž kehaosade kaupa
  -Massaaži otsesed (massaaži ajal) ja kaudsed (peale massaaži) toimed, soovitused peale massaaži, organismi vastureaktsioonid
  -Kutse- eetika
  -Tööohutus

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d. Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid . Kui õpilane katkestab õppimise väljastatakse oselemise tõend.

  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik).

  Õppemaksu tasumine toimub esitatud arve alusel.

  Õppemaksu tasumise kord; õppemaksu tagastamise alused ja kord; vaidluste lahendamise kord võib vaadata dokumendis Täienduskoolituse õppekorralduse alused Lahe Tervise koolituskeskuses.

  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

  Registreerimine on kohustuslik!

  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või emailiteel: info@lahetervis.ee

 • Tai massaaži algkursus

  € 275

  Toimimisaeg:
  23.11-25.11.2021
  Aeg: (10.00-17.00)

  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Keel: eesti,vene
  Õppe kogumaht: 40 akadeemilist tundi (ah), millest 30 tundi on kontaktõpe ja 10 tundi iseseisev töö
  strong>Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

  Isikud, kes soovivad omandada massaaži baasoskused ja -teadmised Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

  Õppe eesmärk:
  Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib ja sooritab massaažiseansi lähtudes kliendi vajadustest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

  Õppesisu:
  – tai massaaži spetsiifika
  – näidustused ja vastunäidustused massaažiks
  – ettevalmistamine massaažiks
  – massaaži anatoomilis-füsioloogiline mõju inimese organismile
  – tai massaaži kava ja tehnikad
  – massaaži tegemine kehaosade kaupa vastavalt kliendi seisundile
  – massaaźiergonoomika
  – töökoht ja töövahendid
  – kutse- eetika
  – tööohutus

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d. Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid . Kui õpilane katkestab õppimise väljastatakse oselemise tõend.
  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik)

  Õppemaksu tasumine toimub esitatud arve alusel.

  Õppemaksu tasumise kord; õppemaksu tagastamise alused ja kord; vaidluste lahendamise kord võib vaadata dokumendis Täienduskoolituse õppekorralduse alused Lahe Tervise koolituskeskuses.

  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

  Registreerimine on kohustuslik!

  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või emailiteel: info@lahetervis.ee

 • TSELLULIIDIVASTANE MASSAZ KOMBINEERITUD KUPUMASSAAZIGA

  € 275

  Toimimisaeg:
  6.12-7.12.2021
  Kell: 10:00-17:00
  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  info@lahetervis.ee, tel.56903049

  Tehnikad on kombineeritud tselluliidivastase massaaži ja kupumassaazi võttedega. Efekti on tunda juba esimesest seansist. Massaaž lõõgastab ja võrreldes teiste tselluliidimassaaži variantidega ei ole valulik. Spetsiaalsete massaaživõtetega taastatakse probleemse piirkonna naha elastsus, ainevahetus ning elavdatakse vereringet.

  Õppe kogumaht: 20 t
  Praktika: aeg on kokkuleppel

  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader, Massöör, Osteopraktik, Venemaa ja Baltimaade massaazi õpetaja.

  Registreerimine on kohustuslik!

  Tselluliidivastane massaaz kombineeritud kupudega

 • Aroomimassaazi kursus

  € 275

  Toimimisaeg:
  13.12-14.12.2021
  Kell: 10.00-17.00

  Toimimiskoht: Tallinn, Tondi 5
  Keel: eesti,vene
  Õppe kogumaht: 26 akadeemilist tundi (ah), praktiline õpe 20 ak.t, iseseisev töö 6 ak.t.
  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
  Massöörid, kes soovivad omandada massaaži baasoskused ja -teadmised.
  Õppe eesmärk:
  Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib ja sooritab massaažiseansi lähtudes kliendi vajadustest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast.

  Õppesisu:
  -massaaži spetsiifika,
  -näidustused ja vastunäidustused massaažiks
  -massaaži anatoomilis-füsioloogiline mõju inimese organismile

  -massaaži tehnikad

  -aroomteraapia suunad ja osad: kosmeetiline, ravi ja kodukasutamiseks,
  -eeterlikud õlid, mõiste, päritolu, saamine, kvaliteet
  -eeterlike ja baasõlide omadused, annustamine ja säilitamine ja õlide kasutamisega kaasnevad ohud.
  -eeterlike õlide analüüs.
  -massaaźiergonoomika

  -töökoht ja töövahendid
  -kutse- eetika
  -tööohutus

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi/d. Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid . Kui õpilane katkestab õppimise väljastatakse oselemise tõend.

  Koolitaja: Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik)

  Õppemaksu tasumine toimub esitatud arve alusel.

  Õppemaksu tasumise kord; õppemaksu tagastamise alused ja kord; vaidluste lahendamise kord võib vaadata dokumendis Täienduskoolituse õppekorralduse alused Lahe Tervise koolituskeskuses.

  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

  Registreerimine on kohustuslik!

  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või emailiteel: info@lahetervis.ee

 • B1-taseme eksamiks ettevalmistava kursuse õppekava

  € 2500

  Toimimisaeg:
  31.05.- 31.08.2021
  E, T, K, N
  (kell 18.00-21.00)

  Täienduskoolitusasutuse nimetus:
  Lahe MTÜ
  Õppekava nimetus:
  B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

  B1-taseme eksamiks ettevalmistava kursuse õppekava

  Õppekavarühm:
  Keeleõpe
  Õppe kogumaht:
  Õppe kogumaht on 220 akadeemilist tundi, millest 180 akadeemilist tundi
  on kontaktõpe ja 40 akadeemilist tundi on iseseisev töö.
  Õppekava koostamise alus:
  Euroopa keeleõppe raamdokument
  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
  Õppijad, kelle keeleoskuse tase vastab A2-tasemele ning kes soovivad
  jätkata eesti keele õppimist. Õpingute alustamiseks vajalik keeletase
  selgitatakse välja testi teel.
  Õppe eesmärk:
  Koolituse eemärgiks on tõsta õppija keeletaset ja arendada kõiki osaoskusi, arvestades õppija varem
  saavutatud keeletaset, õppevajadusi ja eesti keele valdamisega seonduvaid isikilikke eesmärke. Koolituse
  lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada eesti keeles lihtsamaid lauseid ja tekste, saab
  hakkama suhtlemisega igapäevaelu situatsioonides, omab algteadmisi eesti grammatika valdkonnas.
  Õpiväljundid:
  Koolituse lõpuks õppija:
  • saab aru olulisest infost tuttaval teemal ning igapäevaeluga seotud olulisematest üksikasjadest;• saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides endale tuttavatel teemadel;
  • oskab alustada vestlust tuttavatel teemadel (küsimine ja info edastamine, ettepanekute tegemine, arvamuse
  väljendamine);
  • saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades ning lihtsama sõnastusega tekstides;
  • koostab lihtsat seostatud teksti (sh ettekannet) tuttaval või endale huvipakkuval teemal;
  • kirjutab isiklikke kirju ja teateid ning edasi andma uudiseid.
  Õppesisu:
  Suhtluskeel:
  • Pere ja isikuandmed (kontaktandmed, sünniaeg ja –koht, perekond,
  sugulased, kodused tööd)
  • Kodu, elukeskkond (kodu või korteri kirjeldamine, kodune
  majapidamine, kodu ja selle ümbrus, loodus, loomad, linnud, ilm)
  • Igapäevaelu (sisseostude tegemine, olmeteenused ja kaubandus, riigija
  omavalitsused, muud asutused ja ettevõtted, organisatsioonid,
  ametiasutustega suhtlemine)
  • Vaba aeg (harrastused, vaba aja veetmine, kultuuriüritused, puhkus,
  puhkamisvõimalused Eestis, tähtpäevad, külaliste kutsumine ja
  võõrustamine)
  • Reisimine, transport (vaatamisväärsused ja kaunimad paigad Eestis,
  reis väljaspool Eestit, väljasõidu/reisi organiseerimine, ühistransport,
  linnatransport, majutusasutused, reisibürood, majutus, loodussõbralik
  käitumine)
  • Inimsuhted (suhted teiste inimestega, iseloomujooned, sõprus,
  emotsioonid)
  • Tervis ja tervishoid (arstiabi, terviseseisund)
  • Haridus, erialad, töö ja töösuhted (hariduskäik, õppevahendid,
  kaasõpilased, elukutse valik, erialad ja ametid, töökuulutused,
  tööintervjuu, tegevused tööl)
  • Toitumine (toitlustusasutused, söök, jook, menüü, tellimine, toiduainete
  ostmine, tervislik toitumine)
  • Igapäevaelu (sisseostude tegemine, olme)• Teenindus (suhtlemine kliendiga: teenuste/toodete tutvustamine,
  aktiivne kuulamine, selgitamine, veenmine, probleemide lahendamine,
  ametialased telefonikõned ja kirjavahetus).
  Lähtuvalt õppegrupi kvalifikatsioonist ja soovist on võimalik valida valdkond
  (kaubandus/hotell/turismindus jne) ning grupi ootustest lähtuvalt
  tutvustada põhjalikumalt antud valdkonna ametikohal toimetulekuks
  vajalikku sõnavara.
  Grammatilised teemad:
  • Nimisõna käänded ainsuses ja mitmuses
  • Sihitise käänded
  • Tegusõna oleviku, liht- ja täismineviku vormid
  • Ma- ja da-tegevusnimi
  • Rektsioon
  • Käskiv ja tingiv kõneviis
  • Põhi- ja järgarvsõna käändelised vormid
  • Omadussõna võrdlusastmed
  Praktilise tegevuse lühikirjeldus:
  • Rühma- ning paaristööd, rollimängud, diskussioon, vaidlused,
  tüüpsituatsioonide läbimängimine, probleemülesannete
  lahendamine
  • Olme-, ametlike-, ajakirjanduslike-, adapteeritud ja adapteerimata
  tekstide lugemine; selektiivse ja põhjaliku lugemistehnika
  harjutamine; tundmatu teksti lugemine sõnaraamatuga, tõlkimine;
  tundmatu teksti lugemine ilma sõnaraamatuta, refereerimine,
  kokkuvõtete tegemine
  Kirjalikud ülesanded:
  Õigekirja harjutused, ankeedi täitmine, CV
  koostamine, märkmete tegemine, teate-, postkaartide-, kirjade kirjutamine;
  avalduste, kuulutuste, kutsete, kutsetele vastuste, kaebuste, tellimuste
  kirjutamine; narratiivse ja arutleva kirjandi, ettekande, kõne kirjutamine,
  memo koostamine.Õppemeetodid:
  Loeng, seminar, juhitud diskussioon, rollimäng, intervjuu,
  kirjalikud grammatika ülesanded, rühmatöö, paaristöö, praktiline töö, iseseisev töö
  Iseseisvad tööd on mõeldud nii õpitu kinnistamiseks kui ka teema sõnavara laiendamiseks. Iseseisev töö
  hõlmab õppematerjali loenguvälise osa omandamist; kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele
  Õppekeskkond:
  Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil
  Tallinn, Tondi 5 .
  Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse.
  Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, kriiditahvlid,
  dataprojektorid, grafoprojektorid, sülearvutid, video ja audiotehnika jm).
  Igale kursusele on ette valmistatud õppe-metoodiline materjal eesti ja vene keeles.
  Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse sisust ja eesmärgist.
  Õppetöö võib toimuda individuaalõppena, minirühmades (2-4 inimest) või rühmatööna (4 või rohkem
  inimest).
  Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele.
  Õppematerjalide loend:
  Põhiõpikud:
  • Kitsnik, M. 2012. Eesti keele õpik. B1, B2. FIE Mare Kitsnik.
  • Kitsnik, M., Kingisepp, L. 2002. Naljaga pooleks. Kirjastus Iduleht ja FIE Kitsnik
  Lisamaterjalid:
  • Alp, P. 2011. Eesti keele B1-taseme eksam. Argo
  • Mangus, I. 2015. Tere taas!: Eesti keele õpik A2-B1. Kirjatark
  • TEA taskusõnastik 2008. Vene- eesti, eesti-vene . Tallinn: TEA
  • Keeleklikk. Eesti keele e-kursus algajatele inglise keele baasil (0-A2).
  https://www.keeleklikk.ee/et/welcome
  • Efant. http://www.efant.ee/std/?lang=et
  • Eesti keele tasemetestid TESTEST. http://web.meis.ee/testest/repository.php?cmd=frameset&ref_id=1
  Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 75% auditoorsetes tundides ja sooritama kõik
  vajalikud ülesanded ning testid.
  Õpilaste keeleoskuse arengu hindamisel koolituse käigus lähtutakse protsessihindamise põhimõtetest –
  võimalikult positiivsetest ilmingutest lähtuv hinnang edasiliikumisele, õpperühma töös osalemisele,
  initsiatiivile suhtlemissituatsioonide leidmisel keelekeskkonnas, koostöövalmidusele jne.
  Protsessihindamine toimub õppimise ja harjutamise ning iseseisvate tööde kaudu pidevalt sõnaliste
  hinnangutena, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust õppe aluseks olevas ainekavas toodud
  oodatavate õpitulemustele ja tema õppele püstitatud eesmärkidele. Õpitulemusi hinnatakse kokkuvõtvalt
  kursuse lõpul keeletasemetesti abil kasutades hindamisel punktiarvestust.
  Kursuse läbimiseks on vaja saavutada õppekavas nõutud õpitulemused (teadmised ja oskused).
  Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja sooritanud
  kõik vajalikud ülesanded ning testid.
  Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud
  vähem kui 75% õppetundidest, koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei
  saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõend väljastatakse vastavalt tundide
  arvule, kus osaleja osales.
  Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
  Filoloogiline kõrgharidus; kõrgharidus muu eriala taustaga, aga kus on omandatud täiendkoolituse kaudu
  eesti keele võõrkeelena õpetamiseks vajalikud teadmised ja oskused kolme viimase aasta jooksul; eesti
  keele võõrkeelena õpetamise kogemus vähemalt kolm aastat

 • Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

  € 2500

  Toimimisaeg:
  31.05.- 31.08.2021
  E, T, K, N
  (kell 18.00-21.00)

  Täienduskoolituse õppekava:
  Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

  Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

  Õppekavarühm:
  Keeleõpe
  Õppekava koostamise alus :
  Euroopa keeleõppe raamdokument
  Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus:
  Õppe kogumaht on 220 tundi, millest 180 akad. tundi on kontaktõpe ja 40 akad. tundi iseseisev töö.
  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
  • inimesed, kes vähesel määral valdavad eesti keele grammatikat, selged on vähemalt mõned sõnad ja
  laused ning kes soovivad omandada algtaseme keelekasutaja hea esmase keeleoskuse;
  • inimesed, kes tahavad omandada eesti keelt igapäevases elus hakkamasaamiseks ja eesti keele A2-taseme
  eksami sooritamiseks.
  Õppe alustamise tingimused :
  Õppijate keeleoskustase selgitatakse välja kirjaliku ja suulise testiga enne koolitust. Test hõlmab nelja
  osaoskuse mõõtmist.
  Eesmärk:
  Koolituse lõpuks on õppija motiveeritud ja omandanud vajalikku keeleoskust eesti keele A2-taseme eksami
  sooritamiseks.
  Õpiväljundid:
  Koolituse lõpuks õppija:
  • Mõistab igapäevasituatsiooni peamõtet tuttaval teemal.
  • Oskab lugeda lühikesi lihtsaid tekste.
  • Mõistab faktipõhiseid tekste tuttaval teemal.• Tuleb lihtsat keelt kasutades toime igapäevasuhtluses tuttaval teemal.
  • Oskab kirjutada lühikesi lihtsaid sõnumeid, mis puudutavad igapäevaelu.
  Õppe sisu:
  Suhtluskeel:
  • Endast ja teistest rääkimine: isikuandmed ( nimi, aadress, telefon, sünnikoht ja -aeg, rahvus, vanus) ja
  faktiteave; enda tutvustamine ja teiste esitlemine; välimus ja iseloom; perekond, kodu ja töö; haridus,
  elukutse, hobid ja huvid.
  • Haridus: haridus ja koolielu; kooliaeg või õppimine; koolieelistused; edasiõppimine; õpitulemused.
  • Elukutse, amet ja töö: amet ja töökoht; elukutse ja töökoht; tööpäev; tööülesanded.
  • Teenindus: teenindusasutused, lahtiolekuajad, teenused ja hinnad; põhiteenused; toimingud pangas,
  postkontoris, juuksuris jm; teenuste eest tasumine; teenusetutvustused, juhendid ja sildid.
  • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht: kodukoht ja selle ümbrus; pereelu; majapidamine ja kodusisustus;
  olmetingimused Eestis ja väljaspool Eestit; külaliste kutsumine; minu päev; minu lähedased.
  • Enesetunne, tervis ja heaolu: halb enesetunne ja arsti vastuvõtuajad; minu ja minu lähedaste
  terviseseisund; apteegist ostmine, käsimüügiravimid ja ravimi infolehe faktiteave.
  • Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus: huvid, hobid ja vaba aja veetmine; liikumisharrastused, muusika
  maitsed ja lugemisharjumused; minu huvialad; faktiinfo (kultuuri- või meelelahutusasutuse lahtiolekuajad,
  piletihind jmt); meelelahutusüritused ja sünnipäeva tähistamine; meelelahutus- või kultuuriüritusele
  kutsumine.
  • Sisseostud, hinnad: poodide asukoht ja lahtiolekuajad; kaupade kogus, mõõdud, suurusnumbrid ja hinnad;
  tarbekaup; ostud ja kvaliteet; müüjalt või klienditeenindajalt abipakkumine; ostu eest tasumine. • Söök ja
  jook: igapäevased toitumisharjumused; söögi- ja joogikohtade asukoht, lahtiolekuajad ja hinnaklass;
  restoranis laua broneerimine; menüü põhjal söögi ja joogi tellimine; toitlusasutuses tasumine;
  päevapakkumised; söögilauas söögi ja joogi pakkumine ja palumine; retseptide ümberkirjutamine.
  • Inimeste suhted ühiskonnas: sõnumite ja teadete jätmine ja edastamine; inimeste kirjeldamine nii
  välimuselt kui muudelt omadustelt.
  • Keskkond, kohad, loodus, ilm: kodukoha asukoht; tee küsimine ja juhatamine; ilmateated ja ilma
  kirjeldamine; loomad, linnud ja taimed.
  • Kultuur ja keeled, keelte õppimine: kultuurisündmuste toimumise koht, aeg, piletihind ja esinejad;
  kultuurisündmused; minu keeleoskused ja praktiseerimisvõimalused.
  • Reisimine, transport, vaatamisväärsused: ühistranspordi sõiduplaanid ja reisid; sõidupileti ostmine ja
  sõidu sihtpunkt; tee küsimine ja juhatamine; ühistranspordi kasutamine; vaatamisväärsused; hotellis toa
  broneerimine; puhkusereisilt postkaardi kirjutamine; reisiteenuste eest tasumine.
  Keeleteadmised:
  Eesti tähestik. Lühikesed, pikad ja ülipikad häälikud. Heliliste, helitute häälikute ning häälikuühendite
  hääldamine. Hääldamise erinevused eesti ja vene keeles. – Tegusõna pööramine olevikus ja lihtminevikus
  (jaatav ja eitav vorm), täismineviku kasutamine; tegusõna kõneviisid: kindel, tingiv, käskiv; tegusõna põhivormid ja neist tuletatavad vormid; ma-, da- infinitiivi kasutamine. – Eesti keele käänded: põhikäänded
  ja käänete moodustamise süsteemi loomine. Kohakäänded, nende küsimused ja kasutamine: seostamine
  tegusõnadega “tulema, minema, käima” ja kaassõnadega. Nimisõna käänete moodustamine ainsuses
  (nimetav, omastav, osastav, lühike sisseütlev) ja mitmuse nimetavas. Teiste ainsuse käänete moodustamine
  ja kasutamine. – Isikuliste ja küsivate asesõnade käänamine. – Omadussõna võrdlusastmed. – Arvsõnad.
  Põhiarvsõnade ja järgarvsõnade kasutamine nimetavas, omastavas, sees- ja alalütlevas käändes. Osastava
  kasutamine koos sihilise tegusõnaga. Aastaarvu ja kuupäeva kasutamine, vastused küsimustele millal?
  mitu? mitmes? mitmendal? mitmendas? – Õpitavate verbide rektsioon: käima kus?, mängima mida?, küsima
  kellelt?, aitama keda? jm. – Küsilausete moodustamine küsisõnadega: Kas? Kes? Mis? Kus? Millal? Kes
  mida teeb/mida tegi? Kes/mis on missugune? – Lauseõpetus: sõnade järjekord lauses (lihtlause). – Õigekiri:
  vene pärisnimede, riikide ja linnade nimetuste kirjutamine eesti keeles. – Õnnitlustekstide kirjutamine,
  lühiteadete ja kirjade kirjutamine.
  Õppemeetodid:
  Loengud, grupitöö (dialoogid), testid, kirjalikud ja suulised ülesanded. Õppimise käigus omandatakse
  algtaseme keelekasutaja hea esmane keeleoskus. Kursuse läbimisel pööratakse tähelepanu nii lugemis-,
  kirjutamis-, rääkimis- kui ka kuulamisoskuse arendamisele. Põhirõhk on suhtluskeele arendamisel, vajaliku
  informatsiooni hankimise ja edastamise võimalustel. Grammatika õppimine toimub vastavalt olukorrale,
  teemade kontekstis. Kursus sisaldab suulisi ja kirjalikke ülesandeid (nii iseseisvalt tööd kui ka kogu grupi
  vestlusi ja arutlusi). Sisaldab ka põhimõistete tutvustusi. Samuti on tähtis koht lugemis- ja kuulamisoskuste
  arendamisel.
  Õppekeskkond:
  Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil
  Tallinn, Tondi 5 .
  Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse.
  Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, kriiditahvlid,
  dataprojektorid, grafoprojektorid, sülearvutid, video ja audiotehnika jm).
  Igale kursusele on ette valmistatud õppe-metoodiline materjal eesti ja vene keeles.
  Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse sisust ja eesmärgist.
  Õppetöö võib toimuda individuaalõppena, minirühmades (2-4 inimest) või rühmatööna (4 või rohkem
  inimest).
  Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele.
  Õppematerjal / kasutud kirjandus:
  Põhiõpik:
  • Inga Mangus, Merge Simmul. (2012). Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2. Tln: Puškini Instituut
  Lisaõppematerjal:
  • Tooni Kasesalu. (2001). Kas sa oskad eesti keelt? Tln: Valgus
  • Aino Siirak. (1994). Eesti keele Grammatika tabelites. Tln: Pangloss I ja II osa • Eesti keele harjutustestid, A2-tase
  • Marju Ilves. (2008). Algaja keelekasutaja. A2-taseme eesti keele oskus. Tln: HTM ja Eesti Keele
  Sihtasutus
  • Eesti keele tasemetestid. Aadressil http://web.meis.ee/testest/
  • Eesti keele tasemeeksami nõuded. Aadressil http://www.innove.ee/et/eesti-keeletasemeeksamid
  Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
  Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 75% auditoorsetes tundides ja sooritama kõik
  vajalikud ülesanded ning testid.
  Õpilaste keeleoskuse arengu hindamisel koolituse käigus lähtutakse protsessihindamise põhimõtetest –
  võimalikult positiivsetest ilmingutest lähtuv hinnang edasiliikumisele, õpperühma töös osalemisele,
  initsiatiivile suhtlemissituatsioonide leidmisel keelekeskkonnas, koostöövalmidusele jne.
  Protsessihindamine toimub õppimise ja harjutamise ning iseseisvate tööde kaudu pidevalt sõnaliste
  hinnangutena, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust õppe aluseks olevas ainekavas toodud
  oodatavate õpitulemustele ja tema õppele püstitatud eesmärkidele.
  Õpitulemusi hinnatakse kokkuvõtvalt kursuse lõpul keeletasemetesti abil kasutades hindamisel
  punktiarvestust.
  Kursuse läbimiseks on vaja saavutada õppekavas nõutud õpitulemused (teadmised ja oskused).
  Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja sooritanud
  kõik vajalikud ülesanded ning testid.
  Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud
  vähem kui 75% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei
  saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
  Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
  Filoloogiline kõrgharidus; kõrgharidus muu eriala taustaga, aga kus on omandatud täiendkoolituse kaudu
  eesti keele võõrkeelena õpetamiseks vajalikud teadmised ja oskused kolme viimase aasta jooksul; eesti
  keele võõrkeelena õpetamise kogemus vähemalt kolm aastat

 • Eesti keele A1-taseme koolitus

  € 1120

  Toimimisaeg:
  31.05.- 31.07.2021
  E, T, K,N
  (kell 18.00-21.00)

  Täienduskoolituse õppekava:
  Eesti keele A1-taseme koolitus

  Eesti keele A1-taseme koolitus

  Õppekavarühm:
  Keeleõpe, eesti keel võõrkeelena
  Õppekava koostamise alus :
  Euroopa keeleõppe raamdokument
  Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus:
  120 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorset õpet ja 40 tundi iseseisvat tööd.
  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
  • Täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega.
  • Õppija ei valda eesti keelt üldse või valdab vähesel määral, kuid see ei ole piisav A2-taseme
  õpperühmas alustamiseks.
  • Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluse alusel.
  Eesmärk:
  Omandada eesti keele oskus A1 tasemel, mis võimaldab toime tulla igapäevastes suhtlusolukordades, mis
  nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Eesti keele oskuste omandamine vastavalt A1
  taseme keeleoskusnõuetele.
  Õpiväljundid:
  Koolituse lõpuks õppija:
  • mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada;
  • oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama
  ringi küsimustele;
  • suudab suhelda lihtsas keeles, räägib aeglaselt ja selgelt .
  • oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet .Õppe sisu:
  Suhtluskeel:
  • Endast ja teistest rääkimine: isikuandmed ( nimi, aadress, telefon, sünnikoht ja -aeg, rahvus, vanus) ja
  faktiteave; enda tutvustamine ja teiste esitlemine; välimus ja iseloom; perekond, kodu ja töö; haridus,
  elukutse, hobid ja huvid.
  • Teenindus: teenindusasutused, lahtiolekuajad, teenused ja hinnad; põhiteenused; toimingud pangas,
  postkontoris, juuksuris jm; teenuste eest tasumine; teenusetutvustused, juhendid ja sildid.
  • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht: kodukoht ja selle ümbrus; pereelu; majapidamine ja kodusisustus;
  külaliste kutsumine; minu päev; minu lähedased.
  • Enesetunne, tervis ja heaolu: halb enesetunne ja arsti vastuvõtuajad; minu ja minu lähedaste
  • Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus: huvid, hobid ja vaba aja veetmine;
  • Söök ja jook: igapäevased toitumisharjumused;
  • Inimeste suhted ühiskonnas: sõnumite ja teadete jätmine.
  • Keskkond, kohad, loodus, ilm: kodukoha asukoht; tee küsimine ja juhatamine; ilmateated ja ilma
  kirjeldamine; loomad, linnud ja taimed. •Kodukoht Eesti (Eesti asukoht, sümboolika ja tähtpäevad; linn ja
  maa, Eesti loodus, ilm
  • Reisimine, transport, vaatamisväärsused: ühistranspordi sõiduplaanid ja reisid; sõidupileti ostmine ja
  sõidu sihtpunkt; tee küsimine ja juhatamine; ühistranspordi kasutamine; vaatamisväärsused; hotellis toa
  broneerimine; puhkusereisilt postkaardi kirjutamine; reisiteenuste eest tasumine.
  Keeleteadmised:
  Eesti tähestik(trüki- ja kirjatähed) ; hääldamine ja ortograafia. Lauseehitus. Asesõnad, küsisõnad, arvsõnad,
  kaassõnad; sidesõnad ja määrsõnad. Ainsus ja mitmus. Jaatus ja eitus. Ma- ja da-tegevusnimi. Käändsõna
  käänamine. Tegusõna pööramine olevikus ja lihtminevikus. Käskiv ja tingiv kõneviis.
  Õppemeetodid:
  Loengud, grupitöö (dialoogid), testid, kirjalikud ja suulised ülesanded. Õppimise käigus omandatakse
  algtaseme keelekasutaja hea esmane keeleoskus. Kursuse läbimisel pööratakse tähelepanu nii lugemis-,
  kirjutamis-, rääkimis- kui ka kuulamisoskuse arendamisele. Põhirõhk on suhtluskeele arendamisel, vajaliku
  informatsiooni hankimise ja edastamise võimalustel. Grammatika õppimine toimub vastavalt olukorrale,
  teemade kontekstis. Kursus sisaldab suulisi ja kirjalikke ülesandeid (nii iseseisvalt tööd kui ka kogu grupi
  vestlusi ja arutlusi). Sisaldab ka põhimõistete tutvustusi. Samuti on tähtis koht lugemis- ja kuulamisoskuste
  arendamisel.
  Õppekeskkond:
  Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil
  Tallinn, Tondi 5 .Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse.
  Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid, kriiditahvlid,
  dataprojektorid, grafoprojektorid, sülearvutid, video ja audiotehnika jm).
  Igale kursusele on ette valmistatud õppe-metoodiline materjal eesti ja vene keeles.
  Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad kursuse sisust ja eesmärgist.
  Õppetöö võib toimuda individuaalõppena, minirühmades (2-4 inimest) või rühmatööna (4 või rohkem
  inimest).
  Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele.
  Õppematerjal / kasutud kirjandus:
  Põhiõpik:
  • Inga Mangus, Merge Simmul. (2012). Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2. Tln: Puškini
  Instituut
  • Mall Pesti, Helve Ahi. (2016). E nagu Eesti (Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1). Tln:
  Kiri-Mari Kirjastus
  Lisaõppematerjal:
  • Tooni Kasesalu. (2001). Kas sa oskad eesti keelt? Tln: Valgus
  • Aino Siirak. (1994). Eesti keele Grammatika tabelites. Tln: Pangloss I ja II osa
  • Silva Tomingas. (2013). Saame tuttavaks! (Eesti keele õppekomplekt algajatele). Tln: Tea
  • Õpetaja käsutuses on näitlikud posterid, pildimaterjalid, grammatikatabelid, situatsioonikaardid
  jm.
  Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
  Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 75% auditoorsetes tundides ja sooritama kõik
  vajalikud ülesanded ning testid.
  Õpilaste keeleoskuse arengu hindamisel koolituse käigus lähtutakse protsessihindamise põhimõtetest –
  võimalikult positiivsetest ilmingutest lähtuv hinnang edasiliikumisele, õpperühma töös osalemisele,
  initsiatiivile suhtlemissituatsioonide leidmisel keelekeskkonnas, koostöövalmidusele jne.
  Protsessihindamine toimub õppimise ja harjutamise ning iseseisvate tööde kaudu pidevalt sõnaliste
  hinnangutena, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust õppe aluseks olevas ainekavas toodud
  oodatavate õpitulemustele ja tema õppele püstitatud eesmärkidele.
  Õpitulemusi hinnatakse kokkuvõtvalt kursuse lõpul keeletasemetesti abil kasutades hindamisel
  punktiarvestust.
  Kursuse läbimiseks on vaja saavutada õppekavas nõutud õpitulemused (teadmised ja oskused).
  Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja sooritanud
  kõik vajalikud ülesanded ning testid.
  Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud
  vähem kui 75% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei
  saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
  Filoloogiline kõrgharidus; kõrgharidus muu eriala taustaga, aga kus on omandatud täiendkoolituse kaudu
  eesti keele võõrkeelena õpetamiseks vajalikud teadmised ja oskused kolme viimase aasta jooksul; eesti
  keele võõrkeelena õpetamise kogemus vähemalt kolm aastat

 • 1000-tunnine massaažialane baaskursus. Massöör. Osaliselt distantsõppe vorm

  € 2500

  Aeg: 26.10.2021- 24.10.2022

  Täienduskoolitusasutuse nimetus: Lahe MTÜ
  Õppekava nimetus: 1000-tunnine massaažialane baaskursus. Massöör.
  Õppekavarühm: Teraapia ja taastusravi
  Haridustase: algtase
  Õppe kogumaht ja ülesehitus:
  Kursuse kogumaht on 1000 ak.tundi, millest 260 ak.t on iseseisev töö.

  Sellest auditoorne õppetöö 740 ak.tundi (s.h teoreetiline õpe, praktiline õpe 430 ak.tundi, praktika 300 tundi ja lõpueksam/konsultatsioon 10 ak.tundi)
  Koolituse kestvus on 12 kuud.
  Praktika- Lahe Tervise õppesalongis, väliüritustes või muu ettevõttes.
  Juhendaja peab vastama Massöör 5. Kutsestandardi tasemele või töökogemus peab olema antud valdkonnas vähemalt 2.aastat. Ettevõtte praktika toimub praktikalepingu alusel.

  NB! Soovitatav keskmine praktikatundide arv kuus 27 tundi.

  Õppimine toimub  kaks (kolm) korda nädalas, vastavalt tunniplaanile ja praktika toimub vastavalt koostatud graafikule. Tunniplaan saadatakse õpilasele pärast kursuse registreerimisel.

  Õppekeel: eesti/vene
  Õppekava koostamise alus: osaliselt kutsestandardi alusel  Massöör, tase 5. (B2.1, B2.2 osaliselt)
  Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Kõik massaaži kursusest huvitatud isikud. Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad.

  Õppe eesmärk:
  Omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks;

  Kujundada õpilases valmidus töötada iseseisvalt ja olla konkurentsivõimeline tööturul;

  Õpetusega taotletakse, et õpilane valmistab ette töökoha, loob kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi, planeerib ja sooritab massaažiseansi kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid lähtudes kliendi vajadustest, massööri kutse-eetika, hügieeni, tööohutuse nõuetest ning klienditeeninduse heast tavast. Ta nõustab ja juhendab kliente .

  Kursuse õpiväljundid:
  Kursuse lõpetaja teeb massaaži kasutades omandatud teoreetilisi ja praktilisi teadmisi:

  -võtab kliendi vastu, tutvustab ennast ja eelseisvat massaažiprotseduuri; loob kliendile turvalise keskkonna; pärast massaaži tegemist küsib kliendi enesetunde ja rahulolu kohta tagasisidet; soovitab kliendile järgmisi massaažiseansse või muid teenuseid, lähtudes kliendi soovidest ja vajadustest; lahendab võimalikud arusaamatused delikaatselt;
  -tutvustab kliendile osutatavaid teenuseid ja kasutatavaid tooteid, kirjeldades teenuste ja toodete sisu ning otstarvet;

  -valmistab ette massaažikabineti ja töövahendid, massaažiseadmed ning aparatuuri, lähtudes kabinetile esitatavatest tervisekaitse ja ergonoomika nõuetest; valmistab tööruumi ette vastavalt massaaži liigile; hoiab töökoha korras, lähtudes tööohutusest, ergonoomikast ja hügieeninõuetest; korrastab ruumi enne ja pärast massaažiseanssi;
  -valib sobiva massaažiliigi ning vahendid, lähtudes kliendi soovist/ anamneesiküsimustikkust, näidustustest ja vastunäidustustest, tuginedes teadmistele inimorganismi ehituse; selgitab kliendile valitud lähenemist, planeerib sobivad võtted, tehnikad (nt tempo, rütm, tugevus), vahendid (nt õlid, kreemid, kupud) ning seansi ülesehituse; teavitab klienti võtete otsestest ja kaudsetest toimetest
  – teavitab klienti massaažiseansi lõppemisest ja võimalikust ortostaatilisest reaktsioonist (kukkumisoht), vajadusel abistab klienti massaažilaualt/matilt tõusmisel; teavitab klienti võimalikest massaažijärgsetest füüsilistest ja psüühilistest muutustest organismis (nt lihasvalu, unisus, peavalu);annab soovitusi massaažijärgseteks tegevusteks ;

  -hindab massaaži tulemusi, kasutades sobivaid hindamismeetodeid (nt liiges- ja fastialiikuvuse, naha värvuse ja rühi hindamine ning tugiliikumiselundkonna testimine);

  -püstitab eesmärgid iseseisvaks tegutsemiseks praktikaettevõttes ja analüüsib enda arengut massöörina ning meeskonnaliikmena ning täidab praktikaga seotud dokumente, nõuetekohaselt ja analüüsib praktika tulemusi.

  Õppesisu:

  Kursuse ained:

  1. Massaaži põhialused (40 ak.t)
  2. Massööri töö ergonoomika ja taastumine (10 ak.t)
  3. Suhtlemine ja klienditeeninduse alused (10 ak.t)
  4. Töötervishoid ja tööohutus (20 ak.t)
  5. Anatoomia ja füsioloogia (120 ak.t)
  6. Kliendi seisundi hindamine, anamneesi kogunemine (20ak.t)
  7. Suhtlemine massaažiseanssi ajal kliendiga eesti/vene keeles (10ak.t)
  8. Idamaade filosoofia ja idamaised massaažid (40ak.t)
  9. Klassikaline massaaž (60 ak.t)
  10. On-Site massaaž (20 ak.t)
  11. Tai Massaaž (40 ak.t)
  12. Jaapani massaaž (40 ak.t)
  13. Spordimassaaži (40ak.t)
  14. Segmentmassaaž (30 ak.t)
  15. Lümfimassaaži alused (40 ak.t)
  16. Laste massaaž (30ak.t)
  17. Aroomimassaaž (30 ak.t)
  18. Tsellüliidivastane massaaž (30 ak.t)
  19. Kupumassaaž ( 20 ak.t)
  20. Lihastestimine (30 ak.t)
  21. Praktika päeviku koostamine ja vormistamine (10 ak.t)
  22. Praktika 300 ak.t

  – Klassikaline massaaž
  – Spordimassaaž
  – Segmentmassaaž
  – Lümfimassaaž
  – Jaapani massaaž
  – Tai massaaž
  – Aroomimassaaž
  – Kupumassaaž
  – Tsellüliidivastane massaaž

  23 Lõpueksam, konsultatsioon (10 ak.t)

  Õppemeetodid: teoreetiline ja praktiline õpe,loeng, gruppitöö, ülesannete lahendamine, praktilised harjutused, õpimapp, arutelu.
  Iseseisev töö: Praktiline töö, õpimapi koostamine, referaadi kirjutamine, harjutusvideo vaatamine.

  anamneesi täitmine .

  Õppevahendid: massaažilauad, massaažitoolid, matid, jalarullid, pallid, õlid või kreemid, kätterätikud, kätepaberid, desinfitseerimisvahendid, kupud, nukud, protseduuripaber, tahvel, ekraan, arvuti
  Õppematerjalide loend:
  -Õpetaja poolt koostatud konspektid, töölehed, töövihikud,videod (õpilastele on lubatud ka teha tunnist video kodukasutamiseks)

  Soovituslik kirjandus:
  -Pramann Salu., Ettevõtluse alused. Argo, 2014
  -Suppi, K. Ettevõtlusõpik- käsiraamat. Atlex, 2013
  -Howard. CV koostamine. – Koolibri, 2001
  -Inimese anatoomia Autor: Meeli Roosalu,Kirjastus: Koolibri, Ilmumisaasta: 2006 / 2010 / 2020
  -Söderström Osakeyhtiö W, Inimese füsioloogia ja anatoomia, Medicina 2001
  -Klassikalise massaaži õpik. M. Ilves, L. Rannamaa, M. Müür, A.- K. Kartau Tallinn 2006
  -Jalak, R., Annus.L., Rannamaa. L., Eller. A. „Spordimeditsiin treenerile“, 2004
  -Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/12883561)
  -http://www.keskkonnaamet.ee
  Kutsestandardid: Massöör, tase 5 – Kutseregister
  – Самусев, Р. П. Атлас анатомии человека. Мир и Образование, 2014
  -Р. Вердербер, К. Вердербер. Психология общения. 2003. Москва. Олма-пресс.
  -Составитель Кузнецова, Н. Я безработный. Уроки жизни. Таллин, 2010
  «Психология». №6. Статья «Умеющие со-огорчаться» Марина Мелия. 2013
  -Васичкин В. И. Всё о массаже. Москва, 2006
  Complete Anatomy – advanced 3D anatomy platform (3d4medical.com)

  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

  Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 75% audiotoorsetes tundides (osalemine praktikas 100%) ja hindamisülesannete sooritamine vastavalt hindamiskriteeriumitele.

  Hindamismeetod: teoreetiline töö -test, kirjalik töö, rühmatöö, ettekanne, referaat, õpimapid;

  praktiline töö -praktiline ülesanne, situatsioonülesannete lahendamine, lihastestimine, juhtumi analüüs, õpilane demonstreerib massaaži võtted.

  Hindamiskriteerium:

  Õppija:

  – valmistab tööruumi ette vastavalt massaaži liigile; hoiab töökoha korras, lähtudes tööohutusest, ergonoomikast ja hügieeninõuetest; korrastab ruumi enne ja pärast massaažiseanssi;

  – võtab kliendi käest anamneesi massaažikava koostamiseks;
  -teeb massaaži, lähtudes koostatud plaanist, vajadusel korrigeerib massaaži kava; suhtleb kliendiga tagasiside saamiseks, rakendab ergonoomilisi tehnikaid, abistab klienti kehaasendi muutmisel, kasutab töövahendeid vastavalt vajadusele; tagab kliendi privaatsuse riietumisel ja massaaži ajal;
  – teavitab klienti massaažiseansi lõppemisest ja võimalikust ortostaatilisest reaktsioonist (kukkumisoht), vajadusel abistab klienti massaažilaualt/matilt tõusmisel; teavitab klienti võimalikest massaažijärgsetest füüsilistest ja psüühilistest muutustest organismis (nt lihasvalu, unisus, peavalu);annab soovitusi massaažijärgseteks tegevusteks ;

  -hindab massaaži tulemusi, kasutades sobivaid hindamismeetodeid (nt liiges- ja fastialiikuvuse, naha värvuse ja rühi hindamine ning tugiliikumiselundkonna testimine);

  -püstitab eesmärgid iseseisvaks tegutsemiseks praktikaettevõttes ja analüüsib enda arengut massöörina ning meeskonnaliikmena ning täidab praktikaga seotud dokumente, nõuetekohaselt ja analüüsib praktika tulemusi.

  Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon:

  Kristina Lahe-Vader – Kutseline haridus M.I.Massaažikool, kutsemassöör, lastemassöör; Tallinna Ülikool( kutsepedagoogika); Ida Euroopa Osteopaatiakool (osteopraktik), Ukraina Association of Applied Kinesiology (UAPK), International School of Massage Therapy and Bodywork, Hiroprakrika kursused Libre Universite du Samadeva ‘lt, MasterTal International School of Perceptual Osteopathy, Kinesioteipimine Centre of Health , Beuty and Success “The Vesina Group”. On läbinud erinevaid massaažialaseid täienduskoolitusi ning on täiskasvanuid inimesi koolitanud alates 2010.aastast (sh. M.I.Massaazikool
  Eesti Pimedate massaazikool)

  Georg Vader- M.I.Massaažikool, Ida Euroopa Osteopaatiakool, Ukraina Association of Applied Kinesiology (UAPK), International School of Massage Therapy and Bodywork, Hiroprakrika kursused Libre Universite du Samadeva ‘lt, MasterTal International School of Perceptual Osteopathy, Kinesioteipimine Centre of Health , Beuty and Success “The Vesina Group”.On läbinud erinevaid massaažialaseid täienduskoolitusi ning on täiskasvanuid inimesi koolitanud alates 2017.aastast (sh.Eesti Pimedate massaazikool). Töökogemus massöörina al.2014a.

  Õppekeskkond: Õpe toimub Lahe Tervise ruumides. Õppijatele on õppetöö läbiviimiseks vajalikud vahendid. Praktikakoht on Lahe Tervise õppesalongis.

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument: Tunnistus- kui õppija on läbinud hindamise ja

  saavutanud õpiväljundid.

  Tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid . Kui õpilane katkestab õppimise väljastatakse oselemise tõend.

  Koolitaja jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis .

  Õppemaksu tasumise kord; õppemaksu tagastamise alused ja kord; vaidluste lahendamise kord võib vaadata dokumendis Täienduskoolituse õppekorralduse alused Lahe Tervise koolituskeskuses.

  Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 56903049 ja/või emailiteel:info@lahetervis.ee

  Kontaktisik: Kristina Lahe-Vader

KAS OLETE LEIDNUD SOBILIKU TEENUSE ?

Kui olete leidnud, siis vajutage nuppu ja broneerige aeg!

RESERVEERI!